Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Janvier 2016

Mi Kudeji Bo Ma Jó Wanyiyi Nɔví Nɔví Tɔn Mitɔn Dó Ó!

Mi Kudeji Bo Ma Jó Wanyiyi Nɔví Nɔví Tɔn Mitɔn Dó Ó!

“Wǎn e yí nú miɖée wɛ mi ɖè nɔví nɔví ɖɔhun ɔ, mi ma jó dó ó.”EBLÉE LƐ 13:1.

HAN LƐ: 72, 119

1, 2. Etɛwu Pɔlu ka wlan wema sɛ́dó Klisanwun Eblée lɛ?

ÐÒ XWÈ 61 H.M. tɔn ɔ, agun e ɖò Izlayɛli lɛ é ɖò fífá mɛ ɖó bǎ ɖé mɛ. Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖò ganxó ɖò Hlɔma có, é ɖó nukún ɖɔ è na ɖè emi nyite ɖò malin-malin mɛ. Azɔ̌gbɛ́ tɔn Timɔtée e kpo é kpo nɔ yì tomɛ é wɛ è ko ɖetɔ́n sín ganxó kɛɖɛ, bɔ ye ɖò tito bló wɛ bo na yì ba nɔví e ɖò Judée lɛ é kpɔ́n. (Eblée lɛ 13:23) É ɖò mɔ̌ có, ɖò xwè atɔ́ɔ́n pɛ́ɛ́ gudo ɔ, Klisanwun e ɖò Judée lɛ é, ɖò taji ɔ, ye mɛ e nɔ nɔ Jeluzalɛmu lɛ é ɖó na yawu wà nùɖé. Etɛwu? Jezu ko ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖ’ayǐ ɖɔ enyi ye mɔ bonu sɔja lɛ lɛlɛ̌ dó Jeluzalɛmu hǔn, ye ni hɔn.Luki 21:20-24.

2 É ko bló xwè 28 bɔ Jezu gb’akpá enɛ nú ahwanvu tɔn lɛ. Ðò avla enɛ mɛ ɔ, Klisanwun e ɖò Izlayɛli lɛ é ko nɔ gbeji ɖò yadonumɛ kpo mɛtɛnkpɔn gègě kpo nukɔn. (Eblée lɛ 10:32-34) Amɔ̌, Pɔlu jló na sɔnǔ nú ye nú nǔ e na wá jɛ ɖò nukɔnmɛ é. Tɛnkpɔn e syɛn hú bǐ bɔ nùɖiɖi yetɔn ma ko mɔ kpɔ́n ǎ lɛ é wɛ ɖò te kpɔ́n ye. (Matie 24:20, 21; Eblée lɛ 12:4) Didɛ kpo nùɖiɖi kpo e ye ma ko ɖó kpɔ́n ǎ é sín hudo wɛ ye na ɖó, bo na dó sixu bló ɖó nǔ e Jezu ɖɔ é jí bo hɔn, lobo gán. (Xà Eblée lɛ 10:36-39.) Enɛ wu ɔ, Jehovah sɔ́ d’ayi nú mɛ Pɔlu ɖɔ é ni wlan wema sɛ́dó nɔví vívɛ́ná sunnu kpo nyɔnu kpo enɛ lɛ. Wema-sɛ́dó-mɛ enɛ, ee è nɔ ylɔ ɖɔ  wema Eblée lɛ tɔn dìn é na dó wusyɛn lanmɛ nú ye dó nǔ e na jɛ é wu.

3. Aniwu mǐ ka ɖó na ɖó jlǒ ɖò wema Eblée lɛ tɔn mɛ?

3 Ðó mǐ nyí togun Mawu tɔn ɖò égbé wutu ɔ, mǐ ɖó na ɖó jlǒ ɖò wema Eblée lɛ tɔn ɔ mɛ. Etɛwu? Ðó ninɔmɛ mǐtɔn cí Klisanwun e ɖò Judée lɛ é tɔn ɖɔhun. “Hwenu vɛwǔ lɛ” mɛ wɛ mǐ ɖè, bɔ mɛ gègě ko dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn alǒ yadonumɛ syɛnsyɛn lɛ nu kpo gbejininɔ kpo. (2 Timɔtée 3:1, 12) Amɔ̌, mǐ mɛ gègě wɛ ɖò ninɔmɛ fífá tɔn lɛ mɛ, bɔ è ɖò ya dó nú mǐ wɛ tlɔlɔ ǎ. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖò acéjí Klisanwun Pɔlu hwenu tɔn lɛ ɖɔhun. Etɛwu? Zaanɖé dìn ɔ, nùɖiɖi mǐtɔn na mɔ tɛnkpɔn e syɛn hú bǐ é!Luki 21:34-36.

