Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Mǐ Jló Na Xwedó Mi”

“Mǐ Jló Na Xwedó Mi”

“Mǐ jló na xwedó mi, ɖó mǐ sè ɖɔ Mawu ɖò kpɔ́ xá mi.”ZAKALÍI 8:23.

HAN LƐ: 65, 122

1, 2. (a) Etɛ Jehovah ka ɖɔ ɖɔ é na jɛ ɖò hwe mǐtɔn nu? (b) Nùkanbyɔ tɛ lɛ ka na mɔ xósin ɖò xota elɔ mɛ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

JEHOVAH ɖɔ ɖɔ ɖò hwe mǐtɔn nu ɔ “jonɔ wǒ na tíìn, bɔ ye mɛ ɖokpo ɖokpo na dó gbè vovo: ye na hɛn Jwifu ɖokpo sín awu ɖaxó sín tó majómajó bo dó hɛn ɛ ɖó te bo na ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Mǐ jló na xwedó mi, ɖó mǐ sè ɖɔ Mawu ɖò kpɔ́ xá mi.’” (Zakalíi 8:23) “Jwifu” ɔ nɔte nú mɛ ɖěɖee Mawu sɔ́ gbigbɔ mímɛ́ dó ɖè lɛ é. È nɔ lɛ́ ylɔ ye ɖɔ “Izlayɛli Mawu tɔn.” (Galatinu lɛ 6:16, NW) “Jonɔ wǒ” lɛ nɔte nú mɛ ɖěɖee ɖó nukúnɖiɖo bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí é. Ye tuùn ɖɔ Jehovah dó nú kplékplé mɛ enɛ lɛ e gbigbɔ ɖè é tɔn, bɔ ye mɔ ɖɔ wǔjɔmɛ sín nǔ wɛ é nyí ɖɔ ye na nɔ kpɔ́ xá ye bo sɛ̀n ɛ.

2 Gbeyiɖɔ Zakalíi ɖɔhun ɔ, Jezu ɖɔ ɖɔ togun Mawu tɔn na nɔ kpɔ́. É tinmɛ ɖɔ mɛ ɖěɖee ɖó nukúnɖiɖo jixwé tɔn lɛ é nyí “lɛngbɔhwan kpɛví,” bɔ mɛ ɖěɖee ɖó nukúnɖiɖo ayikúngban jí tɔn lɛ é nyí “lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ.” Amɔ̌, Jezu ɖɔ ɖɔ ye bǐ na nyí ‘lɛngbɔhwan ɖokpo’ bo na ɖó ‘lɛngbɔnyitɔ́ ɖokpo.’ (Luki 12:32; Jaan 10:16) Ðó ye nyí gbɛ̌ta wè wutu ɔ, mɛɖé lɛ sixu kanbyɔ ɖɔ: (1) Lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ ka ɖó na tuùn mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè ɖò égbé lɛ é bǐ sín nyikɔ wɛ à? (2) Linlin tɛ mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é ka ɖó  na nɔ ɖó dó yeɖée wu? (3) Enyi mɛɖé ɖò agun ce mɛ, bo jɛ wɔxúxú ɔ ɖu jí lobo jɛ vɛɛn ɔ nu jí ɖò Flǐn hwenu ɔ, nɛ̌ un ka ɖó na nɔ wà nǔ xá ɛ gbɔn? (4) Enyi un mɔ nú mɛ nabi e nɔ ɖu wɔxúxú ɔ lobo nɔ nu vɛɛn ɔ ɖò Flǐn hwenu lɛ é fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ ɔ, enɛ ka ɖó na nyí linkpɔ́n nú mì wɛ à? Xota elɔ na na xósin nú nùkanbyɔ enɛ lɛ.

MǏ KA ÐÓ NA TUÙN MƐ ÐĚÐEE GBIGBƆ ÐÈ ÐÒ ÉGBÉ LƐ É BǏ SÍN NYIKƆ WƐ À?

