Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Fífá Mawu Tɔn . . . Hugǎn Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Gbɛtɔ́ Tɔn Bǐ”

“Fífá Mawu Tɔn . . . Hugǎn Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Gbɛtɔ́ Tɔn Bǐ”

“Fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ na bló ayixa mitɔn . . . ɖó.”​—FILI. 4:7.

HAN LƐ: 76, 141

1, 2. Etɛ lɛ wɛ jɛ ɖò Filipu bo zɔ́n bɔ Pɔlu kpo Silasi kpo dó yì ganmɛ? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

ZǍN xwete wɛ. Mɛsɛ́dó wè, Pɔlu kpo Silasi kpo ɖò gankpa mɛ ɖò Filipu. È bɛ́ ye dó fí e sɛyi bo lɛ́ dó wi tawun ɖò gankpa ɔ mɛ é. È ján afɔ yetɔn lɛ dó sókpó mɛ ganji, bɔ nɛgbé yetɔn kpó ɖò zo jì wɛ, ɖó xò e è xò ye b’ɛ ma lín ǎ é wu. (Mɛ. 16:23, 24) Kpɔ́n lee nǔ lɛ jɛ bléblé gbɔn é! È gb’akpá ɖebǔ nú ye ǎ, bɔ ahwan ɖé wá dɔn ye yì tokplétɛn ɖò hwɛɖɔtɔ́ e è yawu bo sɛ̀ kplé lɛ é nukɔn. È ɖè awu nú ye, bo sɔ́ kpò dó xò ye tawun. (Mɛ. 16:16-22) Nǔagɔwaxámɛ tɛ ka nɛ! Pɔlu nyí toví Hlɔma tɔn ɖé, bɔ é jɛxa ɖɔ è ni kpé nukún dó hwɛ tɔn wu ganji. *

2 Ee Pɔlu ɖò ayijinjɔn jinjɔn ɖò ablu ɔ mɛ é ɔ, é dó nukún nǔ e jɛ ɖò kéze ɔ mɛ lɛ é mɛ kpɔ́n. É lin nǔ kpɔ́n dó mɛ e ɖò Filipu lɛ é jí. Ye tlɛ ɖó kplɔ́ngbasá Jwifu lɛ tɔn ɖokpo vɔ́vɔ́ ɖò toxo yetɔn mɛ ǎ, toxo ɖevo e mɛ Pɔlu yì lɛ é gègě ka ɖó. Enɛ wu ɔ, Mawu sɛntɔ́ Jwifu e ɖò finɛ lɛ é gbɔ bo nɔ kplé ɖó toxo ɔ gudo  ɖò tɔ̀ ɖé tó. (Mɛ. 16:13, 14) Jwifu sunnu wǒ sín hudo wɛ è ɖó cobo na ɖó kplɔ́ngbasá ɖokpo ayǐ; è ka mɔ Jwifu sunnu wǒ vɔ́vɔ́ ɖò finɛ ǎ wɛ zɔ́n bɔ nǔ dó nyí mɔ̌ à? É ɖò wɛn ɖɔ mɛ e nɔ nɔ Filipu lɛ é nɔ gó tawun ɖó toví Hlɔma tɔn e ye nyí é wu, enyi ye na bo ma tlɛ ɖó acɛ lɛ bǐ ǎ alǒ nyí ɖó bǎ ɖé mɛ ɔ nɛ. (Mɛ. 16:21) Enɛ wɛ ka zɔ́n vlafo bɔ ye lin ɖɔ Jwifu enɛ lɛ (Pɔlu kpo Silasi kpo) kún sixu nyí toví Hlɔma tɔn lɛ ó à? É na bo nyí ɖebǔ wɛ é nyí gbɔn ɔ, è bɛ́ ye dó ganmɛ d’acɛ jí.