4. Ðɔ xota xwè 2016 tɔn tɔn. Etɛwu é ka sɔgbe?

4 Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ nú nǔ enɛ e ɖò na jɛ wɛ ɖò sɔgudo é? Ðò wema Eblée lɛ tɔn mɛ ɔ, Pɔlu ɖɔ nǔ gègě xó bɔ ye na d’alɔ mǐ bɔ nùɖiɖi mǐtɔn na lidǒ. Nùflínmɛ taji tawun ɖokpo ɖò Eblée lɛ 13:1 mɛ. É dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ: “Wǎn e yí nú miɖée wɛ mi ɖè nɔví nɔví ɖɔhun ɔ, mi ma jó dó ó.” Wemafɔ enɛ jí wɛ xwè 2016 tɔn sín xota jinjɔn.

Xwè 2016 tɔn sín xota: Mi ma jó wanyiyi nɔví nɔví tɔn mitɔn dó ó.Eblée lɛ 13:1

ETƐ KA NYÍ WANYIYI NƆVÍ NƆVÍ TƆN?

5. Etɛ ka nyí wanyiyi nɔví nɔví tɔn?

5 Etɛ ka nyí wanyiyi nɔví nɔví tɔn? Wanyiyi nɔví nɔví tɔn ɔ wɛ nyí lee hagbɛ̌ xwédo tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn vívɛ́ lɛ kpo sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú yeɖée tawun sɔ é. (Jaan 11:36) Mǐ nɔ wà yɛ ɖɔ mǐ nyí nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ǎ. Nɔví nɔví wɛ mǐ nyí nugbǒ. (Matie 23:8) Pɔlu ɖɔ: “Mi nɔ ɖó wanyiyi titewungbe nú miɖée lee nɔví nɔví lɛ nɔ yí wǎn nú yeɖée gbɔn é. Mi nɔ ɖó sísí titewungbe nú miɖée.” (Hlɔmanu lɛ 12:10) Xógbe enɛ lɛ xlɛ́ lee wanyiyi e mǐ ɖó nú nɔví mǐtɔn lɛ é syɛn sɔ́ é. Wanyiyi nɔví nɔví tɔn enɛ, gɔ́ nú wanyiyi e jinjɔn nugbodòdó Klisanwun tɔn lɛ jí é nɔ d’alɔ togun Mawu tɔn bɔ ye nɔ nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ nú yeɖée lɛ bo nɔ lɛ́ ɖó gbè kpɔ́.

6. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ tɛ Klisanwun nugbǒ lɛ ka ɖó dó wanyiyi nɔví nɔví tɔn ɔ sín tinmɛ wu?

6 Xógbe “wanyiyi nɔví nɔví tɔn” ɔ, wema Klisanwun tɔn lɛ mɛ wɛ è mɔ ɖè hugǎn. Ðò Jwifu hwexónu tɔn lɛ nukúnmɛ ɔ, xókwin “nɔví” ɔ nɔ yawu dó gesí hɛnnumɔ ɖé, bɔ hweɖelɛnu ɔ, é nɔ dó gesí mɛ e ma ɖò xwédo ɔ mɛ ǎ é ɖé. Amɔ̌, é nɔ dó gesí mɛ e ma nyí Jwifu ǎ é ɖé gbeɖé ǎ. É ɖò mɔ̌ có, ɖó mǐ nyí Klisanwun nugbǒ lɛ wutu ɔ, “nɔví” mǐtɔn wɛ nyí Klisanwun nugbǒ ɖebǔ, é sixu nyí tò ɖebǔ mɛ nu. (Hlɔmanu lɛ 10:12) Jehovah kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni yí wǎn nú mǐɖée lɛ nɔví nɔví ɖɔhun. (1 Tɛsalonikinu lɛ 4:9) Amɔ̌, etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ mǐ ni ɖò wanyiyi nɔví nɔví tɔn ɖexlɛ́ wɛ zɔn mǐ yì?

ETƐWU É KA ÐÒ TAJI SƆMƆ̌ ÐƆ MǏ NI ÐÒ WANYIYI NƆVÍ NƆVÍ TƆN ÐEXLƐ́ WƐ ZƆN MǏ YÌ?

