Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Aniwu tan e Matie kpo Luki kpo ka kpi dó bǐbɛ̌mɛ gbɛzán Jezu tɔn wu é ka gbɔn vovo?

Tan e Matie kpi dó jiji Jezu tɔn kpo gbɛzán tɔn sín bǐbɛ̌mɛ kpo wu é gbɔn vo kpɛɖé nú ee Luki kpi é, ɖó Wɛnɖagbe-Wema wlantɔ́ lɛ ɖɔ lee nǔ lɛ yì gbɔn é ɖò ali ɖokpo ɔ nu ǎ.

Matie sɔ́ ayi ɖó nǔ ɖěɖee jɛ bo kúnkplá Jozɛfu lɛ é jí ɖò tan e é kpi é mɛ. É ɖɔ xó dó lee Jozɛfu wà nǔ gbɔn tlolo e é sè ɖɔ Mali ɖò xò é, dlɔ̌ e mɛ wɛnsagun ɔ tín nǔ e jɛ lɛ é mɛ n’i ɖè é, kpo lee é yí gbè nú tinmɛ lɛ gbɔn é kpo wu. (Mat. 1:19-25) Matie yì nukɔn bo ɖɔ xó dó dlɔ̌ e Jozɛfu kú bɔ wɛnsagun ɖé gb’akpá n’i ɖ’emɛ ɖɔ é ni hɔn yì Ejipu kpo xwédo tɔn kpo é, dlɔ̌ e mɛ wɛnsagun ɔ ɖɔ n’i ɖè ɖɔ é ni lɛkɔ yì ayikúngban Izlayɛli tɔn jí é, kpo gbeta e kɔn Jozɛfu wá bo na ɖó xwédo tɔn ayǐ ɖò Nazalɛti é kpo wu. (Mat. 2:13, 14, 19-23). Ðò wemata nukɔntɔn e ɖò Wɛnɖagbe-Wema Matie tɔn mɛ lɛ é mɛ ɔ, è ylɔ nyikɔ Jozɛfu tɔn azɔn wǒ, amɔ̌, azɔn atɔ́ɔ́n jɛn è ylɔ Mali tɔn.

Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, tan e Luki kpi é sɔ́ ayi dó Mali jí hugǎn. É ɖɔ lee wɛnsagun Gabliyɛli ba Mali kpɔ́n gbɔn é, lee Mali yì ba hɛnnumɔ tɔn Elizabɛti kpɔ́n gbɔn é kpo lee é xlɛ́ ɖɔ emi kpa susu nú Jehovah gbɔn é kpo. (Luk. 1:26-56) Luki lɛ́ ɖɔ xó e Sinmɛnyɔ́ɔ ɖɔ nú Mali bɔ é kúnkplá wuvɛ̌ e Jezu na mɔ ɖò sɔgudo é é. É tlɛ nyí ɖò tan e mɛ Jezu ɖó xwè 12 bɔ é kpo xwédo tɔn kpo yì Jeluzalɛmu é ɔ, Luki ɖɔ xó e Mali ɖɔ é, é ka ɖɔ Jozɛfu tɔn ǎ. Luki ɖɔ gɔ́ na ɖɔ nǔ enɛ lɛ e jɛ lɛ é bǐ cí ayi mɛ nú Mali. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) Ðò wemata wè nukɔntɔn Wɛnɖagbe-Wema Luki tɔn mɛ ɔ, è ylɔ Mali sín nyikɔ azɔn 19, amɔ̌, azɔn 5 géé jɛn è ylɔ Jozɛfu tɔn. Enɛ ɔ ɖexlɛ́ ɖɔ Matie tín nǔ e kúnkplá Jozɛfu kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo é mɛ hugǎn, loɔ, Luki na tinmɛ gègě dó azɔ̌ e Mali wà é kpo nǔ e é ɖí xwi xá lɛ é kpo wu.

Gɔ́ na ɔ, kúnkan e Wɛnɖagbe-Wema wlantɔ́ wè lɛ dó gesí é gbɔn vo. Matie ɖɔ xó dó tɔ́gbó tɔ́gbó Jozɛfu tɔn lɛ wu, bo xlɛ́ ɖɔ Jezu e Jozɛfu nyí tɔ́ ɖò tɔ́ domɛ na é ɖó acɛ bo na ɖu gǔ axɔsuzinkpo Davidi tɔn tɔn. Etɛwu? Ðó Jozɛfu wá sín kúnkan Axɔsu Davidi tɔn mɛ, bo gbɔn Davidi ví Salomɔ́ɔ jí. (Mat. 1:6, 16) Amɔ̌, Luki slɛ́ tɔ́gbó tɔ́gbó Mali tɔn lɛ ganji, lobo xlɛ́ ɖɔ Jezu wɛ ɖó na ɖu gǔ axɔsuzinkpo Davidi tɔn tɔn ɖò jɔwamɔ lixo. (Hlɔ. 1:3, nwt) Etɛwu? Ðó Mali jɔ sín kúnkan Axɔsu Davidi tɔn mɛ bo gbɔn Davidi ví Natáan jí. (Luk. 3:31) Amɔ̌, etɛwu Luki ma ka ɖɔ ɖɔ Mali nyí vǐ nyɔnu Heli tɔn ǎ? Ðó ɖò kpaà mɛ ɔ, sunnu lɛ wɛ è nɔ dó gesí, nú è ja kúnkan lɛ slɛ́ gbé ɔ nɛ. Enɛ ɔ wu ɔ, hwenu e Luki ɖɔ ɖɔ Jozɛfu nyí Heli ví é ɔ, è mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ Jozɛfu nyí Heli sín vǐsú.​—Luk. 3:23.

Kúnkan e Matie kpo Luki kpo dó gesí é xlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ Jezu wɛ nyí Mɛsiya e sín akpá è dó é. Nugbǒ ɔ, è tuùn kúnkan e mɛ Jezu wá sín é ganji sɔmɔ̌ bɔ Falizyɛn lɛ kpo Saduseɛn lɛ kpo tlɛ sixu gbɛ́ ɖɔ nǔ kún nyí mɔ̌ ó ǎ. Égbé ɔ, kúnkan e xó Matie ɖɔ é kpo ee xó Luki ɖɔ é kpo bǐ nyí akpáxwé dodonú nùɖiɖi mǐtɔn tɔn, bo lɛ́ nyí kúnnuɖenú e nɔ na mǐ ganjɛwu ɖɔ akpá Mawu tɔn lɛ na jɛnu é tɔn.