Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lee Mǐ Na Sɔ́ Gbɛtɔ́ Yɔyɔ̌ ɔ Dó, Bo Ma Na Ðè Nyì Ayǐ Ǎ Gbɔn É

Lee Mǐ Na Sɔ́ Gbɛtɔ́ Yɔyɔ̌ ɔ Dó, Bo Ma Na Ðè Nyì Ayǐ Ǎ Gbɔn É

‘Mi sɔ́ gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ dó.’​—KOLO. 3:10.

HAN LƐ: 13, 72

1, 2. (a) Etɛwu gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ sísɔ́ dó ma ka hugǎn mǐ ǎ? (b) Akpáxwé gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ tɔn tɛ lɛ xó è ka ɖɔ ɖò Kolosinu lɛ 3:10-14 mɛ?

“GBƐTƆ́ yɔyɔ̌ ɔ.” Azɔn wè wɛ xógbe enɛ tɔ́n ɖò Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau mɛ. (Efɛ. 4:24; Kolo. 3:10) Xógbe ɔ dó gesí gbɛtɔ́ e è “dá sɔgbe kpo jlǒ Mawu tɔn kpo” é. Gǎndido bo na sɔ́ gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ dó hugǎn mǐ ǎ. Etɛwu? Ðó Jehovah dá gbɛtɔ́ lɛ ɖó akpajlɛ tɔn mɛ, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ kpéwú bo na ɖè jijɔ tɔn ɖagbeɖagbe lɛ xlɛ́.​—Bǐb. 1:26, 27; Efɛ. 5:1.

2 Ðó mǐ ɖu hwɛhuhu gú sín mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn lɛ gɔ́n wutu ɔ, jlǒ nyanya lɛ nɔ wà nǔ dó mǐ wu. Mɛ ɖěɖee lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é lɔ sixu dó jɔ nú mǐ tawun. É ɖò mɔ̌ có, kpo alɔdo nùblawukúnúmɛ tɔn Jehovah tɔn kpo ɔ, mǐ sixu kpéwú bo huzu gbɛtɔ́ alɔkpa e Jehovah ba ɖɔ mǐ ni nyí é. Bo na dó na hlɔnhlɔn jlǒ e mǐ ɖó bo na kpé enɛ wu é ɔ, mǐ na gbéjé akpáxwé gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ tɔn ɖěɖee Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛsɛ́dó Pɔlu bɔ é wlan nǔ d’ewu é gègě kpɔ́n. (Xà Kolosinu lɛ 3:10-14.) Mǐ na lɛ́ ɖɔ xó dó lee mǐ  na ɖè akpáxwé enɛ lɛ xlɛ́ ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ gbɔn é jí.

“MI MƐ BǏ WƐ NYÍ ÐOKPO Ɔ”

3. Ðɔ akpáxwé gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ tɔn ɖokpo.

3 Ee Pɔlu byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni sɔ́ gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ dó gudo é ɔ, é yì nukɔn bo xlɛ́ ɖɔ mɛmaɖeɖóvo nyí akpáxwé gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ tɔn taji ɖé. É ɖɔ: “Mɛ e ma nyí Jwifu ǎ ɖě sɔ́ ɖò vo ǎ; mɛ e ka nyí Jwifu ɔ ɖě sɔ́ ɖò vo ǎ; mɛ e gbò ada é ɖě sɔ́ ɖò vo ǎ; atɔtɔnɔ ɖě ka sɔ́ ɖò vo ǎ; mɛ e ma hun nukún ǎ ɖě sɔ́ ɖò vo ǎ; hwexónu gbɛ́tɔ́ ɖě sɔ́ ɖò vo ǎ; kannumɔ ɖě sɔ́ ɖò vo ǎ; mɛ e ɖò éɖée sí ɔ lɔ ka sɔ́ ɖò vo ǎ.” Ðò agun ɔ mɛ ɔ, etɛwu mǐ ma ka na ɖè mɛ ɖě ɖó vo ɖó sinmɛ agbaza tɔn, tò, alǒ, ninɔmɛ mɛ ɔ tɔn wu ǎ? Ðó ahwanvu Klisu tɔn nugbǒ lɛ “bǐ wɛ nyí ɖokpo ɔ.”​—Kolo. 3:11; Ga. 3:28.