7. (a) Hwɛjijɔ taji hugǎn tɛ wu mǐ ka ɖó na ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́? (b) Ðɔ hwɛjijɔ ɖevo e wu é ɖò dandan ɖɔ mǐ ni bló bonu wǎn e mǐ yí nú mǐɖée lɛ é ni syɛn d’eji é.

7 Hwɛjijɔ taji hugǎn e wu mǐ ɖó na ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ é wɛ nyí ɖɔ Jehovah wɛ ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni wà mɔ̌. Enyi mǐ gbɛ́ ɖɔ mǐ kún na yí wǎn nú nɔví mǐtɔn lɛ ó ɔ, mǐ sixu yí wǎn nú Jehovah ɖě dóó ǎ. (1 Jaan 4:7, 20, 21) Hwɛjijɔ ɖevo wɛ nyí ɖɔ mǐ ɖó hudo mǐɖée lɛ tɔn, ɖò taji ɔ, ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ. Hwenu e Pɔlu wlan wema tɔn sɛ́dó Klisanwun Eblée lɛ é ɔ, é tuùn ɖɔ jí zaanɖé ɔ, ye mɛ ɖé lɛ ɖó na jó xwé kpo nǔ yeɖesunɔ tɔn lɛ kpo dó. Jezu ko tinmɛ lee hwe enɛ nu na vɛwǔ ɖesu sɔ́ é. (Maki 13:14-18; Luki 21:21-23) Enɛ wu ɔ, cobonu hwe enɛ nu na sù ɔ, Klisanwun enɛ lɛ ɖó na bló bɔ wǎn e ye yí nú yeɖée lɛ é na syɛn d’eji.Hlɔmanu lɛ 12:9.

8. Etɛ mǐ ka ɖó na bló dìn cobonu ya ɖaxó ɔ ni bɛ́?

8 Ya ɖaxó ɔ, ee ma ko tíìn ɖò hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn mɛ kpɔ́n ǎ é ko sɛkpɔ bǐ. (Maki 13:19; Nǔɖexlɛ́mɛ 7:1-3) É na byɔ ɖɔ mǐ ni setónú nú wěɖexámɛ elɔ: “Togun ce emi, mi yì xɔ mitɔn  lɛ mɛ, mi dɔn hɔn mitɔn sú dó ta, bo nɔ finɛ kpɛɖé, bonu xomɛsin Mawu tɔn ni wá yì.” (Ezayíi 26:20) “Xɔ” enɛ lɛ sixu nyí agun mǐtɔn lɛ. É wɛ nyí ɖɔ fí e mǐ nɔ sɛ̀n Jehovah ɖè xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo é. Amɔ̌, kpɔ́ninɔ ɖò kplé lɛ jí hwɛhwɛ kɛɖɛ ko kpé ǎ. Pɔlu flín Klisanwun Eblée lɛ ɖɔ ye ni flɔ́ wanyiyi kpo nǔɖagbewiwa kpo sín zo dó lanmɛ nú yeɖée. (Eblée lɛ 10:24, 25) Dìn wɛ mǐ ɖó na bló bɔ wanyiyi nɔví nɔví tɔn mǐtɔn na lidǒ, ɖó é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn ɖebǔ e mǐ sixu mɔ ɖò sɔgudo é nu.

9. (a) Ali tɛ lɛ wɛ ka hun nú mǐ bɔ mǐ na ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ ɖò égbé? (b) Nǎ lee togun Jehovah tɔn ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú ɖé lɛ.

9 É na bo tlɛ nyí ɖò égbé ɔ, ali gègě wɛ hun nú mǐ bɔ mǐ na ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́, cobɔ ya ɖaxó ɔ na bɛ́. Nɔví mǐtɔn lɛ gègě wɛ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ, ɖó ayikúngban danwǔ, tɔ̀ gbà mɛ, jɔhɔn ɖaxó, tsunami, alǒ adlà ɖevo lɛ wu. Nɔví ɖé lɛ ɖò didɛ wɛ ɖò yadonumɛ nu. (Matie 24:6-9) Akwɛyózó ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn e tíìn, ɖó gbɛ̀ hizihizi e mɛ mǐ ɖè é wu é lɔ ɖò finɛ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 6:5, 6) É ɖò mɔ̌ có, bǎ e mɛ tagba nɔví mǐtɔn lɛ tɔn syɛn ɖó é ɔ, bǎ ɖokpo ɔ mɛ wɛ ali hun nú mǐ ɖó bɔ mǐ na ɖè lee mǐ yí wǎn nú ye sɔ́ é xlɛ́. Wanyiyi ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ ǎ có, mǐ ɖó na ɖò wanyiyi nɔví nɔví tɔn ɖexlɛ́ wɛ zɔn mǐ yì. (Matie 24:12) [1]—Kpɔ́n tinmɛ e ɖò vivɔnu é.