3. Etɛwu é ka sixu vɛwǔ bɔ mǐ na tuùn mɛ ɖěɖee na nɔ gbɛtɔ́ 144 000 lɛ mɛ é?

3 Lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ ka ɖó na tuùn mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè bɔ ye kpó ɖò ayikúngban jí égbé lɛ é bǐ sín nyikɔ wɛ à? Eǒ. Etɛwu nǔ ka nyí mɔ̌? Ðó é na vɛwǔ bɔ è na tuùn ɖɔ mɛ enɛ lɛ na mɔ ajɔ yetɔn yí dandan. [1] (Kpɔ́n tinmɛ e ɖò vivɔnu é.) Mawu ylɔ ye bɔ ye na yì jixwé có, hwenu e ye nɔ gbeji kaka sɔyi é kɛɖɛ jɛn ye na mɔ ajɔ yetɔn. Satáan tuùn enɛ, bo nɔ zán “mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée dó ɖó gbeyiɖɔ Mawu tɔn na lɛ” é, bo na tɛnkpɔn dó “flú” ye. (Matie 24:24) Hwenu e Jehovah xlɛ́ Klisanwun e gbigbɔ ɖè lɛ é céɖécéɖé ɖɔ ye nɔ gbeji é jɛn ye sixu ɖeji ɖɔ emi na mɔ ajɔ emitɔn yí. Jehovah na yí gbè gudo tɔn enɛ, alǒ é na ɖó wuntun gudo tɔn enɛ ye jɛ nukɔn nú kú yetɔn alǒ jɛ nukɔn nú “ya ɖaxó ɔ” sín bǐbɛ̌.Nǔɖexlɛ́mɛ 2:10; 7:3, 14.

4. Nú é vɛwǔ bonu è na tuùn mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè ɖò ayikúngban jí ɖò égbé lɛ é bǐ sín nyikɔ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu “xwedó” ye gbɔn?

4 Nú é vɛwǔ bonu è na tuùn mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè ɖò ayikúngban jí ɖò égbé lɛ é bǐ sín nyikɔ ɔ, nɛ̌ lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ ka sixu “xwedó” ye gbɔn? Biblu ɖɔ ɖɔ “jonɔ wǒ” na “hɛn Jwifu ɖokpo sín awu ɖaxó sín tó majómajó bo dó hɛn ɛ ɖó te bo na ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Mǐ jló na xwedó mi, ɖó mǐ sè ɖɔ Mawu ɖò kpɔ́ xá mi.’” Wemafɔ enɛ ɖɔ Jwifu ɖokpo sín xó, amɔ̌, hwenu e é ɖɔ “mi” é ɔ, mɛ e dó gesí wɛ é ɖè é hú mɛ ɖokpo. Enɛ xlɛ́ ɖɔ Jwifu ɔ kún nyí mɛ ɖokpo kpowun ó, amɔ̌, é nɔte nú kplékplé mɛ e gbigbɔ ɖè lɛ é tɔn. Lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ tuùn enɛ, bo nɔ sɛ̀n Jehovah ɖó kpɔ́ xá kplékplé enɛ. É byɔ ɖɔ ye ni tuùn mɛ e ɖò kplékplé enɛ mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo sín nyikɔ, bo xwedó ye mɛ ɖokpo ɖokpo ǎ. Jezu wɛ nyí Gǎn mǐtɔn, bɔ Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ɖó na xwedó è ɖokpo.Matie 23:10.

LINLIN TƐ MƐ ÐĚÐEE GBIGBƆ ÐÈ LƐ É KA ÐÓ NA NƆ ÐÓ DÓ YEÐÉE WU?

