Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Janvier 2016

Azɔ̌wiwa Ðó Kpɔ́ Xá Mawu Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Ðó Awǎjijɛ

Azɔ̌wiwa Ðó Kpɔ́ Xá Mawu Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Ðó Awǎjijɛ

“Mǐ mɛ e ɖò azɔ̌ wà xá Mawu wɛ lɛ ɔ, mǐ ɖò byɔbyɔ mi wɛ ɖɔ mi ma jó fɛ́nú e mi yí ɖò Mawu sí ɔ dó, bonu é bú ó.”2 KƆLƐNTINU LƐ 6:1.

HAN LƐ: 75, 74

1. Jehovah wɛ nyí Acɛbǐnɔ ɔ có, etɛ é ka ylɔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye na wà?

JEHOVAH wɛ nyí Acɛbǐnɔ ɔ. É dá nǔ lɛ bǐ, bɔ nùnywɛ tɔn kpo hlɔnhlɔn tɔn kpo ɖó dogbó ǎ. Ee é d’alɔ Jɔbu bɔ é mɔ nukúnnú jɛ enɛ wu gudo é ɔ, Jɔbu ɖɔ n’i ɖɔ: “Un mɔ ɖɔ a kpé nǔ bǐ wu; un tuùn ɖɔ a nɔ bló nǔ e jló we ɔ bǐ.” (Jɔbu 42:2) Jehovah ɖó hudo mɛɖebǔ tɔn cobo na bló nǔ e jló è lɛ é bǐ ǎ. Amɔ̌, é ɖè wanyiyi xlɛ́ gbɔn mɛ ɖevo lɛ ylɔylɔ bonu ye na w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá ɛ bonu linlin tɔn lɛ na dó jɛnu gblamɛ.

2. Azɔ̌ taji tɛ Jehovah ka ɖɔ Jezu ni wà?

2 Mawu dá Vǐ tɔn Jezu cobo wá dá mɛ ɖevo alǒ nǔ ɖevo ɖebǔ. Enɛ gudo ɔ, Jehovah yí gbè bɔ Vǐ tɔn d’alɔ ɛ bɔ ye dá nǔ ɖevo e kpò lɛ é bǐ. (Jaan 1:1-3, 18) Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan dó Jezu wu ɖɔ: “Jǐ tɔn wɛ Mawu bló nǔ e ɖò jinukúnsin lɛ kpodo ee ɖò ayikúngban jí lɛ bǐ kpan gbɔn: nǔ e mɔ wɛ è ɖè lɛ kpodo ee è ma ɖò mimɔ wɛ ǎ lɛ kpo, hlɔnhlɔn [gbigbɔ mɛ] tɔn lɛ, ganhunǔtɔ́ lɛ, gǎn lɛ kpodo acɛkpikpa  lɛ kpan; jǐ tɔn wɛ Mawu bló nǔ lɛ bǐ gbɔn, bɔ nǔ lɛ bǐ nyí étɔn.” (Kolosinu lɛ 1:15-17) Enɛ wu ɔ, enyi azɔ̌ taji ɖé kɛɖɛ wɛ Jehovah sɔ́ nú Vǐ tɔn ǎ, é lɛ́ ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ d’ewu. Wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ.

3. Etɛ Jehovah ka ɖɔ Adamu ni wà? Etɛwu?

3 Jehovah lɛ́ ylɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye na w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá ɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é ɖɔ nú Adamu ɖɔ é ni sun nyǐ kanlin lɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 2:19, 20) Kpɔ́n awǎjijɛ e Adamu na ko ɖó hwenu e é ɖò azɔ̌ enɛ wà wɛ é! É xwè sɔ bo kpɔ́n lee kanlin lɛ cí é kpo lee ye nɔ wà nǔ gbɔn é kpo bɔ enɛ gudo ɔ, é sun nyikɔ ye mɛ ɖokpo ɖokpo. Jehovah dá kanlin lɛ bǐ, enɛ wu ɔ, éɖesunɔ hɛn ɔ, é na ɖó nyikɔ nú ye. É ɖò mɔ̌ có, é ɖè lee é yí wǎn nú Adamu sɔ é xlɛ́ ɛ bo ɖɔ n’i ɖɔ é ni sun nyikɔ kanlin lɛ. Mawu lɛ́ zɔ́n azɔ̌ Adamu ɖɔ é ni bló bonu ayikúngban ɔ bǐ ni nyí palaɖisi ɖé. (Bǐbɛ̌mɛ 1:27, 28) Amɔ̌, Adamu jló bo ɖó azɔ̌wiwa xá Mawu te, bɔ enɛ dɔn wuvɛ̌ ɖaxó wá nú é kpo kúnkan tɔn lɛ bǐ kpo.Bǐbɛ̌mɛ 3:17-19, 23.