4. (a) Nɛ̌ Jehovah sɛntɔ́ lɛ ka ɖó na wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ gbɔn? (b) Ninɔmɛ tɛ ka sixu zɔ́n bɔ bǔninɔ Klisanwun tɔn na vɛwǔ?

4 Mɛ ɖěɖee sɔ́ gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ dó lɛ é nɔ wà nǔ xá nùɖitɔ́ hàtɔ́ yetɔn lɛ kpo mɛ e ma ɖò agun ɔ mɛ ǎ lɛ é kpo kpodo yɛ̌yi kpan, lobo nɔ sɔ́ ayi dó ninɔmɛ alǒ jɔtɛn yetɔn jí ǎ. (Hlɔ. 2:11) Enɛ sixu vɛwǔ tawun ɖò akpá gbɛ̀ ɔ tɔn ɖé lɛ xwé. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò Afrique du Sud ɔ, gègě Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn kpó ɖò xá e è sɔ́ ɖó vo nú akɔ yetɔn lɛ é mɛ, vlafo ɖò toxo hun nukún lɛ mɛ, alǒ fí e mɛwi lɛ nɔ nɔ é kabǐ ɖò xá ɖěɖee mɛ è xò mɛwi kpo yovó kpo bǐ kplé dó ɖ’ayǐ lɛ é mɛ. Enɛ wu ɔ, bo na dó dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví mǐtɔn lɛ nú ye na “ɖó wanyiyi ɖaxó” ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ yí gbè nú tuto bunɔ ɖé ɖò Octobre 2013, bo na dó d’alɔ nɔví mǐtɔn lɛ bonu ye na tuùn yeɖée hú ɖ’ayǐ tɔn. (2 Kɔ. 6:13) Etɛ tuto enɛ ka byɔ?

5, 6. (a) Tuto tɛ lɛ è ka bló bo na dó na hlɔnhlɔn bǔninɔ e ɖò togun Mawu tɔn tɛntin é ɖò tò ɖé mɛ? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó?

5 È bló tuto bɔ agun e nɔ dó gbè vovo, alǒ ee mɛ mɛ lɛ ɖó sinmɛ agbaza tɔn vovo ɖè é wè na nɔ kplé ɖó kpɔ́ ɖò aklunɔzán gblamɛ fifo ɖé lɛ. Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e ɖò agun wè lɛ mɛ lɛ é nɔ jla wɛn ɖó kpɔ́, nɔ yì kplé lɛ ɖó kpɔ́, bo nɔ yí jonɔ yeɖée tɔn ɖò xwé yetɔn lɛ gbè. Agun kanweko mɔkpan ɖ’alɔ ɖò tuto enɛ mɛ, bɔ alaxɔ ɔ mɔ gbeɖiɖó ɖagbe sín wema gègě ɖó tuto enɛ ɔ wu, bɔ ɖé lɛ tlɛ gosin mɛ e ma ɖò agun ɔ mɛ ǎ lɛ é gɔ́n. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, tuto ɔ sísɛ́ agungán ɖé bɔ é ɖɔ: “Un nyí Kúnnuɖetɔ́ ɖé ǎ, amɔ̌, un na ɖɔ ɖɔ mi ɖó tuto wɛnɖagbejijlazɔ́ tɔn nukúnɖeji ɖé, bɔ bǔninɔ lɛ́ tíìn ɖò akɔ lɛ tɛntin.” Nɛ̌ tuto ɔ ka wà ɖagbe nú Kúnnuɖetɔ́ lɛ gbɔn?

6 Ð’ayǐ ɔ, Noma ee nyí nɔví nyɔnu ɖé bo nɔ dó gbè e nɔ nyí Xhosa é nɔ xò nǔ kpɔ́n, bo nɔ ba na ylɔ yovó ee nɔ nɔ agun glɛnsigbe tɔn mɛ lɛ é wá xwé tɔn e ma hwɛ́n nǔ kaka ɖé ǎ é gbè ǎ. Amɔ̌, ee é ɖ’alɔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ xá Kúnnuɖetɔ́ yovó lɛ, bo lɛ́ ɖu vivǐ lee ye yí jonɔ tɔn ɖò xwé yetɔn gbè gbɔn é tɔn gudo é ɔ, é ɖɔ: “Gbɛtɔ́ mǐ ɖɔhun wɛ ye lɔ nyí!” Enɛ wu ɔ, hwenu e é jɛ agun e nɔ dó Xhosa é jí bɔ é na yí jonɔ agun e nɔ dó glɛnsigbe é tɔn é ɔ, é ɖa nùɖuɖu bo ylɔ ye mɛ ɖé lɛ. Mɛxo agun tɔn yovó ɖé ɖò jonɔ lɛ mɛ. Noma ɖɔ: “É kpaca mì ɖɔ é ɖò gbesisɔmɛ bo junjɔn alǎ ee yì dò tawun é ɖé jí.” Tuto enɛ e ɖò nukɔn yì wɛ é zɔ́n bɔ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo gègě zun xɔ́ntɔn yɔyɔ̌ lɛ, bo lɛ́ kanɖeji bo na kpó ɖò ada gbló nú gbɛ̌dido yetɔn wɛ.