5. Akpágbánúmɛ tɛ jí mɛ e gbigbɔ ɖè lɛ é ka ɖó na lin nǔ kpɔ́n dó ganji? Etɛwu?

5 Mɛ e gbigbɔ ɖè lɛ é ɖó na lin nǔ kpɔ́n dó akpágbánúmɛ e ɖò 1 Kɔlɛntinu lɛ 11:27-29 mɛ é jí ganji. (Xà.) Nɛ̌ mɛ e gbigbɔ ɖè é ɖé ka sixu ɖu wɔxúxú ɔ bo nu vɛɛn ɔ ɖò Flǐn ɔ hwenu “dó acɛ jí” gbɔn? Enyi mɛ enɛ ma ɖó kancica ɖagbe xá Jehovah ǎ, bo ma lɛ́ nɔ gbeji n’i ǎ, lobo ka ɖu wɔxúxú ɔ bo lɛ́ nu vɛɛn ɔ ɔ, é ɖè sísí xlɛ́ ǎ. (Eblée lɛ 6:4-6; 10:26-29) Akpágbánúmɛ syɛnsyɛn enɛ nɔ flín mɛ e gbigbɔ ɖè lɛ é ɖɔ ye ɖó na nɔ gbeji, enyi ye jló na mɔ “ajɔ e Mawu ylɔ [ye] sín [jixwé] ɖɔ [ye] na yí gbɔn Klisu Jezu jí ɔ yí” ɔ nɛ.Filipunu lɛ 3:13-16.

6. Linlin tɛ Klisanwun e gbigbɔ ɖè lɛ é ka ɖó na ɖó dó yeɖée wu?

6 Pɔlu ɖɔ nú Klisanwun e gbigbɔ ɖè lɛ é ɖɔ: “Nyɛ mɛ e ɖò ganxó ɖó un ɖò Aklunɔ sɛ̀n wɛ wutu ɔ, un ɖò byɔbyɔ mi wɛ ɖɔ mi ni zán gbɛ̀ mitɔn ni sɔgbe xá lee Mawu jló gbɔn hwenu e é ylɔ mi é.” Nɛ̌ ye ka ɖó na wà mɔ̌ gbɔn? Pɔlu tinmɛ ɖɔ: “Mi nɔ sɔ́ miɖée hwe hwebǐnu; mi nɔ ɖó xomɛfífá, bo nɔ ɖó suúlu. Mi nɔ mɔ miɖée gbɔ ɖò wanyiyi mɛ. Mi dó gǎn, bo sɔ́ fífá e dɔn mi cá, bɔ mi nyí ɖokpo ɔ dó hɛn buténinɔ e [gbigbɔ mímɛ́] na mi ɔ ɖó te.” (Efɛzinu lɛ 4:1-3) Gbigbɔ mímɛ́ Jehovah tɔn nɔ d’alɔ mɛ e nɔ sɛ̀n ɛ lɛ é bɔ ye nɔ sɔ́ yeɖée  hwe, bo nɔ yigo ǎ. (Kolosinu lɛ 3:12) Enɛ wu ɔ, mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é nɔ lin ɖɔ emi kpɔ́n te hú mɛ ɖevo lɛ ǎ. Ye tuùn ɖɔ Jehovah kún na gbigbɔ mímɛ́ emi dandan hú mɛ ɖevo e nɔ sɛ̀n ɛ lɛ é ó. Ye nɔ lɛ́ lin ɖɔ emi hɛn ɔ, emi na mɔ nǔ jɛ nugbǒ Biblu tɔn e gɔ́ngɔ́n lɛ é mɛ hú mɛ ɖevo lɛ ǎ. Ye na lɛ́ ɖɔ nú mɛɖé ɖɔ gbigbɔ ɖè é lɔ bɔ é ɖó na jɛ wɔxúxú ɔ ɖu jí alǒ vɛɛn ɔ nu jí ɖò Flǐn hwenu ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye nɔ sɔ́ yeɖée hwe, bo nɔ tuùn ɖɔ Jehovah ɖokpo jɛn sixu ylɔ mɛ dó jixwé.