3. Etɛwu ganmɛ e è sɔ́ Pɔlu dó é ka na ko kpaca ɛ? Nɛ̌ é ka wà nǔ gbɔn?

3 Vlafo Pɔlu sixu lɛ́ ɖò nǔ lin kpɔ́n dó nǔ e jɛ ɖò sun yɔywɛ e wá yì lɛ é mɛ é jí wɛ. É ɖò Egée Xù ɔ sín akpá ɖě ɔ xwé, ɖò Azíi Kpɛví ɔ. Hwenu e Pɔlu ɖò dɔ̌n é ɔ, gbigbɔ mímɛ́ gbɛ́ nǔ n’i ɖebɔdoɖewu ɖɔ é ni ma jla wɛn ɔ ɖò xá ɖé lɛ mɛ ó. É cí nǔ ɖɔ sísɛ́ sísɛ́ ɛ wɛ gbigbɔ mímɛ́ ɔ ɖè ɖɔ é ni yì jla gbɔn fí ɖevo. (Mɛ. 16:6, 7) Fitɛ? Xósin ɔ tɔ́n ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ hwenu e é ɖò Tolowasi é. È ɖɔ nú Pɔlu ɖɔ: “Wǎ Masedwani.” Ðó Pɔlu mɔ nǔ jɛ jlǒ Jehovah tɔn mɛ céɖécéɖé wutu ɔ, é yí gbè nú ylɔ̌ e è ylɔ ɛ é bo yawu yì. (Xà Mɛsɛ́dó 16:8-10.) Etɛ ka jɛ bɔ d’ewu? Ee é wá Masedwani b’ɛ na nɔ zaan é ɔ, ganmɛ wɛ é wá mɔ éɖée ɖè! Etɛwu Jehovah ka lɔn bɔ nǔ mɔhun xá Pɔlu? Táan nabi é ka na nɔ ganmɛ xɔ? Nùkanbyɔ enɛ lɛ na ko ɖó linkpɔ́n nú Pɔlu tawun có, é ka jó ye dó nú ye vɔ́da nú nùɖiɖi tɔn kpo awǎjijɛ tɔn kpo ǎ. É kpo Silasi kpo “ɖò ɖɛ xò wɛ, bo ɖò han jì mlá Mawu wɛ.” (Mɛ. 16:25) Fífá Mawu tɔn xò hwìhwɛ́ ayi yetɔn kpo linlin yetɔn kpo.

4, 5. (a) Nɛ̌ ninɔmɛ mǐtɔn ka sixu cí Pɔlu tɔn ɖɔhun gbɔn? (b) Nɛ̌ ninɔmɛ Pɔlu tɔn ka huzu ɖó lee é ma ɖó nukún tɔn gbɔn é ǎ gbɛn?

4 Hweɖenu ɖò gbɛzán towe mɛ ɔ, a sixu mɔ ɖɔ gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn ɖò ali xlɛ́ we wɛ, lee é xlɛ́ Pɔlu gbɔn é, bɔ a ɖò xwixwedó wɛ, amɔ̌, nǔ lɛ sɔ́ wá yì ɖó lee a lin gbɔn é ǎ. A sixu wá mɔ tɛnkpɔn lɛ lě tlɔlɔ, alǒ mɔ hwiɖée ɖò ninɔmɛ yɔyɔ̌ ɖé mɛ bɔ é byɔ ɖɔ a ni bló huzuhuzu ɖaxó lɛ ɖò gbɛzán towe mɛ. (Nùt. 9:11, nwt) Ee a nyì kɔ kpɔ́n gudo é ɔ, vlafo a jɛ kinkanbyɔ hwiɖée jí ɖɔ etɛwu Jehovah ka lɔn bɔ nǔ mɔhun lɛ jɛ é jí. Enyi mɔ̌ ɔ, etɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖó jiɖiɖe bǐ mlɛ́mlɛ́ dó Jehovah wu, bo na kpó ɖò didɛ wɛ? Bo na dó mɔ xósin ɔ ɔ, mi nú mǐ ni lɛkɔ yì tan Pɔlu kpo Silasi kpo tɔn jí.

5 Ee Pɔlu kpo Silasi kpo ɖò han jì wɛ é ɔ, nǔmaɖónukún ɖebɔdoɖewu ɖé lɛ jɛ. Ayikúngban danwǔ syɛnsyɛn ajijimɛ. Gankpa ɔ sín hɔn lɛ hun nú yeɖée gbaà. Gɛdɛ e è dó gantɔ́ lɛ é bǐ wɛ́n kɔ́n nyì ayǐ. Pɔlu ɖó gantɔ́cɔ́tɔ́ ɔ te bonu é ma hu éɖée ó. Gantɔ́cɔ́tɔ́ ɔ kpo xwédo tɔn bǐ kpo bló baptɛm. Ayihɔngbe tɔn ɔ, hwɛɖɔtɔ́ toxo ɔ tɔn lɛ sɛ́ sɔja lɛ dó nú è ni ɖè Pɔlu kpo Silasi kpo tɔ́n. Sɔja lɛ byɔ ɖò ye sí ɖɔ ye ni tɔ́n sín toxo ɔ mɛ ɖò fífá mɛ. Ee hwɛɖɔtɔ́ lɛ ɖ’ayi wu ɖɔ Pɔlu kpo Silasi kpo nyí toví Hlɔma tɔn, bɔ emi ka wà nǔ agɔ xá ye é ɔ, yeɖesunɔ kplá ye mɛ wè lɛ tɔ́n. Amɔ̌, Pɔlu kpo Silasi kpo ɖɔ ɖɔ emi ɖó na tó dó é ɖ’abɔ nú Lidíi e bló baptɛm yɔyɔ̌ é hwɛ̌. Gɔ́ na ɔ, ye zán ali e hun nú ye é dó dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví lɛ. (Mɛ. 16:26-40) Kpɔ́n lee nǔ lɛ bǐ huzu gbɔn hazawun é!

É “HUGǍN NUKÚNNÚMƆJƐNǓMƐ GBƐTƆ́ TƆN BǏ”

6. Etɛ jí wɛ mǐ na ɖɔ xó dó, bo ba dò na ɖó kpɔ́?

6 Etɛ nǔ e jɛ lɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ? Jehovah sixu wà nǔmaɖónukún lɛ, enɛ wɛ zɔ́n bɔ mǐ ma ɖó na ɖò adohu adohu jí hwenu e mǐ ɖò tɛnkpɔn mɛ é ǎ. Nùkplɔnmɛ enɛ na ko jiwǔ nú Pɔlu tawun, é ɖè enɛ xlɛ́ ɖò nukɔnmɛ hwenu e é wlan wema sɛ́dó nɔví e  ɖò Filipu lɛ é dó adohu adohu kpo fífá Mawu tɔn kpo wu é. Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó xógbe Pɔlu tɔn ɖěɖee ɖò Filipunu lɛ 4:6, 7 mɛ é jí. (Xà.) Enɛ gudo ɔ, mǐ na gbɔn kpɔ́ndéwú e ɖò Mawuxówema ɔ mɛ, bo xlɛ́ lee Jehovah nɔ wà nǔmaɖónukún lɛ gbɔn é ɖevo lɛ jí. Gbɔn gudo bǐ ɔ, mǐ na gbéjé lee “fífá Mawu tɔn” sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖó jiɖiɖe bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò Jehovah mɛ bo dɛ gbɔn é kpɔ́n.

7. Nùkplɔnmɛ tɛ jí Pɔlu ka tɛɖɛ̌ ɖò nukɔnmɛ hwenu e é wlan wema sɛ́dó nɔví e ɖò Filipu lɛ é? Etɛ xó tɔn lɛ ka sixu kplɔ́n mǐ?

7 É ɖò wɛn ɖɔ hwenu e nɔví e ɖò Filipu lɛ é xà wema e Pɔlu sɛ́dó ye é ɔ, ye flín nǔ e jɛ dó wutu tɔn é, kpo lee ye ɖě ma ɖó nukún ɖɔ Jehovah na wà nǔ gbɔn ǎ, bɔ é ka wà gbɔn é kpo. Etɛ kplɔ́n ye wɛ Pɔlu ka ɖè? Nǔ taji ɔ ɖíe: Mi ma nɔ adohu adohu jí ó. Mi ni xoɖɛ lobo na mɔ fífá Mawu tɔn. Amɔ̌, ɖǒ ayi wu ɖɔ “fífá Mawu tɔn . . . hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ.” Etɛ ka nyí tinmɛ enɛ tɔn? Lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ ɖé lɛ lilɛ xógbe enɛ lɛ dó “hugǎn dlɔ̌ mǐtɔn lɛ bǐ,” alǒ “fɔn ta te tuto gbɛtɔ́ tɔn lɛ bǐ.” Enɛ wu ɔ, Pɔlu ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ “fífá Mawu tɔn” jiwǔ tawun hú lee è sixu lin gbɔn é. Nugbǒ wɛ ɖɔ, ɖò linlin gbɛtɔ́ tɔn mɛ ɔ, mǐ sixu mɔ ali ɖé bo tɔ́n sín tagba mǐtɔn lɛ mɛ ǎ, amɔ̌, Jehovah nɔ ɖè ali nú mǐ, bo sixu wà nǔ e mǐ ma ɖó nukún tɔn ǎ é.​—2 Piyɛ́ɛ 2:9.

8, 9. (a) Pɔlu sè wuvɛ̌ nǔagɔwaxámɛ tɔn ɖò Filipu có, nǔ ɖagbe tɛ lɛ mɛ nǔ e jɛ lɛ é ka tɔ́n kɔ dó? (b) Etɛwu nɔví e ɖò Filipu lɛ é ka sixu sɔ́ xó e Pɔlu ɖɔ lɛ é dó ylɔ ɖɔ nǔ?

8 Ee nɔví e ɖò Filipu lɛ é na ɖò tamɛ lin dó nǔ e Jehovah ko wà nǔ ye ɖò xwè wǒ e wá yì lɛ é sín avla mɛ é jí wɛ é ɔ, é na ko dó wusyɛn lanmɛ nú ye tawun. Nugbǒ sésé wɛ nǔ e Pɔlu wlan lɛ é nyí. Jehovah jó nǔagɔwiwa dó bɔ é jɛ, amɔ̌, enɛ wá zɔ́n bɔ è “jɛ ahwan Wɛnɖagbe ɔ jí, bo sɔ́ jinjɔn ayǐ, bɔ é lidǒ.” (Fili. 1:7) Hwɛɖɔtɔ́ toxo ɔ tɔn enɛ lɛ na nɔ lin nǔ kpɔ́n azɔn wè dìn, cobo na nɔ wà nǔ ɖebǔ dó agun Klisanwun tɔn yɔyɔ̌ e è ɖó ayǐ ɖò toxo yetɔn mɛ é wu. É sixu ko sín lee Pɔlu wà nǔ gbɔn é wu bɔ tomɛyitɔ́gbɛ́ tɔn Luki e nyí dotóo ɖé é kpéwú, bo cí Filipu hwenu e Pɔlu kpo Silasi kpo ɖido gudo é. Mɔ̌ mɛ ɔ, Luki kpéwú bo d’alɔ gègě Klisanwun yɔyɔ̌ e ɖò toxo enɛ mɛ lɛ é tɔn.

9 É ɖò wɛn ɖɔ hwenu e nɔví e ɖò Filipu lɛ é xà wema-sɛ́dó-mɛ Pɔlu tɔn é ɔ, ye tuùn ɖɔ xó enɛ lɛ kún nyí akɔwé e junjɔn ayǐ ɖò fí ɖé ɖò azɔ̌xɔsa ɖé, bo wlan nǔ kpowun é ɖé sín xó ó. Pɔlu sè wuvɛ̌ syɛnsyɛn; amɔ̌, é ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖó “fífá Mawu tɔn.” Nugbǒ ɔ, hwenu e é wlan wema sɛ́dó nɔví enɛ lɛ é ɔ, ganmɛ wɛ é ɖè ɖò Hlɔma. Amɔ̌, é kpó ɖò ɖiɖexlɛ́ wɛ ɖɔ “fífá Mawu tɔn” ɖò emi jí.​—Fili. 1:12-14; 4:7, 11, 22.

“ADO MA HU MI DÓ NǓ ÐEBǓ WU Ó”

10, 11. Etɛ mǐ ka ɖó na wà hwenu e ado ɖò huhu mǐ wɛ zɛ xwé wu dó tagba ɖé wu é? Etɛ mǐ ka sixu ɖó nukún?

10 Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ ado ma na hu mǐ dó nǔ ɖebǔ wu ǎ bɔ mǐ na mɔ “fífá Mawu tɔn”? Xó e Pɔlu ɖɔ sɛ́dó Filipunu lɛ é xlɛ́ mǐ ɖɔ nǔ e sixu gbɔ adohu adohu mǐtɔn lɛ é wɛ nyí ɖɛ. Enɛ wu ɔ, hwenu e mǐ ɖò adohu adohu jí é ɔ, mǐ ɖó na ɖɔ linkpɔ́n mǐtɔn lɛ dó ɖɛ mɛ. (Xà 1 Piyɛ́ɛ 5:6, 7.) Xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo ɖi nǔ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ é na kpé nukún dó wǔ we. Xoɖɛ sɛ́dó è kpo “kúdónúmɛ sín ayixa” kpo bo flín nyɔna e é ko kɔn dó jǐ we lɛ é. Jiɖe e mǐ ɖó dó wǔ tɔn é na syɛn d’eji hwenu e mǐ hɛn dó ayi mɛ ɖɔ é sixu “wà nǔ nú mǐ hú nǔ e mǐ byɔ ɛ ɔ, abǐ ee lin wɛ mǐ tlɛ ɖè ɔ.”​—Efɛ. 3:20.

11 Lee é nyí gbɔn nú Pɔlu kpo Silasi kpo ɖò Filipu é ɔ, nǔ e Jehovah nɔ wà nú mǐɖesunɔ  mɛtún ɔ é sixu kpaca mǐ. É sixu nɔ ma nyí nǔ e jiwǔ é, amɔ̌, é na nyí nǔ e sín hudo mǐ ɖó é tɛgbɛ. (1 Kɔ. 10:13) É ɖò gaàn ɖɔ é kún nyí ɖiɖɔ wɛ è ɖè ɖɔ mǐ na junjɔn ayǐ bo gɔn nùɖé wà, bo ɖò te kpɔ́n Jehovah kpowun bonu é na jla ninɔmɛ ɔ ɖó alǒ ɖeɖɛ tagba ɔ ó. Mǐ ɖó na wà nǔ sɔgbe kpo ɖɛ mǐtɔn lɛ kpo. (Hlɔ. 12:11) Mɔ̌ mɛ ɔ, nǔwiwa mǐtɔn lɛ nɔ xlɛ́ lee nǔ ɔ vɛ́ adɔ̌ nú mǐ sɔ́ é, bɔ Jehovah nɔ mɔ nǔ e jí é na zɔ́n dó, dó dó nú mǐ é. Amɔ̌, ɖò táan ɖokpo ɔ mɛ ɔ, mǐ ɖó na mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Jehovah kún nɔ nɔte ɖó nùbyɔbyɔ mǐtɔn lɛ, tuto mǐtɔn lɛ kpo nǔ e ɖó nukún wɛ mǐ ɖè lɛ é kpo jí ó. Hweɖelɛnu ɔ, é nɔ wà nǔmaɖónukún lɛ b’ɛ nɔ kpaca mǐ. Mi nú mǐ ni gbéjé tan Biblu tɔn ɖěɖee na d’alɔ mǐ, bɔ jiɖe e mǐ ɖó ɖɔ Jehovah kpé nǔ wu, bo na wà nǔmaɖónukún lɛ nú mǐ é na syɛn d’eji é ɖé lɛ kpɔ́n.

KPƆ́NDÉWÚ NǓMAÐÓNUKÚN ÐĚÐEE JEHOVAH WÀ LƐ É TƆN ÐÉ LƐ

12. (a) Etɛ Axɔsu Ezekiyasi ka wà hwenu e Asilíi Xɔsu Senakelibu ván nukún d’è é? (b) Etɛ lee Jehovah ɖeɖɛ tagba ɔ gbɔn é ka kplɔ́n mǐ?

12 Ee mǐ nɔ ɖò dò ba nú Mawuxówema ɔ wɛ sín hweɖenu jɛ hweɖenu é ɔ, mǐ nɔ mɔ kpɔ́ndéwú nǔmaɖónukún ɖěɖee Jehovah wà lɛ é tɔn. Axɔsu Ezekiyasi nɔ gbɛ̀ hwenu e Asilíi Xɔsu Senakelibu tɔ́n ahwan Judáa toxo e è mɛ ahohó lɛlɛ̌ dó lɛ é bǐ bo yí é, Jeluzalɛmu kɛɖɛ wu wɛ é ma kpé ǎ. (2 Axɔ. 18:1-3, 13) Enɛ gudo ɔ, Senakelibu sɔ́ ayi tɔn ɖó Jeluzalɛmu jí lo. Etɛ Axɔsu Ezekiyasi ka wà hwenu e nukúnvandomɛ enɛ sɛkpɔ bǐ é? É xoɖɛ sɛ́dó Jehovah, bo ba wěɖexámɛ ɖò gbeyiɖɔ Mawu tɔn Ezayíi gɔ́n. (2 Axɔ. 19:5, 15-20) Ezekiyasi lɛ́ tɛ́n kpɔ́n bo xlɛ́ ɖɔ emi ɖò jlɛ̌ jí, bo sú nǔjɔ e Senakelibu byɔ ɛ é. (2 Axɔ. 18:14, 15) Ðò hweɖenu ɔ, Ezekiyasi tɛ́n kpɔ́n bonu è na ɖó gɔnu e na nɔ ayǐ é ɖé. (2 Tan. 32:2-4) Amɔ̌, nɛ̌ Jehovah ka ɖeɖɛ ninɔmɛ ɔ gbɔn? É sɛ́ wɛnsagun ɖokpo dó bɔ é sú kún dó nú ahwanfuntɔ́ Senakelibu tɔn 185 000 ɖò zǎn ɖokpo mɛ. Nugbǒ ɔ, Ezekiyasi tlɛ ɖó nukún ɖɔ nǔ mɔhun na jɛ ǎ!​—2 Axɔ. 19:35.

Etɛ nǔ e jɛ dó Jozɛfu wu é ka sixu kplɔ́n mǐ?​—Bǐb. 41:42 (Kpɔ́n akpáxwé 13gɔ́ ɔ)

13. (a) Etɛ nǔ e jɛ dó Jozɛfu wu é ka sixu kplɔ́n mǐ? (b) Nɛ̌ nǔmaɖónukún ɖé ka jɛ ɖò Ablaxamu sín asì Sala sín gbɛzán mɛ gbɔn?

13 Mǐ ni ɖɔ xó dó nya dɔnkpɛvu e nɔ nyí Jozɛfu bo nyí Jakɔbu ví é wu. Hwenu e Jozɛfu ɖò gankpa mɛ ɖò Ejipu é ɔ, é ka lin ɖɔ è na wá sɔ́ emi bɔ emi na huzu mɛ nukúnɖeji wegɔ ɔ ɖò tò enɛ mɛ, alǒ ɖɔ Jehovah na zán emi bɔ emi na hwlɛn xwédo emitɔn sín adɔ sí à? (Bǐb. 40:15; 41:39-43; 50:20) É ɖò wɛn ɖɔ nǔ e Jehovah wà lɛ é zɛ nǔ e Jozɛfu ɖó nukún lɛ é bǐ wu. Mǐ ni lɛ́ lin nǔ kpɔ́n dó nɔgbó Jozɛfu tɔn Sala wu. Sala e ko kpò é ka ɖó nukún ɖɔ Jehovah na bló bɔ emi na jì vǐ emiɖesunɔ tɔn, bɔ é na nyí vǐ e mɛsɛntɔ́ tɔn jì é wɛ é na sɔ́ dó ɖó vǐ ǎ à? É ɖò wɛn ɖɔ Izaki e Sala jì é zɛ nǔ e  é sixu ɖó nukún lɛ é wu flàflá tɔn.​—Bǐb. 21:1-3, 6, 7.

14. Jiɖe tɛ mǐ ka sixu ɖó dó Jehovah wu?

14 É ɖò gaàn ɖɔ mǐ kún nɔ ɖó nukún ɖɔ Jehovah na wà nùjiwǔ bo na ɖè tagba mǐtɔn lɛ bǐ síìn, jɛ nukɔn nú gbɛ̀ yɔyɔ̌ e sín akpá é dó é ó; mɔ̌ jɛn mǐ ma nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ é ni wà nùjiwǔ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ǎ é nɛ. Amɔ̌, mǐ tuùn ɖɔ Mawu e d’alɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖò ali e jiwǔ lɛ é nu é wɛ nyí Mawu mǐtɔn, Jehovah. (Xà Ezayíi 43:10-13.) Jiɖe enɛ e mǐ ɖó é nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó nùɖiɖi n’i. Mǐ tuùn ɖɔ é sixu wà nǔ ɖebǔ e é byɔ é bo na dó na hlɔnhlɔn mǐ, bonu mǐ na wà jlǒ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́. (2 Kɔ. 4:7-9) Etɛ tan Biblu tɔn enɛ lɛ ka sixu kplɔ́n mǐ? Lee kpɔ́ndéwú Ezekiyasi, Jozɛfu kpo Sala kpo tɔn xlɛ́ gbɔn é ɔ, Jehovah sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò ninɔmɛ e syɛn hugǎn bǐ lɛ é jí, nú mǐ nɔ gbeji n’i ɔ nɛ.

Jehovah sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò ninɔmɛ e syɛn hugǎn bǐ lɛ é jí, nú mǐ nɔ gbeji n’i ɔ nɛ

15. Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ “fífá Mawu tɔn” ma na bú ǎ? Nɛ̌ enɛ ka nyɔ́ bló gbɔn?

15 Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖò tagba lɛ mɔ wɛ, cobɔ “fífá Mawu tɔn” ma ka na bú ǎ gbɔn? Kancica ɖagbe ɖé ɖiɖó xá Jehovah Mawu mǐtɔn wɛ na zɔ́n bɔ nǔ na nyí mɔ̌. “Klisu Jezu” e sɔ́ gbɛ̀ tɔn jó dó xɔ gbɛ̀ nú mǐ é kɛɖɛ jɛn sixu nyí tɔn bɔ kancica mɔhun na nyɔ́ bló. Gbɛxixɔ ɔ ɖesu ko nyí ɖokpo ɖò nùjiwǔ e Tɔ́ mǐtɔn bló nú mǐ lɛ é mɛ. Jehovah zán gbɛxixɔ ɔ dó cyɔn nǔ dó nùwanyido mǐtɔn lɛ, b’ɛ zɔ́n bɔ mǐ ɖó ayixa mímɛ́ ɖé, bo lɛ́ hɛn ɔ mǐ na sɛkpɔ ɛ.​—Jaan 14:6; Ja. 4:8; 1 Pi. 3:21.