‘WUVƐ̌SEXÁMƐ, XOMƐNYÍNYƆ́’

7. Etɛwu mǐ ka na nɔ ɖò wuvɛ̌ sè xá mɛ wɛ sɔyi?

7 Kaka jɛ hwenu e gbɛ̀ Satáan tɔn na vɔ é ɔ, mǐ na kpó ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ mɔ wɛ. Mǐ nɔ ɖí xwi xá azɔ̌mamɔ, azɔn syɛnsyɛn jijɛ, yadonumɛ lɛ, adla j’ayǐ lɛ, nǔɖokan mǐtɔn e bú ɖó adakaxotɔ́ lɛ wu lɛ é, alǒ wuvɛ̌ ɖevo lɛ. Bo na dó nɔ gudo nú mǐɖée ɖò wuvɛ̌ kpo tagba mǐtɔn lɛ kpo mɛ ɔ,  mǐ ɖó na nɔ sè wuvɛ̌ xá mǐɖée tawun. Wuvɛ̌sexámɛ na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na nyɔ́ xomɛ. (Efɛ. 4:32) Akpáxwé gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ tɔn enɛ lɛ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wà nǔ Mawu ɖɔhun, bo na nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖevo lɛ.​—2 Kɔ. 1:3, 4.

8. Nǔ ɖagbe tɛ mɛ wuvɛ̌sexámɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo ɖiɖexlɛ́ mɛ lɛ bǐ ɖò agun ɔ mɛ ka sixu tɔ́n kɔ dó? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

8 Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ keya ɖaxó nú toɖevomɛnu lɛ, alǒ mɛ e ma ɖó nùɖé ǎ bo ɖò agun mǐtɔn mɛ lɛ é gbɔn? Mǐ ɖó na dó xɔ́ntɔn mɛ mɔhun lɛ, bo na d’alɔ ye bɔ ye na mɔ ɖɔ emi xɔ akwɛ tawun ɖò agun ɔ mɛ. (1 Kɔ. 12:22, 25) Mǐ ni kpɔ́n nǔ e jɛ dó Dannykarl e sɛ̀ tɛn sín Philippines yì Japon é jí é. Ðò azɔ̌ tɔn jí ɔ, è nɔ wà nǔ xá ɛ lee è nɔ wà xá azɔ̌gbɛ́ tɔn ayǐ ɔ jí nu lɛ gbɔn é ǎ. É yì kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ɖokpo. Dannykarl ɖɔ: “Japon nu wɛ nyí gègě mɛ e wá kplé ɔ lɛ é tɔn, é ɖò mɔ̌ có, ye yí mì kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo, cí nǔ ɖɔ ye ko tuùn mì b’ɛ lín ɖɔhun.” É lɛ́ mɔ ɖɔ è kpò ɖò xomɛnyínyɔ́nú lɛ wà xá emi wɛ, bɔ enɛ d’alɔ ɛ bɔ é yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo. É bló baptɛm bɔ égbé ɔ, é nyí mɛxo agun tɔn ɖé. Mɛxo agun tɔn gbɛ̌ tɔn lɛ nɔ mɔ é kpo asì tɔn Jennifer kpo dó mɔ nyɔna ɖé nú agun ɔ. Mɛxo agun tɔn lɛ ɖɔ dó ye wu ɖɔ: “Ye nɔ zán gbɛzán e bɔkun tawun é, bo nyí gbexosin-alijitɔ́ lɛ, lobo nɔ zé kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖ’ayǐ ɖò Axɔsuɖuto ɔ na mya nukún nú mɛ jɛ nukɔn linu.”​—Luk. 12:31.