7, 8. Etɛ Klisanwun e gbigbɔ ɖè lɛ é ma ka nɔ ɖó nukún ǎ? Etɛwu?

7 Mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é nɔ mɔ ɖɔ wǔjɔmɛ sín nǔ wɛ é nyí bɔ è ylɔ emi bɔ emi na yì jixwé có, ye nɔ ɖó nukún ɖɔ mɛ ɖevo lɛ ni wà nǔ xá emi ɖò ali bunɔ ɖé nu ǎ. (Efɛzinu lɛ 1:18-20; Filipunu lɛ 2:2, 3.) Ye nɔ lɛ́ tuùn ɖɔ hwenu e Jehovah ɖè emi é ɔ, é kún lɔn nú mɛ ɖevo ɖebǔ ni tuùn ó. Enɛ wu ɔ, enyi mɛɖé lɛ ma ɖi tlolo ɖɔ gbigbɔ ko ɖè mɛɖé ǎ ɔ, é nɔ kpaca mɛ ɔ ǎ. É tuùn ɖɔ Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni ma nɔ yawu ɖi nǔ nú mɛ e ɖɔ Mawu zé azɔ̌ bunɔ ɖé d’alɔ mɛ nú emi é ó. (Nǔɖexlɛ́mɛ 2:2) Ðó mɛ e gbigbɔ ɖè é ɖé ma nɔ ɖó nukún ɖɔ mɛ ɖevo lɛ ni sɔ́ ayi ɖó emi jí dín ǎ wutu ɔ, é na ɖɔ nú mɛ e é xò gò azɔn nukɔntɔn lɛ é ɖɔ gbigbɔ ɖè emi ǎ. Nugbǒ ɔ, é tlɛ na ɖɔ nú mɛɖé lɔ ǎ. É na lɛ́ yí nùjiwǔ e wá gbé é ja ɖò jixwé lɛ é sín nu go ǎ.1 Kɔlɛntinu lɛ 1:28, 29; 1 Kɔlɛntinu lɛ 4:6-8.

8 Klisanwun e gbigbɔ ɖè lɛ é nɔ mɔ ɖɔ emi ɖó na zán hwenu xá mɛ ɖevo ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é kɛɖɛ, b’ɛ na cí gbɛ̌ta ɖé mɛ wɛ ye ɖè ɖɔhun ǎ. Ye ɖó na tɛnkpɔn bá mɔ mɛ ɖevo ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é, bo na mɔ tɛn dó ɖɔ xó dó ɖè e è ɖè ye é wu, alǒ kplé dó gbɛ̌ta ɖé mɛ bo na kplɔ́n Biblu ǎ. (Galatinu lɛ 1:15-17) Enyi mɛ e gbigbɔ ɖè lɛ é nɔ wà nǔ gbɔn mɔ̌ ɔ, agun ɔ na nɔ bǔ ǎ. Nǔ cí mɔ̌ ɔ, nǔwiwa yetɔn na sɔ́ ta gbigbɔ mímɛ́ e nɔ d’alɔ mɛ Mawu tɔn lɛ bɔ fífá kpo bǔninɔ kpo nɔ tíìn é.Hlɔmanu lɛ 16:17, 18.

NƐ̌ A KA ÐÓ NA WÀ NǓ XÁ YE GBƆN?

9. Etɛwu a ka ɖó na cɔ́ hwiɖée dó lee a nɔ wà nǔ xá mɛ ɖěɖee nɔ ɖu wɔxúxú ɔ, bo nɔ nu vɛɛn ɔ ɖò Flǐn sín hwenu gbɔn é wu? (Kpɔ́n gbàví “ Wanyiyi Nɔ Wà Winnyanú Ðebǔ Ǎ.”)