4. Nɛ̌ mɛ ɖevo lɛ ka w’azɔ̌ kpo Mawu kpo bonu jlǒ tɔn na dó nyí wiwa gbɔn?

4 Nukɔnmɛ ɔ, Mawu ylɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na w’azɔ̌ xá ɛ. Nɔwée bló tɔjihun e zɔ́n bɔ é kpo xwédo tɔn kpo xò Sìnvɔgbɛ ɔ zlɛ é. Mɔyizi kplá akɔta Izlayɛli tɔn sín kannumɔgbenu ɖò Ejipu. Jozuwée kplá Izlayɛli-ví lɛ yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí. Salomɔ́ɔ gbá tɛmpli ɖó Jeluzalɛmu. Mali wá huzu nɔ Jezu tɔn. Gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ kpo mɛ gègě ɖevo lɛ kpo w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá Jehovah, bonu jlǒ tɔn na dó nyí wiwa.

5. Azɔ̌ tɛ mɛ mǐ ka sixu ɖ’alɔ ɖè? Jehovah ka ɖó hudo mǐtɔn ɖò azɔ̌ enɛ wiwa mɛ wɛ à? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

5 Ðò égbé ɔ, Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ dó nɔ gudo nú Axɔsuɖuto tɔn. Ali gègě nu wɛ mǐ sixu sɛ̀n Mawu ɖè. Mǐ bǐ sixu sɛ̀n ɛ ɖò ali ɖokpo ɔ nu ǎ, amɔ̌, mǐ bǐ hɛn ɔ, mǐ na jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Jehovah ɖesu hɛn ɔ, é na wà azɔ̌ enɛ. É hɛn ɔ, é na ɖɔ xó sín jixwé tlɔlɔ sɛ́dó gbɛtɔ́ lɛ ɖò ayikúngban jí. Jezu ɖɔ ɖɔ Jehovah tlɛ hɛn ɔ, é na bló bɔ awinnya lɛ na ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ dó Axɔsuɖuto Jehovah Tɔn sín Axɔsu wu. (Luki 19:37-40) Amɔ̌, Jehovah yí gbè bɔ mǐ nɔ ‘wa azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá ɛ.’ (1 Kɔlɛntinu lɛ 3:9) Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Mǐ mɛ e ɖò azɔ̌ wà xá Mawu wɛ lɛ ɔ, mǐ ɖò byɔbyɔ mi wɛ ɖɔ mi ma jó fɛ́nú e mi yí ɖò Mawu sí ɔ dó, bonu é bú ó.” (2 Kɔlɛntinu lɛ 6:1) Wǔjɔmɛ ɖaxó wɛ é nyí ɖɔ Mawu ylɔ mǐ bɔ mǐ na w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá ɛ. Mi nú mǐ ni kpɔ́n hwɛjijɔ e wu enɛ nɔ hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá nú mǐ é ɖé lɛ.

AZƆ̌WIWA ÐÓ KPƆ́ XÁ MAWU NƆ NA MǏ AWǍJIJƐ

6. Nɛ̌ Nukɔngbeví Mawu tɔn ka tinmɛ lee nǔ cí n’i, hwenu e é ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò Tɔ́ tɔn kpá é gbɔn?

6 Azɔ̌wiwa ɖó kpɔ́ xá Jehovah nɔ na awǎjijɛ mɛ e nɔ sɛ̀n ɛ lɛ é hwebǐnu. Nukɔngbeví Mawu tɔn ɖɔ xó elɔ cobo wá ayikúngban jí: “Nyì wɛ Mawu Mavɔmavɔ ɖó jɛ nukɔn nú nǔ e é bló lɛ bǐ . . . Un ɖò azɔ̌ wu ɖò akpá tɔn hwebǐnu azɔ̌gán ɖɔhun, [‘bo nyí mɛ e é yí wǎn na tawun é ayihɔngbe ayihɔngbe, bɔ un nɔ ɖò awǎ jɛ wɛ hwebǐnu ɖò nukɔn tɔn,’ NW].” (Nùnywɛxó 8:22, 30) Hwenu e Jezu w’azɔ̌ kpo Tɔ́ tɔn kpo é ɔ, é ɖó awǎjijɛ ɖó é wà nǔ gègě, bɔ é lɛ́ tuùn ɖɔ Jehovah yí wǎn nú emi. Bɔ mǐdɛɛ lɛ ka ló?

