Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ?

Nǔ E Nugbǒmaɖɔ Sixu Jì nú We É

Nǔ E Nugbǒmaɖɔ Sixu Jì nú We É

“Ninɔmɛ syɛnsyɛn e nugbǒmaɖɔ kpɛɖé sixu ɖeɖɛ lɛ é nɔ ɖè hwebǐnu.”​—Samantha, Afrique du Sud.

Nugbǒ wɛ nyí xó enɛ à? Samantha ɖɔhun ɔ, mǐ mɛ bǐ wɛ ko kpannukɔn ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ kpɔ́n hweɖelɛnu. Lee mǐ nɔ wà nǔ gbɔn ɖò ninɔmɛ e nɔ tɛ́n mǐ kpɔ́n bo nɔ zɔ́n nugbǒmaɖɔ mǐ lɛ é mɛ é sixu ɖè nugbodòdó e nɔ xɔ akwɛ nú mǐ lɛ é xlɛ́. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi winnya ma ɖu nɔ mya nukún nú mǐ hú nǔ bǐ ɔ, mǐ sixu kpɔ́n nugbǒmaɖɔ dó mɔ nǔ e ɖò dandan é ɖé. É ɖò mɔ̌ có, enyi nugbǒ ɔ wá jɛ agbawungba ɔ, nugbǒmaɖɔ nɔ hɛn nǔ gègě gblé dó mǐ wu hwɛhwɛ. Lin tamɛ dó nǔ elɔ lɛ wu.

NUGBǑMAÐƆ NƆ DƆN JIMAÐEDOMƐWU WÁ

Kancica ɖagbe lɛ ɖiɖó nɔ jinjɔn jiɖedomɛwu jí. Hwenu e mɛ wè ɖeji dó yeɖée lɛ wu é ɔ, ayi yetɔn nɔ j’ayǐ dó yeɖée lɛ wu. Amɔ̌, è nɔ fɔ́n gbè ɖokpo kpowun bo nɔ ɖeji dó mɛ wu ǎ. Jiɖedomɛwu nɔ tíìn ɖò gbɛtɔ́ lɛ tɛntin hwenu e ye nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́, nɔ ɖɔ xomɛ nú yeɖée lɛ bo nɔ lɛ́ wà nǔ xá yeɖée lɛ cejɛnnabi mɛvo é. É ɖò mɔ̌ có, nugbǒmaɖɔ ɖokpo géé sixu zɔ́n bɔ è gɔn jiɖedomɛwu. Bɔ enyi é ka cí mɔ̌ ɔ, é sixu vɛwǔ tawun ɖɔ è ni lɛ́ vɔ́ jiɖedomɛwu.

Mɛ e a lin ɖɔ é nyí xɔ́ntɔn ɖagbe nú we é ɖé ka ko blɛ́ we kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, nɛ̌ é ka cí nú we? É ɖò wɛn ɖɔ é vɛ́ nú we tawun, bɔ a na ko tlɛ lɛ́ lin ɖɔ é zán emi. Nǔ sixu cí mɔ̌ nú mɛ nugbǒ. Nugbǒmaɖɔ sixu hɛn kancica ɖagbe ɖé sín dodonú gblé.

NUGBǑMAÐƆ NƆ DƆN NUGBǑMAÐƆ WÁ

Robert Innes, ee nyí mɛ̌si nùkplɔnmɛtɔ́ ɖò Kplɔnyiji-Alavɔxwé Californie tɔn é ba dò nú nǔ bo mɔ ɖɔ “nugbǒmaɖɔ cí azɔn e è nɔ sɔ́ ɖò mɛ wu é ɖé ɖɔhun.” Enɛ wu ɔ, è hɛn ɔ, è na sɔ́ nugbǒmaɖɔ sɔ́ jlɛ́ dó azɔnkwín ɖé wu: enyi a nɔ sɛkpɔ nugbǒmaɖɔtɔ́ ɖé hwɛhwɛ ɔ, hwi lɔ na ɖibla “bɛ́” nugbǒmaɖɔ sín azɔn.

Nɛ̌ a ka sixu xó gló fɛ́ca nugbǒmaɖɔ tɔn gbɔn? Biblu sixu d’alɔ we. Kɛnklɛn lin tamɛ kpɔ́n dó nugbodòdó Biblu tɔn ɖé lɛ jí.