9 Nɛ̌ a ka ɖó na wà nǔ xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e gbigbɔ ɖè lɛ é gbɔn? Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Nɔví nɔví wɛ mi bǐ nyí.” É lɛ́ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mɛ e nɔ sɔ́ éɖée sù ɔ, Mawu na sɔ́ ɛ hwe; mɛ e ka nɔ sɔ́ éɖée hwe ɔ, Mawu na sɔ́ ɛ sù.” (Matie 23:8-12) Enɛ wu ɔ, enyi mǐ nɔ ɖó sísí nú mɛɖé zɛ xwé wu ɔ, é na nyla, enyi é na bo tlɛ nyí nɔvi Klisu tɔn wɛ mɛ ɔ nyí ɔ nɛ. Hwenu e Biblu ɖɔ xó dó mɛxo lɛ wu é ɔ, é dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni ɖó nùɖiɖi ye ɖɔhun, amɔ̌, é ka ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ sixu sɔ́ gbɛtɔ́ ɖé dó ɖó gǎn mǐtɔn ǎ. (Eblée lɛ 13:7) Nugbǒ wɛ ɖɔ Biblu ɖɔ é “jɛxa bɔ è na sú axɔ wèɖobǔ” mɛɖé lɛ. Amɔ̌, enyi gbigbɔ ɖè ye wutu wɛ è na wà mɔ̌ ǎ, loɔ, ɖó ye “nɔ xlɛ́ ali agun ɔ ganji” bo “nɔ ɖókan dó Mawuxóɖiɖɔ kpodo Mawuxó kplɔ́n mɛ kpo wu” wutu wɛ. (1 Timɔtée 5:17) Enyi mǐ nɔ kpa mɛ e gbigbɔ ɖè lɛ é dín bo nɔ lɛ́ sɔ́ ayi ɖó ye jí dín ɔ, mǐ na ɖè ye kpò. Nyla hú ɔ, é na sín mǐ wutu bɔ ye na huzu goyitɔ́. (Hlɔmanu lɛ 12:3) Mɛɖebǔ ɖò mǐ mɛ bo jló na wà nǔ e na zɔ́n bɔ nɔví Klisu tɔn e gbigbɔ ɖè lɛ é ɖokpo na wà nǔ syɛnsyɛn mɔhun nyì dò é ǎ!Luki 17:2.

Nɛ̌ a ka ɖó na wà nǔ xá mɛ e ɖu wɔxúxú ɔ bo nu vɛɛn ɔ ɖò Flǐn hwenu é ɖé gbɔn? (Kpɔ́n akpáxwé 9gɔ́ ɔ jɛ 11gɔ́ ɔ)

10. Nɛ̌ a ka sixu xlɛ́ ɖɔ emi ɖó sísí nú Klisanwun e gbigbɔ ɖè lɛ é gbɔn?

10 Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó sísí nú mɛ ɖěɖee Jehovah sɔ́ gbigbɔ dó ɖè lɛ é gbɔn? Mǐ na kàn lee gbigbɔ ɖè ye gbɔn é byɔ ye ǎ. Mɛɖesunɔ sín xó wɛ, bɔ mǐ ɖó acɛ bo na tuùn ǎ. (1 Tɛsalonikinu lɛ 4:11; 2 Tɛsalonikinu lɛ 3:11) Mǐ ɖó na lin ɖɔ gbigbɔ ɖè asú yetɔn, alǒ asì yetɔn, mɛjitɔ́ yetɔn lɛ, alǒ  hagbɛ̌ xwédo yetɔn tɔn ɖevo lɛ lɔmɔ̌ ǎ. Mɛɖé nɔ ɖu nukúnɖiɖo tɔn sín gǔ ɖò xwédo tɔn gɔ́n ǎ. (1 Tɛsalonikinu lɛ 2:12) Mǐ ɖó na lɛ́ nyì alɔ nú nùkanbyɔ e sixu vɛ́ nú mɛ ɖevo lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ɖó na kanbyɔ nyɔnu e gbigbɔ ɖè asú tɔn é ɖé ɖɔ nɛ̌ gbɛ̀ ninɔ ɖò ayikúngban jí fí kaka sɔyi asú tɔn mɛvo ka nɔ cí n’i é jí ǎ. Mǐ sixu ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ ɔ, Jehovah na ‘hun alɔ bo na na nǔ e nɔ jló nǔ e sixu ko ɖò gbɛ̀ lɛ é bǐ ye.’Ðɛhan 145:16.

11. Enyi mǐ nɔ nyì alɔ nú mɛ sísɔ́ sù zɛ xwé wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka nɔ cyɔn alɔ mǐɖée jí gbɔn?

11 Enyi mǐ ma nɔ wà nǔ xá mɛ e gbigbɔ ɖè lɛ é zɛ lee mǐ nɔ wà xá mɛ ɖevo lɛ gbɔn é wu ǎ ɔ, alɔ cyɔn mǐɖée jí wɛ mǐ lɛ́ ɖè. Gbɔn nɛ̌ é? Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ ‘Mawu sɛntɔ́ nyijɛtɔ́’ ɖé lɛ sixu lun byɔ agun ɔ mɛ bo tlɛ sixu ɖɔ ɖɔ gbigbɔ ɖè emi. (Galatinu lɛ 2:4, 5; 1 Jaan 2:19) Gɔ́ na ɔ, mɛ e gbigbɔ ɖè lɛ é ɖé lɛ sixu nɔ ma nɔ gbeji. (Matie 25:10-12; 2 Piyɛ́ɛ 2:20, 21) Amɔ̌, enyi mǐ nɔ nyì alɔ nú mɛ sísɔ́ sù zɛ xwé wu ɔ, mǐ na lɔn gbeɖé bo na xwedó mɛ ɖevo lɛ ǎ, enyi gbigbɔ na bo tlɛ ɖè ye alǒ ye nyí mɛ bɔ è tuùn ye ganji, alǒ ye nyí mɛ bo ko ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ sín hwenu línlín ɖíe ɔ nɛ. Enɛ ɔ, enyi ye ma sɔ́ wá nɔ gbeji ǎ, alǒ jó agun ɔ dó ɔ, nùɖiɖi e mǐdɛɛ lɛ ɖó nú Jehovah é na ci fo ǎ, mǐ ka na lɛ́ gbɔ sinsɛn ɛ ǎ.Judi 16.

MƐ NABI E NƆ ÐU WƆXÚXÚ Ɔ BO NƆ NU VƐƐN Ɔ É KA ÐÓ NA NYÍ LINKPƆ́N NÚ MǏ WƐ À?

12, 13. Etɛwu mɛ nabi e nɔ ɖu wɔxúxú ɔ, bo nɔ nu vɛɛn ɔ ɖò Flǐn hwenu é ma ka ɖó na nyí linkpɔ́n nú mǐ ǎ?

12 Nú xwè gègě ɔ, mɛ ɖěɖee ɖu wɔxúxú ɔ bo nu vɛɛn ɔ ɖò Flǐn hwenu lɛ é sín kɛ́n fɔ́n ɔ, é nɔ yì dò. Amɔ̌, ɖò xwè gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ ɔ, kɛ́n enɛ nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò jijɛji wɛ. Enɛ ɖó na nyí linkpɔ́n nú mǐ wɛ à? Eǒ. Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e wu é ma ɖó na nyí mɔ̌ ǎ é.

13 “Aklunɔ tuùn mɛ e nyí étɔn lɛ é!” (2 Timɔtée 2:19) Nɔví sunnu e nɔ xà mɛ ɖěɖee nɔ ɖu wɔxúxú ɔ, bo nɔ nu vɛɛn ɔ ɖò Flǐn hwenu lɛ é nɔ tuùn mɛ e gbigbɔ ɖè nugbǒ nugbǒ lɛ é ǎ, amɔ̌, Jehovah nɔ tuùn. Enɛ wu ɔ, mɛ e nɔ lin ɖɔ gbigbɔ ɖè emi, bɔ é ma ka nyí mɔ̌ ǎ lɛ é ɖò kɛ́n enɛ lɛ mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛɖé lɛ ko ɖu wɔxúxú ɔ bo nu vɛɛn ɔ ɖ’ayǐ, bo sɔ́ nɔ wà mɔ̌ dìn ǎ. Mɛ ɖevo lɛ sixu ɖó taglomɛzɔ́n ɖé alǒ linkpɔ́nzɔ́n ɖé bo nɔ lin ɖɔ emi na yì ɖu axɔsu xá Klisu ɖò jixwé. É ɖò wɛn ɖɔ mǐ kún tuùn mɛ nabi e gbigbɔ ɖè bɔ ye kpó ɖò ayikúngban jí é pɛ́pɛ́pɛ́ ó.

14. Etɛ Biblu ka ɖɔ dó mɛ e gbigbɔ ɖè é nabi e na kpó ɖò ayikúngban jí hwenu e ya ɖaxó ɔ na bɛ́ dó é wu?

14 Mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é na ɖò ayikúngban ɔ sín awa gègě jí hwenu e Jezu na wá kplá ye yì jixwé é. Biblu ɖɔ ɖɔ Jezu “na sɛ́ wɛnsagun [tɔn] lɛ dó, bonu ahwankpɛ́n ɖaxó ɔ ɖɔ nǔ ɔ, ye na kplé mɛ e Mawu cyan lɛ sín wɛkɛzo ɛnɛ lɛ bǐ mɛ, sín fí e jinukúnsin ɔ ko bɛ́sín ɔ, kaka yì jɛ fí e é kponu dó ɔ.” (Matie 24:31) Biblu lɛ́ xlɛ́ ɖɔ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ ɔ, mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é kpɛɖé wɛ na kpó ɖò ayikúngban jí. (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:17)  Amɔ̌, é ɖɔ mɛ nabi e na kpò hwenu e ya ɖaxó ɔ na bɛ́ dó é ǎ.

15, 16. Etɛ mǐ ka ɖó na tuùn dó mɛ 144 000 e Jehovah cyan lɛ é wu?

15 Jehovah wɛ nɔ ɖɔ hwenu e é na cyan mɛ e gbigbɔ ɖè lɛ é dó é. (Hlɔmanu lɛ 8:28-30) Jehovah jɛ mɛ e gbigbɔ mímɛ́ ɖè lɛ é cyan jí hwenu e Jezu fɔ́n sín kú gudo é. É cí ɖɔ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, Klisanwun nugbǒ lɛ bǐ wɛ gbigbɔ ɖè ɖɔhun. Xwè kanweko mɔkpan gudo ɔ, gègě mɛ ɖěɖee ɖɔ ɖɔ emi nyí Klisanwun lɛ é tɔn nɔ xwedó Klisu nugbǒ nugbǒ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, ɖò xwè enɛ lɛ vlamɛ ɔ, Jehovah sɔ́ gbigbɔ dò ɖè mɛ kpɛ e nyí Klisanwun nugbǒ lɛ é. Ye cí jinukún ɖagbe e xó Jezu ɖɔ ɖɔ é na sù ɖò gbehan nyanya lɛ tɛntin é ɖɔhun. (Matie 13:24-30) Ðò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ ɔ, Jehovah kpò ɖò mɛ e na nɔ mɛ 144 000 lɛ mɛ é cyan wɛ. [2] (Kpɔ́n tinmɛ e ɖò vivɔnu é.) Enɛ wu ɔ, enyi é nɔte kaka bo wá ɖò mɛ enɛ lɛ cyan wɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ ɔ, mɛ̌ mǐ ka nyí bo na mɔ xó ɖɔ dó nùnywɛ tɔn wu? (Ezayíi 45:9; Daniyɛli 4:32; Hlɔmanu lɛ 9:11, 12, 16.) [3] (Kpɔ́n tinmɛ e ɖò vivɔnu é.) Mǐ ɖó na cɔ́ mǐɖée bo na wà nǔ azɔ̌watɔ́ ɖěɖee hlun nǔ ɖɔ dó lee gǎn yetɔn wà nǔ xá mɛ ɖěɖee ganmɛ ko sɛyi cobɔ ye bɛ́ azɔ̌ lɛ é gbɔn é wu é ɖɔhun ǎ.Matie 20:8-15.