Etɛ ka sixu lɛ́ na mɛ awǎjijɛ hú nugbǒ ɔ kplɔnkplɔn mɛ? (Kpɔ́n akpáxwé 7gɔ́ ɔ)

7. Etɛwu wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ka nɔ na mǐ awǎjijɛ?

7 Jezu ɖɔ ɖɔ xomɛ nɔ hun mǐ hwenu e mǐ na nǔ mɛ é kpo hwenu e è na nǔ mǐ é kpo. (Mɛsɛ́dó 20:35) Xomɛ hun mǐ hwenu e mǐ mɔ nugbǒ ɔ é, amɔ̌, etɛwu xomɛ ka nɔ lɛ́ hun mǐ hwenu e mǐ má nugbǒ ɔ xá mɛ ɖevo lɛ é? Ðó mǐ nɔ mɔ bɔ ye nɔ ɖó awǎjijɛ nugbǒ nugbǒ, hwenu e ye mɔ nukúnnú jɛ nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ ɔ mɛ é, kpo hwenu e ye kpo Mawu kpo jɛ  vívɛ́ jí é kpo. Nú mǐ mɔ bonu ye ɖò linlin yetɔn kpo gbɛzinzan yetɔn kpo huzu wɛ ɔ, é nɔ víví nú mǐ. Wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ɖò taji hugǎn, bo lɛ́ nyí azɔ̌ e nyɔ́ hugǎn bɔ mǐ sixu wà é. É nɔ zɔ́n bɔ mɛ ɖěɖee huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn lɛ é na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.2 Kɔlɛntinu lɛ 5:20.

8. Etɛ mɛɖé lɛ ka ɖɔ dó awǎjijɛ e ɖò azɔ̌wiwa ɖó kpɔ́ xá Jehovah mɛ é wu?

8 Enyi mǐ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu ɔ, mǐ nɔ tuùn ɖɔ nǔ mǐtɔn nyɔ́ nukún tɔn mɛ, bɔ gǎn e mǐ nɔ dó bo nɔ sɛ̀n ɛ é nɔ xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ. Enɛ lɔ nɔ na mǐ awǎjijɛ. (Xà 1 Kɔlɛntinu lɛ 15:58.) Marco ɔ, Italie wɛ é nɔ nɔ, é ɖɔ: “Tuùntuùn ɖɔ un nɔ na nǔ ɖagbe hugǎn e un ɖó é Jehovah, b’ɛ ma nyí mɛ e na wɔn nǔ e un wà é blewun ǎ é nɔ na mì awǎjijɛ e è ma sixu jlɛ́ ǎ é.” Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Franco e é lɔ ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Italie é ɖɔ: “Jehovah nɔ gbɔn Xó tɔn kpo nùɖuɖu gbigbɔ tɔn lɛ kpo gblamɛ, bo nɔ flín mǐ gbè bǐ gbè ɖɔ emi yí wǎn nú mǐ, bɔ nǔ e mǐ nɔ wà nú emi lɛ é bǐ nyí nǔ taji, enyi gǎndido mǐtɔn na bo ma tlɛ hwɛ́n nùɖé ɖò nukún mǐɖesunɔ tɔn mɛ ǎ ɔ nɛ. Nǔ e wu azɔ̌wiwa ɖó kpɔ́ xá Mawu nɔ na mì awǎjijɛ, bo nɔ zɔ́n bɔ gbɛ̀ ce nɔ ɖó nu é nɛ.”

AZƆ̌WIWA XÁ MAWU NƆ ZƆ́N BƆ MǏ NƆ SƐKPƆ MAWU KPO MƐ ÐEVO LƐ KPO

9. Kancica tɛ ka ɖò Jehovah kpo Jezu kpo tɛntin? Etɛwu?

9 Enyi mǐ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá mɛ e mǐ yí wǎn na lɛ é ɔ, mǐ nɔ sɛkpɔ ye. Mǐ nɔ wá tuùn mɛ alɔkpa e ye nyí é kpo jijɔ yetɔn lɛ kpo d’eji. Mǐ nɔ tuùn nǔ e nya wɛ ye ɖè lɛ é kpo lee ye nɔ tɛnkpɔn bo na wlí gbɔn é kpo. Jezu w’azɔ̌ xá Jehovah vlafo nú xwè liva mɔkpan. Wǎn e ye yí nú yeɖée é wá syɛn kaka bɔ nǔ ɖebǔ sixu hɛn kancica yetɔn gblé ǎ. Jezu tinmɛ lee kancica enɛ syɛn sɔ é bo ɖɔ: “Nyɛ kpodo Tɔ́ ɔ kpo ɔ, ɖokpo wɛ mǐ nyí.” (Jaan 10:30) Ye ɖò bǔ nugbǒ nugbǒ tɔn, bo wà nǔ ɖó kpɔ́ alɔ ɖò alɔ mɛ hwenu e ye w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ é.

10. Etɛwu wɛnɖagbejijla ka nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ Mawu kpo mɛ ɖevo lɛ kpo?

10 Jezu byɔ Jehovah ɖɔ é ni cyɔn alɔ ahwanvu emitɔn lɛ jí. Etɛwu? É xoɖɛ ɖɔ: “Bonu ye nyí ɖokpo, lee hwi kpodo nyɛ kpo nyí ɖokpo gbɔn é.” (Jaan 17:11) Enyi mǐ nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe kpo nugbodòdó Mawu tɔn lɛ kpo, bo nɔ ɖ’alɔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ ɔ, mǐ nɔ mɔ nǔ jɛ jijɔ jiwǔ tɔn lɛ mɛ d’eji. Mǐ nɔ tuùn nǔ e wu é nyí nùnywɛ sín nǔ bɔ mǐ na ɖeji dó wutu tɔn bo xwedó alixlɛ́mɛ tɔn lɛ é. Enyi mǐ sɛkpɔ Mawu ɔ, é nɔ sɛkpɔ mǐ. (Xà Jaki 4:8.) Mǐ nɔ lɛ́ sɛkpɔ nɔví sunnu mǐtɔn lɛ kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo, ɖó mǐ nɔ kpé tagba ɖokpo ɔ lɛ, nɔ mɔ awǎjijɛ ɖokpo ɔ lɛ, lobo lɛ́ ɖò nǔ ɖokpo ɔ lɛ nya wɛ wutu. Mǐ nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́, nɔ j’awǎ ɖó kpɔ́ lobo nɔ dɛ ɖò nǔ nu ɖó kpɔ́. Nɔví nyɔnu Octavia e nɔ nɔ Grande-Bretagne é ɖɔ: “Azɔ̌wiwa ɖó kpɔ́ xá Jehovah zɔ́n bɔ un sɛkpɔ mɛ ɖevo lɛ.” É tinmɛ ɖɔ ɖɔ ee emi kpo mɛ ɖě lɛ kpo ɖò “nǔ ɖokpo ɔ nya wɛ bo nɔ xwedó alixlɛ́mɛ ɖokpo ɔ” dìn é wɛ zɔ́n. É ɖò wɛn ɖɔ nǔ ɖokpo ɔ wɛ mǐ lin. Enyi mǐ mɔ gǎn e nɔví mǐtɔn lɛ nɔ dó bo na dó nyɔ́ ɖò Jehovah sí é ɔ, enɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ ye.

11. Etɛwu mǐ ka na sɛkpɔ Jehovah kpo nɔví mǐtɔn lɛ kpo hugǎn ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ?

 11 Wanyiyi e mǐ ɖó nú Mawu kpo nɔví mǐtɔn lɛ kpo é syɛn dìn, amɔ̌, é na lɛ́ syɛn hú mɔ̌ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ. Lin tamɛ dó azɔ̌ awǎjijɛ tɔn e mǐ na wà ɖò sɔgudo lɛ é bǐ jí! Mǐ na dó doo nú mɛ ɖěɖee è na fɔ́n sín kú lɛ é, bo na kplɔ́n nǔ ye dó Jehovah wu. Mǐ na lɛ́ w’azɔ̌ bo na bló bɔ ayikúngban ɔ bǐ na huzu palaɖisi ɖé. Awǎjijɛ sín nǔ ɖaxó wɛ é na nyí ɖɔ mǐ ni w’azɔ̌ ɖó kpɔ́, bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, mǐ na huzu mɛ maɖóblɔ̌ ɖò acɛkpikpa Klisu tɔn glɔ. Gbɛtɔ́ lɛ bǐ na sɛkpɔ yeɖée kpo Jehovah kpo hugǎn, bɔ éyɛ na na nǔ e nɔ jló nǔ e sixu ko ɖò gbɛ̀ lɛ é bǐ ye, b’ɛ na jɛmɛ nú ye.Ðɛhan 145:16.