NƐ̌ MǏ MA KA NA JÓ WANYIYI NƆVÍ NƆVÍ TƆN MǏTƆN DÓ Ǎ GBƆN?

10. Etɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n dìn?

10 Mǐ ɖó tagba mǐɖesunɔ tɔn lɛ có, nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ wanyiyi e mǐ ɖó nú mǐɖée nɔví nɔví ɖɔhun é ma na nɔte ǎ? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó wanyiyi alɔkpa enɛ nú Klisanwun hàtɔ́ mǐtɔn lɛ gbɔn? Ee mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ ɖɔ “wǎn e yí nú miɖée wɛ mi ɖè nɔví nɔví ɖɔhun ɔ, mi ma jó dó ó” gudo é ɔ, é slɛ́ ali e nu mǐ sixu wà mɔ̌ ɖè é gègě. Mi nú mǐ ni gbéjé ayizɛ́n kpɔ́n.

11, 12. Etɛ ka nyí tinmɛ mɛyiyi tɔn? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

11 “Mi flín ɖɔ mi ɖó na nɔ yí ye mɛ e nɔ wá ba jonɔ mi lɛ é ganji.” (Xà Eblée lɛ 13:2.) Xógbe enɛ lɛ sixu ko flín mǐ Ablaxamu kpo Lɔti kpo. Sunnu wè enɛ lɛ nyɔ́ xomɛ dó mɛwamɛde e ye ma tuùn ǎ lɛ é wu. Gudo mɛ ɔ, Ablaxamu kpo Lɔti kpo wá mɔ ɖɔ wɛnsagun wɛ nú jonɔ enɛ lɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 18:2-5; 19:1-3) Kpɔ́ndéwú enɛ lɛ dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun Eblée lɛ bɔ ye na nɔ ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ gbɔn mɛyiyi gblamɛ.

12 Nɛ̌ mǐ ka sixu yí mɛ ɖevo lɛ gbɔn? Mǐ sixu ylɔ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo wá xwé mǐtɔn gbè bo ɖu nùɖé xá ye alǒ dó wusyɛn lanmɛ nú ye. Enyi mǐ na bo ma tlɛ tuùn nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn mǐtɔn kpo asì tɔn kpo ganji ǎ ɔ, mǐ sixu ylɔ ye dó xwé mǐtɔn gbè hwenu e ye ba agun mǐtɔn kpɔ́n é. (3 Jaan 5-8) É nyí nùɖuɖu gɛnnyii jɛn mǐ na ɖa alǒ akwɛ gègě jɛn mǐ na zán ǎ. Wusyɛn didó lanmɛ nú nɔví mǐtɔn lɛ gbé wɛ mǐ na nya, é nyí mǐ na xlɛ́ lee mǐ ɖó nǔ gbɔn é ye wɛ ǎ. É ka nyí mɛ e sixu sú axɔ tɔn mǐ ɖò ali ɖé lɛ nu é kɛɖɛ wɛ mǐ ɖó na nɔ ylɔ ǎ. (Luki 10:42; 14:12-14) Nǔ e ɖò taji hugǎn é wɛ nyí ɖɔ alɔnu mǐtɔn ni ma ján kaka bonu mǐ nɔ wɔn mɛyiyi ó!

13, 14. Nɛ̌ mǐ ka sixu “flín mɛ e ɖò ganxó lɛ” é gbɔn?

13 “Mi flín mɛ e ɖò ganxó lɛ.” (Xà Eblée lɛ 13:3.) Hwenu e Pɔlu wlan xó enɛ é ɔ, nɔví ɖěɖee ɖò gankpa mɛ ɖó nùɖiɖi yetɔn wu lɛ é dó gesí wɛ é ɖè. Pɔlu kpa agun ɔ, ɖó ye “kú nǔblawu nú mɛ e è wlí dó gankpa mɛ lɛ” é. (Eblée lɛ 10:34) Nɔví ɖé lɛ d’alɔ Pɔlu hwenu e é nɔ ganmɛ nú xwè ɛnɛ é, amɔ̌, nɔví ɖevo lɛ lín dó è. Nɛ̌ ye ka sixu d’alɔ Pɔlu gbɔn? Ye hɛn ɔ, ye na nɔ ɖò ɖɛ xò n’i wɛ.Filipunu lɛ 1:12-14; Eblée lɛ 13:18, 19.

