Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Février 2016

Kpò Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ kpo Awǎjijɛ Kpo

Kpò Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ kpo Awǎjijɛ Kpo

Lin tamɛ kpɔ́n dó azǎn e nyí awǎjijɛzán hugǎn ɖò gbɛzán towe mɛ é jí. Hwenu e a wlí alɔ é alǒ hwenu e vǐ towe nukɔntɔn ɔ jɔ é wɛ à? Alǒ gbè e gbè a bló baptɛm é wɛ à? É sixu nyí azǎn enɛ wɛ nyí azǎn taji hugǎn bo lɛ́ nyí awǎjijɛzán hugǎn ɖò gbɛzán towe mɛ. Gbè nɛ gbè ɔ, é víví nú nɔví sunnu towe lɛ kpo nɔví nyɔnu towe lɛ kpo tawun ɖɔ ye mɔ bɔ a xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú Mawu kpo ayi towe, lindɔ̌n towe, linlin towe kpo hlɔnhlɔn towe bǐ kpan.Maki 12:30.

A na ko ɖu vivǐ awǎjijɛ ɖaxó tɔn ɖò Jehovah sinsɛn mɛ sín hwenu e a bló baptɛm é. É ɖò mɔ̌ có, wɛnjlatɔ́ ɖé lɛ ko hɛn awǎjijɛ e ye ko ɖó kpɔ́n é ɖé lɛ bú. Etɛwu enɛ ka jɛ? Hwɛjijɔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó bo na kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo awǎjijɛ kpo?

NǓ E WU MƐÐÉ LƐ HƐN AWǍJIJƐ YETƆN BÚ É

Wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn nɔ na awǎjijɛ ɖaxó mǐ. Etɛwu? Ðó Jehovah d’akpá ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ na ɖè gbɛ̀ nyanya elɔ síìn ɖò malin-malin mɛ, bo na ɖó gbɛ̀ yɔyɔ̌ Mawu tɔn ɔ ayǐ. Sofoníi 1:14 ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Xomɛsinzán Mawu Mavɔmavɔ tɔn sɛkpɔ! Azǎn ɖaxó Mawu Mavɔmavɔ tɔn ɔ ko sɛkpɔ bǐ kɛnnɛkɛnnɛ. É ɖò hwlɛndo jí jǎwe.” Amɔ̌, enyi mǐ mɔ ɖɔ mǐ ɖó na nɔte dín zɛ xwé wu ɔ, mǐ sixu hɛn awǎjijɛ e mǐ ko ɖó kpɔ́n é bú. Enɛ sixu zɔ́n bɔ mǐ jɛ gudo yì jí ɖò Mawu sínsɛ́n mǐtɔn mɛ.Nùnywɛxó 13:12.

Enyi mǐ nɔ zán hwenu xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo ɔ, é nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo awǎjijɛ kpo. Zinzan ɖagbe togun Jehovah tɔn tɔn wɛ sixu ko dɔn mǐ wá sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ mɛ, bo lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ jɛ Mawu sɛ̀n jí kpo awǎjijɛ kpo. (1 Piyɛ́ɛ 2:12) Amɔ̌, enyi è dɔn tó nú nɔví sunnu mǐtɔn ɖé alǒ nɔví nyɔnu mǐtɔn ɖé, ɖó é setónú nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ ǎ wu ɔ, etɛ ka sixu jɛ? Enɛ sixu túntún awakanmɛ nú mɛɖé lɛ ɖò agun ɔ mɛ, bo zɔ́n bɔ ye na hɛn awǎjijɛ yetɔn bú.

Agbaza sín nǔ lɛ lɔ sixu zɔ́n bɔ mǐ hɛn awǎjijɛ mǐtɔn bú. Gbɔn nɛ é? Gbɛ̀ Satáan tɔn nɔ tɛnkpɔn bo na bló, bɔ mǐ na mɔ ɖɔ mǐ ɖó na xɔ nǔ ɖěɖee sín hudo mǐ ma ɖó tawun ǎ lɛ é. Enɛ wu ɔ, mǐ sixu flín xógbe Jezu tɔn elɔ lɛ: “Mɛɖé sixu sɛ̀n gǎn wè ǎ; ɖó é na gbɛ́ wǎn nú mɛ ɖě, bo na yí wǎn nú mɛ ɖě; abǐ é na setónú nú mɛ ɖě, bo na vɛtoli nú mɛ ɖě. Mi sixu sɛ̀n Mawu bo lɛ́ sɛ̀n dɔkun ǎ.” (Matie 6:24) Mǐ sixu sɛ̀n Jehovah kpo awǎjijɛ kpo bo na lɛ́ tɛnkpɔn bo ɖó nǔ gbɛ̀ elɔ tɔn e jló mǐ lɛ é bǐ ɖò hwe ɖokpo ɔ nu ǎ.

ÐÒ AWǍJIJƐ MƐ ÐÒ JEHOVAH SINSƐN MƐ

Jehovah sinsɛn nyí agban bo nɔ kpɛn mɛ e yí wǎn n’i lɛ é ǎ. (1 Jaan 5:3) Flín ɖɔ Jezu ɖɔ: “Mi wá gɔ̌n ce; mi mɛ e agban kpinkpɛn hinhɛn cikɔ na lɛ é bǐ, bonu ma na gbɔjɛ mi. Mi yí nùkplɔnmɛ ce lɛ sè, bonu lindɔ̌n mitɔn lɛ na vo, ɖó mɛ fífá wɛ un nyí, bo nyí xomɛnyɔtɔ́. Ðó nùkplɔnmɛ ce lɛ vɛwǔ ǎ, sù ce lɛ ka vɛ́ nyì ǎ.” (Matie 11:28-30) Klisanwun  nugbǒ nyínyí nɔ fá kɔ nú mǐ bo nɔ lɛ́ na mǐ awǎjijɛ. É ɖò wɛn ɖɔ mǐ ɖó hwɛjijɔ ɖěɖee wu mǐ na ɖó awǎjijɛ ɖò Jehovah sinsɛn mɛ lɛ é. Mi nú mǐ ni kpɔ́n atɔn ɖ’emɛ.Xabakuku 3:18.

Mǐ nɔ sɛ̀n Gbɛnamɛtɔ́ mǐtɔn, Mawu awǎjijɛnɔ ɔ. (Mɛsɛ́dó 17:28; 1 Timɔtée 1:11, NW) Mǐ tuùn ɖɔ mǐ ɖu gbɛ̀ mǐtɔn sín axɔ dó Gbɛɖotɔ́ ɔ. Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni kpó ɖò sinsɛn ɛ wɛ kpo awǎjijɛ kpo, enyi mǐ bló baptɛm é ɔ, xwè na bo ko jɛ dó gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ.

Héctor lɔn nú nùɖé xò awǎjijɛ tɔn yí ǎ gbɔn nukún ɖiɖó Axɔsuɖuto ɔ kpo kàn ɖiɖó dó nǔ wu kpo gblamɛ

Mǐ ni ɖɔ xó dó Héctor e ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ, bo nyí nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ sín xwè 40 ɖíe é jí. ‘É ko kpò có,’ é ka lɛ́ kpó ɖò Jehovah sinsɛn sín vivǐ ɖu wɛ. (Ðɛhan 92:13-15) Héctor sɔ́ nɔ sixu wà nǔ kaka ɖé ɖò sinsɛnzɔ́ Mawu tɔn mɛ ǎ, ɖó asì tɔn sín azɔn wu, amɔ̌, é ka hɛn awǎjijɛ tɔn bú ǎ. É ɖɔ: “É blawu nú mì ɖɔ asì ce sín lanmɛ ɖò nylànylá d’eji wɛ, bɔ nukún kpíkpé dó wutu tɔn lɛ vɛwǔ, amɔ̌, un lɔn bonu nǔ enɛ xò awǎjijɛ ce ɖò Mawu nugbǒ ɔ sinsɛn mɛ yí ǎ. Tuùntuùn ɖɔ un ɖu gbɛ̀ ce sín axɔ dó Jehovah e dá gbɛtɔ́ ɖó linlin ɖé wu é nyí hwɛjijɔ e kpé, bɔ un na zɔn jí dó yí wǎn n’i tawun bo na lɛ́ sɛ̀n ɛ kpo ayi bǐ kpo é. Un nɔ dó gǎn bo nɔ ɖókan dó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ wu, bo nɔ lɛ́ tɛnkpɔn bɔ nukún ɖiɖó Axɔsuɖuto ɔ nɔ nɔ tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò linlin ce mɛ, bonu un ma wá hɛn awǎjijɛ ce bú ó.”

Jehovah sɔnǔ nú vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn ɔ bonu mǐ na dó sixu nɔ gbɛ̀ ɖò awǎjijɛ mɛ. Nugbǒ ɔ, “Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ sɔmɔ̌, bo sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn jó, bonu mɛ e na ɖi nǔ n’i lɛ ɖebǔ ma dɔn ó; loɔ, ye bǐ ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.” (Jaan 3:16) Enyi mǐ ɖè nùɖiɖi xlɛ́ ɖò nùnina wanyiyi tɔn Mawu tɔn e nyí gbɛxixɔ ɔ e mɛ ɔ, è sixu sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ; mǐ sixu lɛ́ mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ. Hwɛjijɔ ɖagbe ɖé wɛ enɛ nyí nugbǒ, bɔ nǔ na dó sù nukún mǐtɔn mɛ! Lee gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na sɛ̀n Jehovah ɖò awǎjijɛ mɛ.

Jesús zán gbɛ̀ e bɔwǔ é bo sɛ̀n Jehovah kpo awǎjijɛ kpo nú xwè gègě

Nɔví sunnu ɖé nɔ nyí Jesús bo nɔ nɔ Mexique, é ɖɔ: “Un nyí kannumɔ nú azɔ̌ ce ɖ’ayǐ. Hweɖelɛnu ɔ, un nɔ ɖò azɔ̌ wà wɛ magbokɔ nú ganxixo gègě, azǎn ɖě jɛ ɖě gudo, enyi é na bo ma tlɛ ɖò dandan ǎ ɔ nɛ. Un nɔ bló mɔ̌ bo na dó mɔ akwɛ d’eji kpowun wɛ. Enɛ gudo ɔ, un wá kplɔ́n nǔ dó Jehovah kpo lee é na Vǐ vívɛ́ná tɔn gbɛtɔ́ lɛ gbɔn é kpo wu. Un ɖó jlǒ tawun bo na sɛ̀n ɛ. Enɛ wu ɔ, un zé gbɛ̀ ce jó nú Jehovah, bɔ ee un w’azɔ̌ nú azɔ̌xwé ɔ nú xwè 28 gudo é ɔ, un wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ un na jó dó bo na bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn jɛji.” Lee Jesús bɛ́ Jehovah sinsɛn kpo awǎjijɛ kpo gbɔn é nɛ.

Mǐ nɔ zán gbɛ̀ mímɛ́ ɖé, b’ɛ nɔ na mǐ awǎjijɛ. A flín lee gbɛ̀ towe cí cobɔ a wá tuùn Jehovah é à? Mɛsɛ́dó Pɔlu flín Klisanwun e ɖò Hlɔma lɛ é ɖɔ ye “ko nyí kannumɔ nú hwɛhuhu ɖ’ayǐ,” amɔ̌, ye huzu  “kannumɔ nú hwɛjijɔ.” Ðó ye ɖò gbɛ̀ mímɛ́ zán wɛ wutu ɔ, ye sixu ɖó gbɛ̀ mavɔmavɔ nukún. (Hlɔmanu lɛ 6:17-22) Mǐ lɔ nɔ xwedó nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ, enɛ wu ɔ, mǐ gán sín nǔblanɔwu e gbɛ̀ kwijikwiji zinzan kpo adakaxixo gbɛ́zinzan nɔ dɔn wá lɛ é kpo sí. Enɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó awǎjijɛ.

“Gbɛzán ce sín xwè ɖagbe hugǎn lɛ wɛ nyí ɖěɖee un zán ɖò Jehovah sinsɛn mɛ é.”—Jaime

Mǐ ni ɖɔ xó dó Jaime jí. É ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn ɖ’ayǐ ǎ, bo nɔ ɖɔ ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée, lobo lɛ́ nyí kwínnyitɔ́. Jaime jɛ kplé Klisanwun tɔn lɛ yì jí, bɔ lee ye nɔ yí wǎn nú mɛ gbɔn ɖò finɛ é sísɛ́ ɛ b’ɛ jó gbɛzinzan tɔn xóxó ɔ dó. Bo na dó wà mɔ̌ ɔ, é ɖó na byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ ɛ bonu é na ɖi nǔ n’i. Jaime ɖɔ: “Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, un mɔ ɖɔ Tɔ́ wanyiyinɔ ɖé tíìn bo nyí Mawu nùblawukúnúmɛtɔ́. Tónúsíse nú nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ nɔ cyɔn alɔ jǐ ce. Enyi un ma ko huzu wɛ ǎ ɔ, è sixu ko hu mì lee è hu xɔ́ntɔn ce e ɖò kwínnyínyí gbɛ́ta e mɛ un nɔ ɖ’ayǐ é ɖé lɛ gbɔn é. Gbɛzán ce sín xwè ɖagbe hugǎn lɛ wɛ nyí ɖěɖee un zán ɖò Jehovah sinsɛn mɛ é.”

AWAKANMƐ NI MA KÚ WE Ó!

Nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ gbɔn hwenu e mǐ ɖò te kpɔ́n gbɛ̀ nyanya elɔ sín vivɔnu é? Flín ɖɔ mǐ ɖò jlǒ Mawu tɔn wà wɛ, bo ɖò te kpɔ́n gbɛ̀ mavɔmavɔ. “Hǔn awakanmɛ ni ma kú mǐ dó nǔɖagbewiwa wu ó. Ðó nú awakanmɛ ma kú mǐ ǎ, bonu hwetɔnnu wá sù ɔ, mǐ na mɔ ajɔ tɔn yí.” (Galatinu lɛ 6:8, 9) Kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, mi nú mǐ ni dɛ bo wà azɔ̌ syɛnsyɛn bá dó sɔnǔ nú jijɔ ɖěɖee sín hudo mǐ ɖó bá xò “ya ɖaxó ɔ” zlɛ lobo na kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo awǎjijɛ kpo lɛ é.Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9, 13, 14; Jaki 1:2-4.

Mǐ sixu ɖeji ɖɔ Jehovah na na ajɔ dɛ e mǐ dɛ ɖò nǔ nu é tɔn mǐ, ɖó é tuùn azɔ̌ e mǐ wà é kpo wanyiyi e mǐ ɖexlɛ́ é kpo nyikɔ tɔn kpo é. Enyi mǐ kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kpo awǎjijɛ kpo ɔ, mǐ na cí ɖɛhanwlantɔ́ Davidi ɖɔhun, é ɖɔ: “Ayi ce ɖò Mawu Mavɔmavɔ jí hwebǐnu. Mawu Mavɔmavɔ ɖò kpɔ́ xá mì; nùɖé nɔ gbà ayi dó nú mì ǎ. Enɛ ɔ wu wɛ xomɛ hun mì, un ɖò awǎ jɛ wɛ, bɔ ayi ce jɛ ayǐ.”Ðɛhan 16:8, 9.