É NA BLÓ AYIXA MITƆN KPODO LINLIN MITƆN LƐ KPO ÐÓ

16. Enyi mǐ ɖó “fífá Mawu tɔn” ɔ, etɛ mɛ é ka nɔ tɔ́n kɔ dó? Jlɛ̌ dó nùɖé wu.

16 Enyi mǐ ɖó “fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ” é ɔ, etɛ mɛ é ka na tɔ́n kɔ dó? Mawuxówema ɔ na xósin ɔ, bo ɖɔ ɖɔ é ‘na cɔ́ ayixa mǐtɔn kpodo linlin mǐtɔn lɛ kpo, gbɔn Klisu Jezu gblamɛ.’ (Fili. 4:7) Xógbe e è zán ɖò gbè dòdó ɔ mɛ nú ‘cɔ́’ é ɔ, xógbe ahwan tɔn ɖé wɛ. É nɔ dó gesí sɔjahwangbɛ́ ɖěɖee è ɖè azɔ̌ na bɔ ye nɔ cɔ́ toxo syɛnsyɛn ɖé ɖò hwexónu lɛ é. Filipu nyí toxo mɔhun ɖé. Filipunu lɛ nɔ d’amlɔ yì kàn mɛ ɖò zǎnmɛ, ɖó ye tuùn ɖɔ sɔja lɛ ɖò hɔntogbo toxo emitɔn lɛ tɔn cɔ́ wɛ wutu. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, enyi mǐ ɖó “fífá Mawu tɔn” ɔ, ayi mǐtɔn kpo linlin mǐtɔn lɛ kpo nɔ vo. Mǐ tuùn ɖɔ Jehovah nɔ kpé nukún dó mǐ wu, bo jló ɖɔ é ni kpa mǐ. (1 Pi. 5:10) Enɛ tuùntuùn nɔ cɔ́ mǐ, bɔ adohu adohu alǒ awakanmɛ kú mɛ nɔ gbà hǔn dó nú mǐ ǎ.

17. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpannukɔn sɔgudo kpo jiɖiɖe mlɛ́mlɛ́ kpo?

17 Zaanɖé dìn ɔ, gbɛtɔ́ lɛ na gbɔn ya ɖaxó hugǎn e è ma ko mɔ kpɔ́n ɖò ayikúngban jí fí ǎ é mɛ. (Mat. 24:21, 22) Mǐ tuùn lee é na nyí gbɔn nú mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo é hlɛ́nhlɛ́n ǎ. Amɔ̌, é byɔ ɖɔ adohu adohu ni gbà hǔn dó nú mǐ ǎ. Mǐ tuùn nǔ e Jehovah na é bǐ ǎ, amɔ̌, mǐ ka tuùn Mawu mǐtɔn. Nǔ e é ko wà wá yì ɖò hwexónu lɛ é xlɛ́ ɖɔ nǔ ɖebǔ na bo ɖò jijɛ wɛ ɔ, é na bló bɔ linlin tɔn na jɛnu hwebǐnu, bɔ hweɖelɛnu ɔ, é nɔ wà mɔ̌ gbɔn nǔmaɖónukún ɖé wiwa gblamɛ. Táan ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, Jehovah nɔ wà mɔ̌ nú mǐ, mǐ sixu mɔ “fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ” ɖò ali yɔyɔ̌ ɖé nu.

^ akpá. 1 É cí ɖɔ Silasi lɔ nyí toví Hlɔma tɔn ɖé ɖɔhun.​—Mɛ. 16:37.