14 Ðò égbé ɔ, Kúnnuɖetɔ́ gègě wɛ ɖò ganxó ɖó nùɖiɖi yetɔn wu. Nɔví sunnu kpo nɔví  nyɔnu kpo e yá dó ye lɛ é sixu sɔ́ nǔ tawun tawun ɖé lɛ dó d’alɔ ye na. Amɔ̌, gègě mǐtɔn wɛ lín dó mɛ e ɖò ganxó lɛ é. Nɛ̌ mǐ ka sixu flín bo d’alɔ ye gbɔn? Wanyiyi nɔví nɔví tɔn na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na nɔ xoɖɛ vívɛ́ dó ta yetɔn mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ sixu xoɖɛ dó nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo, kaka jɛ yɔkpɔvu lɛ jí ɖěɖee è wlí dó ganmɛ ɖò Érythrée lɛ é tamɛ; nɔví sunnu mǐtɔn Paulos Eyassu, Isaac Mogos, kpo Negede Teklemariam kpo e ɖò ganmɛ sín xwè hú 20 ɖíe é ɖò ye mɛ.

15. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ alɔwliwli mǐtɔn na nyí nǔ sísí?

15 “Asidida abǐ asudida ni nyí nǔ sísí.” (Xà Eblée lɛ 13:4.) Mǐ sixu lɛ́vɔ ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ gbɔn mimɛ̌ jí ninɔ ɖò walɔ ɖagbe lixo gblamɛ. (1 Timɔtée 5:1, 2) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mǐ ɖóxó xá nɔví sunnu alǒ nɔví nyɔnu ɖé ɔ, mǐ na hɛn nǔ gblé dó é kpo xwédo tɔn kpo wu. Akpà na jɛ jiɖiɖe e ɖò mǐ tɛntin é wu. (1 Tɛsalonikinu lɛ 4:3-8) Enyi asì ɖé wá mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ asú emitɔn nɔ kpɔ́n fɔtóo nùblibliwiwa tɔn ɔ, lin tamɛ kpɔ́n dó lee nǔ na cí n’i é jí. É ka na lin ɖɔ asú emitɔn yí wǎn nú emi bo lɛ́ ɖó sísí nú tuto alɔwliwli tɔn ɔ à?Matie 5:28.

16. Enyi nǔ e ɖò mǐ sí ɔ nɔ kpé mǐ ɔ, nɛ̌ é ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ gbɔn?

16 “Nǔ e ɖò mi sí ɔ ni kpé mi.” (Xà Eblée lɛ 13:5.) Jiɖe ɖiɖó dó Jehovah wu na d’alɔ mǐ bɔ nǔ e mǐ ɖó é na kpé mǐ. Nɛ̌ enɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ gbɔn? Enyi nǔ e ɖò mǐ sí ɔ nɔ kpé mǐ ɔ, mǐ na flín ɖɔ Klisanwun hàtɔ́ mǐtɔn sunnu kpo nyɔnu kpo lɛ xɔ akwɛ hú dɔkun alǒ nǔɖokan lɛ. (1 Timɔtée 6:6-8) Mǐ na hlun nǔ ɖɔ dó nɔví mǐtɔn lɛ alǒ dó ninɔmɛ mǐtɔn wu ǎ. Mǐ na hwanwǔ dó mɛ ɖevo lɛ alǒ dó nukúnkɛ́n ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, enyi nǔ e ɖò mǐ sí ɔ nɔ kpé mǐ ɔ, mǐ na nɔ na nǔ mɛ.1 Timɔtée 6:17-19.

17. Nɛ̌ “jiɖiɖe” ɖiɖó ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ gbɔn?

17 “Mi ɖó jiɖiɖe.” (Xà Eblée lɛ 13:6.) Jiɖiɖe dó Jehovah wu nɔ na akɔnkpinkpan mǐ bɔ mǐ nɔ dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn lɛ nu. Akɔnkpinkpan  enɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖó linlin e sɔgbe é. Enyi mǐ ɖó linlin e sɔgbe é ɔ, mǐ hɛn ɔ, mǐ na dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo bo lɛ́ dó gbɔ nú ye, bo dó ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́. (1 Tɛsalonikinu lɛ 5:14, 15) É na bo tlɛ nyí ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu ɔ, mǐ sixu kpankɔ́n, bo tuùn ɖɔ hwlɛngán mǐtɔn ko ɖò kɛnnɛkɛnnɛ.Luki 21:25-28.

18. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ wanyiyi nɔví nɔví tɔn e mǐ ɖó nú mɛxo agun tɔn mǐtɔn lɛ é na lidǒ?

18 “Mi flín agunnukɔntɔ́ mitɔn . . . lɛ.” (Xà Eblée lɛ 13:7, 17.) Mɛxo agun tɔn mǐtɔn lɛ nɔ zán hwenu yetɔn lɛ dó wà azɔ̌ syɛnsyɛn lɛ dó ta mǐtɔn mɛ. Enyi mǐ lin tamɛ dó nǔ e ye nɔ wà lɛ é bǐ jí ɔ, wǎn e mǐ yí nú ye é kpo lee nǔwiwa yetɔn nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é kpo nɔ jɛji. Mǐ na ba gbeɖé bonu ye ni hɛn awǎjijɛ yetɔn bú alǒ sìn xomɛ ɖó nǔ e mǐ wà é ɖé wu ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ ba bo na nɔ sɔ́ jlǒ dó setónú. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ ‘nɔ wlí yɛ̌yi nú ye ganji bo nɔ yí wǎn nú ye titewungbe, ɖó azɔ̌ e wà wɛ ye ɖè ɔ wutu.’1 Tɛsalonikinu lɛ 5:13.

Azɔ̌ e mɛxo agun tɔn lɛ nɔ wà dó ta mǐtɔn mɛ é ka nɔ sù nukún towe mɛ à (Kpɔ́n akpáxwé 18gɔ́)

MI ÐÒ MƆ̌ BLÓ WƐ ZƆN MǏ YÌ

19, 20. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ ɖò ali ɖaxó ɖé nu gbɔn?

19 È tuùn togun Jehovah tɔn ɖó wanyiyi nɔví nɔví tɔn yetɔn wu. Mɔ̌ wɛ é ka lɛ́ nyí gbɔn ɖò Pɔlu hwenu. Amɔ̌, Pɔlu dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví lɛ ɖɔ ye ni ɖè wanyiyi xlɛ́ ɖò ali e tlɛ hú mɔ̌ é ɖé nu. É ɖɔ: “Wanyiyi enɛ ni nɔ lɛ́ jɛji ayihɔngbe ayihɔngbe.” (1 Tɛsalonikinu lɛ 4:9, 10) É ɖò wɛn ɖɔ è hɛn ɔ è na dó gǎn hwebǐnu bo kpɔ́n te d’eji.

20 Enɛ wu ɔ, hwenu e mǐ na ɖò xota xwè elɔ tɔn mǐtɔn kpɔ́n wɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mǐtɔn mɛ é ɔ, mi nú mǐ ni lin tamɛ dó nùkanbyɔ elɔ lɛ jí: Un ka sixu nɔ yí mɛ hú lee un nɔ bló gbɔn é à? Nɛ̌ un ka sixu d’alɔ nɔví e ɖò ganxó lɛ é gbɔn? Un ka nɔ ɖó sísí nú tuto Mawu tɔn e nyí alɔwliwli é à? Etɛ ka na d’alɔ mì bɔ nǔ e un ɖó é na nɔ kpé mì? Nɛ̌ un ka sixu ɖeji dó Jehovah wu hú ɖ’ayǐ tɔn gbɔn? Nɛ̌ un ka sixu setónú nú mɛ e ɖò nukún kpé dó nǔ wu wɛ lɛ é hú ɖ’ayǐ tɔn gbɔn? Enyi mǐ dó gǎn bo kpɔ́n te ɖò nǔ ayizɛ́n enɛ lɛ mɛ ɔ, xota xwè ɔ tɔn na nyí wuntun ɖé kpowun ɖò dǒ ɔ wu ǎ; é na nɔ flín mǐ bɔ mǐ na setónú nú xó elɔ e Pɔlu ɖɔ é: “Wǎn e yí nú miɖée wɛ mi ɖè nɔví nɔví ɖɔhun ɔ, mi ma jó dó ó.”Eblée lɛ 13:1.

^ [1] (akpáxwé 9gɔ́ ɔ) Nú a na mɔ lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn xlɛ́ ɖò adlà j’ayǐ lɛ hwenu gbɔn é sín kpɔ́ndéwú ɖé lɛ hǔn, Kpɔ́n Video Mǐ Ðò Bǔ Xwédo ɖé Ðɔhun Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ.