ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Août 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 25 Septembre jɛ 22 Octobre 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

A ka Ðò Gbesisɔmɛ, Bo Na Ðó Suúlu Bo Nɔte À?

Mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn hwexónu tɔn lɛ kanbyɔ ɖɔ kaka jɛ hwetɛnu emi ka na dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ nu yì jɛ à jí, amɔ̌, Mawu dóhwɛ ye ɖó nǔ e ye kanbyɔ é wu ǎ.

“Fífá Mawu Tɔn . . . Hugǎn Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Gbɛtɔ́ Tɔn Bǐ”

A ko kàn nǔ e wu Mawu na tɛn mɛtɛnkpɔn ma ɖó nukún ɖé lɛ bɔ ye wá ba jonɔ we é byɔ hwiɖée kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ ɔ, etɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na dɛ bo ɖeji mlɛ́mlɛ́ dó Jehovah wu?

TAN GBƐZÁN TƆN

Didɛ Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Nu Nɔ Tɔ́n Kɔ Dó Nyɔna lɛ Mɛ

Etɛwu mɛ e è wlí hɛn yì Sibérie lɛ é ka nɔ kàn nyibu byɔ, bo ka tuùn fɛɛ ɖɔ lɛngbɔ̌ lɛ ba wɛ emi ɖè? È sixu mɔ xósin ɔ ɖò tan gbɛzán tɔn Pavel Sivulsky kpo Maria Sivulsky kpo tɔn e sɔ́ akpàkpà mɛ é mɛ.

Lee Mǐ Na Ðè Gbɛtɔ́ Xóxó ɔ Nyì Ayǐ Bo Sɛ̀ Ɛ Dó Zɔ nú Mǐɖée Gbɔn É

Nǔ ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ ni ɖè gbɛtɔ́ xóxó ɔ nyì ayǐ, nǔ ɖevo sésé wɛ ka nyí ɖɔ mǐ ni sɛ̀ ɛ dó zɔ nú mǐɖée. Enyi mǐ na bo tlɛ ko dóve ɖò walɔ kwijikwiji lɛ mɛ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu kpé nǔ wu bo wà nǔ wè enɛ lɛ gbɔn?

Lee Mǐ Na Sɔ́ Gbɛtɔ́ Yɔyɔ̌ ɔ Dó, Bo Ma Na Ðè Nyì Ayǐ Ǎ Gbɔn É

Kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, a sixu kpéwú bo huzu gbɛtɔ́ alɔkpa e Jehovah ba ɖɔ a ni nyí é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖǒ ayi ali tawun tawun e nu a sixu ɖè wuvɛ̌sexámɛ, xomɛnyínyɔ́, mɛɖesɔhwe kpo xomɛfífá kpo xlɛ́ ɖè é wu.

Wanyiyi, Jijɔ Xɔ Akwɛ Ðé

Mawuxówema ɔ ɖexlɛ́ nyì wɛn ɖɔ gbigbɔ mímɛ́ Jehovah tɔn wɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́. Etɛ ka nyí wanyiyi tawun? Nɛ̌ a ka sixu sɔnǔ na gbɔn? Nɛ̌ a ka sixu ɖexlɛ́ ayihɔngbe ayihɔngbe gbɔn?

DƆKUN E ÐÒ NǓ XÓXÓ SƐXWETƐN MǏTƆN LƐ É

“Hwetɛnu Mǐ ka Na Lɛ́ Bló Kpléɖókpɔ́ Ðevo?”

Etɛ ka zɔ́n bɔ kpléɖókpɔ́ ɖaxó enɛ e è bló ɖò Mexico ɖò 1932, bɔ gbɛtɔ́ nabi ɖé ma wá ǎ é dó nyí nǔ nukúnɖeji sɔmɔ̌?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Etɛwu tan e Matie kpi dó bǐbɛ̌mɛ gbɛzán Jezu tɔn tɔn kpo kúnkan tɔn kpo wu é ka gbɔn vo nú Luki tɔn?