16 Enyi mɛ ɖěɖee ɖó nukúnɖiɖo jixwé tɔn lɛ é bǐ wɛ ɖò “[deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ” ɔ mɛ ǎ. (Matie 24:45-47) Lee é nyí gbɔn ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ é ɖɔhun ɔ, Jehovah kpo Jezu kpo ɖò gbɛtɔ́ kpɛɖé zán dó na nùɖuɖu mɛ gègě wɛ alǒ dó ɖò mɛ gègě kplɔ́n wɛ égbé. Klisanwun e gbigbɔ ɖè ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ lɛ é kpɛɖé jɛn è zán bɔ ye wlan Akpáxwé Biblu tɔn e è wlan dó Glɛkigbe mɛ é. Égbé ɔ, Klisanwun e gbigbɔ ɖè lɛ é kpɛɖé wɛ ɖó azɔ̌ bo na na “nùɖuɖu” togun Mawu tɔn “dó hwetɔnnu.”

17. Etɛ a ka kplɔ́n ɖò xota elɔ mɛ?

17 Etɛ mǐ ka kplɔ́n ɖò xota elɔ mɛ? Jehovah jló na na gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ gègě ɖò togun tɔn mɛ ɖò ayikúngban jí, bo na na gbɛ̀ mɛ ɖěɖee na ɖu gǎn xá Jezu lɛ é ɖò jixwé. Jehovah na d’ajɔ mɛ e nɔ sɛ̀n ɛ lɛ é bǐ, ye wɛ nyí “Jwifu” ɔ kpo “jonɔ wǒ” lɛ kpo. É byɔ ɖò ye sí ɖɔ ye ni setónú nú sɛ́n ɖokpo ɔ lɛ bo lɛ́ nɔ gbeji. Mɛ bǐ ɖó na nɔ sɔ́ mɛɖée hwe. Mɛ bǐ ɖó na kplé bo sɛ̀n ɛ, lobo na nɔ bǔ. Mɛ bǐ ɖó na w’azɔ̌ bonu fífá na tíìn ɖò agun ɔ mɛ. Ðó mǐ ɖò vivɔnu ɔ sɛkpɔ wɛ wutu ɔ, mi nú mǐ bǐ ni ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ bo ɖò Klisu xwedó wɛ lɛngbɔhwan ɖokpo ɖɔhun.

^ [1] (akpáxwé 3gɔ́ ɔ) Sɔgbe kpo Ðɛhan 87:5, 6 kpo ɔ, Mawu sixu ɖè nyikɔ mɛ ɖěɖee na ɖò gǎn ɖu xá Jezu wɛ ɖò jixwé lɛ é bǐ tɔn xlɛ́ ɖò sɔgudo.Hlɔmanu lɛ 8:19.

^ [2] (akpáxwé 15gɔ́ ɔ) Mɛsɛ́dó 2:33 xlɛ́ ɖɔ enyi gbigbɔ ɖè mɛɖé ɔ, Jezu nɔ ɖó alɔ ɖ’emɛ, amɔ̌, Jehovah ɖokponɔ wɛ nɔ ylɔ mɛ ɔ.

^ [3] (akpáxwé 15gɔ́ ɔ) Nú a na ɖó mɔjɛmɛ d’eji hǔn, kpɔ́n Kanbiọ lẹ sọn Wehiatọ lẹ Dèɖò Atɔxwɛ (Gungbe) Nùxwásun 1, 2007 tɔn, wexwɛ 30-31.