9, 10. Nǎ kpɔ́ndéwú ajɔ ɖěɖee nɔ tɔ́n sín wuvɛ̌ sísé xá mɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ mɛ lɛ é tɔn.

9 Enyi mǐ ɖò wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla mɛ ɖevo lɛ wɛ ɔ, ali ɖagbe ɖé nɔ hun nú mǐ bɔ mǐ ‘nɔ wà ɖagbe nú mɛ lɛ bǐ.’ (Ga. 6:10) Wuvɛ̌ sísé xá mɛ e sɛ̀ tɛn sín tò yetɔn mɛ lɛ é ko sísɛ́ Kúnnuɖetɔ́ gègě bɔ ye tɛ́n kpɔ́n bo kplɔ́n gbè yɔyɔ̌ ɖevo. (1 Kɔ. 9:23) Enɛ ko tɔ́n kɔ dó nyɔna gègě mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nɔví nyɔnu gbexosin-alijitɔ́ ɖé nɔ nɔ Australie bo nɔ nyí Tiffany bo kplɔ́n Swahili-gbè, bo na mɔ tɛn dó d’alɔ agun e nɔ dó Swahili-gbè ɖò toxo Brisbane tɔn mɛ é ɖé. Gbè ɔ kplɔnkplɔn vɛwǔ nú Tiffany có, é ka mɔ nyɔna gègě ɖò gbɛzán tɔn mɛ. É ɖɔ: “Enyi a ba ɖɔ sinsɛnzɔ́ towe ni sɔ́ akpàkpà we hǔn, yì w’azɔ̌ ɖò agun e nɔ dó jonɔgbe é mɛ. É nɔ cí ɖɔ è yì tò ɖé mɛ ɖɔhun, cobɔ è ka sɛ̀ tɛn sín toxo mɛtɔn mɛ ǎ. È nɔ ɖu vivǐ kplékplé nɔví lɛ tɔn mǐtɔn e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é tɔn, bo nɔ mɔ lee é ɖò bǔ gbɔn é tlɔlɔ.”

Etɛ ka nɔ sísɛ́ Klisanwun sinsɛnzɔ́watɔ́ lɛ bɔ ye nɔ d’alɔ mɛ e sɛ̀ tɛn sín tò yetɔn mɛ lɛ é? (Kpɔ́n akpáxwé 10gɔ́ ɔ)

10 Mǐ ni lɛ́ kpɔ́n kpɔ́ndéwú xwédo ɖé tɔn ɖò Japon. Sakiko vǐ nyɔnu yetɔn ɔ ɖɔ: “Ðò 1990 kpo 1999 kpo vlamɛ ɔ, mǐ nɔ mɔ Brésil nu e sɛ̀ tɛn sín tò yetɔn mɛ lɛ é, hwenu e mǐ nɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é hwɛhwɛ. Enyi mǐ xlɛ́ wemafɔ Biblu tɔn lɛ ye, ɖi Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4 alǒ Ðɛhan 37:10, 11, 29 sín Biblu  yetɔn Portugal-gbè tɔn ɔ mɛ ɔ, ye nɔ ɖó tó te tawun, bɔ hweɖelɛnu ɔ, ɖasin tlɛ nɔ wá yì dó ye.” Amɔ̌, wuvɛ̌sexámɛ xwédo ɔ tɔn ko nɔte ɖó finɛ ǎ. Sakiko ɖɔ: “Hwenu e mǐ mɔ lee ye ɖò xovɛ ɖò gbigbɔ lixo gbɔn é ɔ, mǐ jɛ Portugal-gbè kplɔ́n jí.” Nukɔnmɛ ɔ, xwédo ɔ d’alɔ bɔ è ɖó agun e nɔ dó Portugal-gbè é ɖokpo ayǐ. Ðò xwè lɛ vlamɛ ɔ, xwédo ɔ d’alɔ mɛ e gosin tò yetɔn mɛ lɛ é gègě bɔ ye wá huzu Jehovah sɛntɔ́. Sakiko ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Portugal-gbè kplɔnkplɔn byɔ azɔ̌ tawun, amɔ̌, nyɔna lɛ zɛ gǎndido lɛ wu. Mǐ dokú nú Jehovah tawun.”​—Mɛsɛ́dó 10:34, 35.

‘MI SƆ́ MƐÐESƆHWE DÓ AWU ÐƆHUN’

11, 12. (a) Etɛwu é ka ɖò taji tawun ɖɔ linlin e wu mǐ na sɔ́ gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ dó é ni sɔgbe? (b) Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔ́ mǐɖée hwe?

11 Nǔ e ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na sɔ́ gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ dó é wɛ nyí susu kpikpa nú Jehovah, é nyí bo na dó xɔ susu ɖò gbɛtɔ́ lɛ nukɔn ǎ. Flín ɖɔ nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ee tlɛ nyí maɖóblɔ̌ ɖ’ayǐ é ɖé hu hwɛ, ɖó é jó éɖée dó bɔ goyiyi gɔ́ gbɛzán tɔn mɛ wutu. (Sɔ́ jlɛ́ dó Ezekiyɛli 28:17 wu.) Kpɔ́n lee é na vɛwǔ nú mǐ mɛ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ, bonu mǐ na nyì alɔ nú goyiyi kpo mɛɖée mimɔ kpo sɔ́ é! É ɖò mɔ̌ có, mǐ hɛn ɔ, mǐ na sɔ́ mɛɖesɔhwe dó. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wà mɔ̌?

12 Bonu mǐ na sɔ́ mǐɖée hwe ɔ, mǐ ɖó na nɔ ba hwenu, bo na nɔ lin tamɛ dó nǔ e mǐ xà ɖò Xó Mawu tɔn mɛ é jí ayihɔngbe ayihɔngbe. (Sɛ́n. 17:18-20) Ðò taji ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni lin tamɛ dó nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ, kpo lee é zé kpɔ́ndéwú mɛɖesɔhwe tɔn jiwǔ ɖé ɖ’ayǐ, bo sɛ̀n mɛ ɖevo lɛ gbɔn é kpo jí. (Mat. 20:28) Jezu tlɛ klɔ́ afɔ nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ. (Jaan 13:12-17) Mǐ ɖó na nɔ lɛ́ xoɖɛ hwɛhwɛ bo byɔ gbigbɔ Mawu tɔn ɖɔ é ni d’alɔ mǐ, bonu mǐ na xò hun xá linlin ɖebǔ e na byɔ ayi mǐtɔn mɛ ɖɔ mǐ hugǎn mɛ ɖevo lɛ é é.​—Ga. 6:3, 4; Fili. 2:3.

13. Lè tɛ lɛ mɛɖée sísɔ́ hwe ka nɔ hɛn wá?

13 Nùnywɛxó 22:4. Dandan wɛ ɖɔ Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ bǐ ni sɔ́ yeɖée hwe, é ka nɔ hɛn lè wá tawun. Mɛɖée sísɔ́ hwe na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na xò fífá kpo bǔninɔ agun ɔ tɔn kpo sín kàn. Gǎndido bo sɔnǔ nú mɛɖesɔhwe na lɛ́ zɔ́n bɔ Mawu na na fɛ́nú tɔn mǐ. Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Mi bǐ ni nɔ sɔ́ miɖée hwe, bo na nɔ wà azɔ̌ nú miɖée, ɖó Mawuxówema ɔ ɖɔ: ‘Mawu nɔ ɖè kɔ dó goyitɔ́ lɛ; loɔ, é nɔ nyɔ́ xomɛ dó mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ wu.’”​—1 Pi. 5:5.

“MI ÐÓ NA SƆ́ . . . XOMƐFÍFÁ KPO SUÚLU KPO DÓ AWU ÐƆHUN”

14. Mɛ̌ ka nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe hugǎn xomɛfífá kpo suúluɖiɖo kpo tɔn?

14 Ðò gbɛ̀ égbé tɔn ɔ mɛ ɔ, mɛ lɛ nɔ yawǔ kpɔ́n mɛ e nɔ fá xomɛ bo nɔ ɖó suúlu lɛ é dó mɔ xɛsinɔ. Xó enɛ ka sɔgbe ɖebǔ xá nugbǒ ɔ ǎ. Mɛ e ɖó hlɔnhlɔn hú mɛ bǐ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ é gɔ́n wɛ jijɔ ɖagbe enɛ lɛ gosin. Jehovah Mawu wɛ nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe hugǎn xomɛfífá kpo suúluɖiɖo kpo tɔn. (2 Pi. 3:9) Ðǒ ayi lee é gbɔn wɛnsagun e sɔ́ afɔ tɔn ɖó te lɛ é jí, bo yí gbè nú Ablaxamu kpo Lɔti kpo gbɔn hwenu e ye kàn nǔ byɔ ɛ é wu. (Bǐb. 18:22-33; 19:18-21) Gɔ́ na ɔ, nú xwè 1 500 jɛji ɔ Jehovah dɛ ɖò Izlayɛli akɔta gǔfɔntɔ́ ɔ nu.​—Ezek. 33:11.

15. Kpɔ́ndéwú tɛ Jezu ka zé ɖ’ayǐ ɖò xomɛfífá kpo suúlu kpo ɖiɖexlɛ́ linu?

15 Jezu nyí “mɛfífá.” (Mat. 11:29) É xlɛ́ ɖɔ emi ɖó suúlu ɖaxó, bo dɛ ɖò gǎnmaɖó ahwanvu tɔn lɛ tɔn nu. Ðò sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn ayikúngban jí tɔn ɔ hwenu ɔ, é dɛ ɖò xómɔɖɔdómɛwu agɔ sinsɛngán e klán gbè xá ɛ lɛ é tɔn nu. É fá xomɛ, bo ɖó suúlu kaka jɛ hwenu e è hu i d’acɛ jí é. Hwenu e Jezu ɖò wuvɛ̌ syɛnsyɛn mɛ ɖò yatin ɔ jí é ɔ, é xoɖɛ sɛ́dó Tɔ́ tɔn ɖɔ é ni sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e xwè é dó atín wu lɛ é ɖó é ɖɔ, “ye tuùn nǔ e wà wɛ ye ɖè é ǎ.”  (Luk. 23:34) Kpɔ́ndéwú xomɛfífá kpo suúluɖiɖo ɖò ninɔmɛ wuvɛ̌ kpo kɔgbidinúmɛ kpo tɔn mɛ nukúnɖeji ɖé wɛ enɛ nyí.​—1 Piyɛ́ɛ 2:21-23.

16. Ali ɖagbe tɛ nu mǐ ka sixu ɖè xomɛfífá kpo suúlu kpo xlɛ́ ɖè?

16 Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖè xomɛfífá kpo suúlu kpo xlɛ́ gbɔn? Pɔlu ɖɔ ali e nu mǐ na wà mɔ̌ ɖè é ɖokpo hwenu e é wlan nǔ sɛ́dó nùɖitɔ́ hàtɔ́ lɛ é: “Mi nɔ mɔ miɖée gbɔ; enyi mɛɖé wà nǔ nyì dò nú mɛɖé ɖò mi mɛ hweɖebǔnu hǔn, mi nɔ sɔ́ kɛ miɖée. Mi ɖó na nɔ sɔ́ hwɛ kɛ miɖée lee Aklunɔ sɔ́ kɛ mi é ɖɔhun.” (Kolo. 3:13) Nugbǒ wɛ ɖɔ é byɔ xomɛfífá kpo suúlu kpo ɖò mǐ sí cobɔ mǐ na setónú nú gbeɖiɖe enɛ. Amɔ̌, enyi mǐ nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɔ, mǐ na xò bǔninɔ agun ɔ tɔn sín kàn bo na jɛhun d’eji.

17. Etɛwu xomɛfífá kpo suúlu kpo ka ɖò dandan?

17 Xomɛfífá kpo suúlu kpo sísɔ́ dó nyí é jló mì sín nǔ nú Klisanwun lɛ ǎ. Dandan sín nǔ wɛ é nyí cobɔ mǐ na mɔ hwlɛngán. (Mat. 5:5; Ja. 1:21) Taji hugǎn ɔ wɛ nyí ɖɔ enyi mǐ nɔ ɖè jijɔ enɛ lɛ xlɛ́ ɔ, mǐ nɔ kpa susu nú Jehovah, bo nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn.​—Ga. 6:1; 2 Tim. 2:24, 25.

“MI SƆ́ WANYIYI GBÁ”

18. Kancica tɛ ka ɖò wanyiyi kpo mɛmaɖeɖóvo kpo tɛntin?

18 Jijɔ e xó mǐ ɖɔ wá yì lɛ é bǐ cá kàn tawun xá wanyiyi. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Jaki ɖó na ɖè wě xá nɔví lɛ ɖó ye nɔ keya nú dɔkunnɔ lɛ hú wamamɔnɔ lɛ wutu. É xlɛ́ ɖɔ nùwalɔ enɛ gbà sɛ́n taji tawun ɔ: “Yǐ wǎn nú nɔzo towe hwiɖesunɔ ɖɔhun.” Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Nú mi nɔ ɖè mɛ ɖě ɖó vo nú mɛ ɖě hǔn, hwɛ hu wɛ mi ɖè.” (Ja. 2:8, 9) Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, wanyiyi nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ nyì alɔ nú mɛ ɖě ɖiɖe ɖó vo nú mɛ ɖě, ɖó wema sísé, sinmɛ agbaza tɔn alǒ ninɔmɛ mɛɖé tɔn wu. É ɖò wɛn ɖɔ mǐ kún na ɖɔ kpowun ɖɔ mǐ na ɖè mɛ ɖě ɖó vo ɖò mɛ ɖě mɛ ǎ ó. Mɛmaɖeɖóvo ɖó na nyí akpáxwé taji ɖé ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ.

19. Etɛwu é ka nyí nǔ taji ɖɔ mǐ ni sɔ́ wanyiyi gbá?

19 Wanyiyi “nɔ kú hǔn; é nɔ nyɔ́ xomɛ,” é ka “nɔ yigo ǎ.” (1 Kɔ. 13:4) É nɔ byɔ suúlu, xomɛnyínyɔ́ kpo mɛɖesɔhwe kpo tawun, cobɔ mǐ na kpó ɖò alɔ ɖó ɖò wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn jijla nɔzo mǐtɔn lɛ mɛ wɛ. (Mat. 28:19) Jijɔ enɛ lɛ ɖokpo ɔ nɔ zɔ́n bɔ nǔ wiwa ɖó kpɔ́ xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é nɔ bɔwǔ nú mǐ. Ajɔ tɛ mǐ ka na mɔ ɖó wanyiyi mɔhun ɖiɖexlɛ́ wu? É nɔ zɔ́n bɔ agun ɔ nɔ ɖò bǔ bo nɔ kpa susu nú Jehovah, bo nɔ lɛ́ dɔn mɛ yɔyɔ̌ e ɖó jlǒ lɛ é. É sɔgbe ɖɔ tinmɛ e Biblu na dó gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ wu é fó kpo nugbǒ elɔ e wu agbɔ̌n ɖè é kpo: “Mi sɔ́ wanyiyi gbá dó nǔ enɛ lɛ bǐ jí; ɖó wanyiyi ɔ wɛ nɔ dɔn nǔ enɛ lɛ bǐ cá, bɔ ye nɔ nɔ bǔ ganji.”—Kolo. 3:14.

“HUZU BǏ KPÉTE”

20. (a) Nǔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó na kanbyɔ mǐɖée? Etɛwu? (b) Hwetɛnu mǐ ka ɖò te kpɔ́n?

20 Mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Nǔ ɖevo tɛ un ka sixu wà, bo ɖè gbɛtɔ́ xóxó ɔ nyì ayǐ bo sɛ̀ dó zɔ nú nyiɖée?’ Mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ vívɛ́ bo byɔ alɔdo Mawu tɔn, bo na w’azɔ̌ syɛnsyɛn bá ɖu ɖò linlin alǒ nùwalɔ ɖebǔ e na glɔ́n ali nú mǐ, bɔ mǐ ma na ɖu Axɔsuɖuto Mawu tɔn sín gǔ ǎ é jí. (Ga. 5:19-21) Mǐ ɖó na lɛ́ kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Un ka kpò ɖò blòbló wɛ bonu nǔ e nɔ sísɛ́ linlin ce lɛ é na huzu yɔyɔ̌ à?’ (Efɛ. 4:23, 24) Gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ sísɔ́ dó, bo na ɖè nyì ayǐ ǎ, nyí nùɖé bɔ Klisanwun lɛ bǐ na bló azɔn ɖokpo kpowun bɔ xó na fó ǎ, loɔ, mǐ ɖó na tɛ́n kpɔ́n kaka jɛ hwenu e mǐ na kpé mɔ̌ wiwa wu bǐ mlɛ́mlɛ́ é. Dǒ nukún mɛ, bo kpɔ́n lee gbɛ̀ ɔ na jiwǔ sɔ, hwenu e mɛ e mǐ tuùn lɛ é bǐ na sɔ́ gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ dó, bɔ xó bǐ na fó ɖ’ewu é!