AZƆ̌WIWA XÁ MAWU NƆ CYƆN ALƆ MƐ JÍ

12. Nɛ̌ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ka nɔ cyɔn alɔ mǐ jí gbɔn?

12 Mǐ ɖó na cyɔn alɔ kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é jí. Mǐ ɖò gbɛ̀ Satáan tɔn mɛ, bo lɛ́ nyí hwɛhutɔ́, enɛ wu ɔ, blewun jɛn mǐ na jɛ nǔ lin jí bo jɛ nǔ wà jí gbɛ̀ ɔ ɖɔhun. É cí tɔ̀linlin ɖò tɔsisa é mɛ jɔhɔn ɖò mǐ dɔn yì fí e mǐ ma jló na yì ǎ é ɖé ɖɔhun. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na zán hlɔnhlɔn mǐtɔn bǐ dó lin tɔ̀ ɔ yì awa ɖevo xwé. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mǐ ɖó na w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo na lɔn nú gbɛ̀ Satáan tɔn na dɔn mǐ yì fí e jló è ɔ ǎ. Enɛ wu ɔ, nɛ̌ wɛnɖagbejijla ka nɔ cyɔn alɔ mǐ jí gbɔn? Enyi mǐ nɔ ɖɔ xó dó Jehovah kpo Biblu ɔ kpo wu ɔ, mǐ nɔ sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó nǔ taji lɛ kpo nǔ ɖagbe lɛ kpo jí, é nɔ nyí dó nǔ e na vɔ́da nú nùɖiɖi mǐtɔn lɛ é jí ǎ. (Filipunu lɛ 4:8) Wɛnɖagbejijla nɔ hɛn nùɖiɖi mǐtɔn lidǒ, ɖó é nɔ flín akpá Mawu tɔn lɛ kpo nugbodòdó tɔn e wanyiyi kpé lɛ é kpo mǐ. É nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ jijɔ ɖěɖee sín hudo mǐ ɖó bo na mɔ tɛn dó cyɔn alɔ mǐɖée jí bɔ Satáan kpo gbɛ̀ tɔn kpo ma na wà nùɖé nú mǐ ǎ é nɔ kpó ɖò mǐ sí.Efɛzinu lɛ 6:14-17.

13. Etɛ Kúnnuɖetɔ́ e nɔ nɔ Australie é ɖé ka ɖɔ dó wɛnɖagbejijla ɔ wu?

13 Enyi mǐ sɔ́ wɛnɖagbejijla, nǔ kplɔnkplɔn kpo alɔdido mɛ ɖevo lɛ ɖò agun ɔ mɛ kpo dó hɛn alɔnu mǐtɔn ján ɔ, alɔ cyɔn mǐɖée jí wɛ mǐ ɖè nɛ, ɖó mǐ sɔ́ na mɔ hwenu dó lin nǔ kpɔ́n dó tagba mǐɖesunɔ tɔn lɛ jí zɛ xwé wu ǎ. Joel nɔ nɔ Australie, é ɖɔ: “Wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ nɔ zɔ́n bɔ un nɔ tuùn nǔ e ɖò jijɛ wɛ lɛ é. É nɔ zɔ́n bɔ un nɔ tuùn nǔ e ɖò gbɛtɔ́ lɛ xá wɛ é, bo nɔ lɛ́ tuùn lè ɖěɖee un ɖu ɖó un nɔ zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ ɖò gbɛzán ce mɛ wutu é. Wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ d’alɔ mì bɔ un nɔ tɛnkpɔn bo nɔ sɔ́ nyiɖée hwe; é nɔ hun ali nú mì bonu ma ɖeji dó Jehovah kpo nɔví sunnu ce lɛ kpodo nɔví nyɔnu ce lɛ kpan wu.”

14. Etɛwu kàn e mǐ nɔ ɖó dó wɛnɖagbejijla ɔ wu é ka xlɛ́ ɖɔ gbigbɔ Mawu tɔn ɖò kpɔ́ xá mǐ?

14 Wɛnɖagbejijla nɔ lɛ́ na mǐ ganjɛwu d’eji ɖɔ gbigbɔ Mawu tɔn ɖò kpɔ́ xá mǐ. Kpɔ́ndéwú ɖé ɖíe: Mǐ ni ɖɔ ɖɔ azɔ̌ towe wɛ nyí ɖɔ a na nɔ má pɛ́ɛn nú mɛ e ɖò xá towe mɛ lɛ é. È nɔ sú axɔ we nú azɔ̌ enɛ ǎ, mɛɖé ka nɔ sú akwɛ e a zán d’emɛ lɛ é we ǎ. Gɔ́ na ɔ, mɛ gègě nɔ lɛ ba pɛ́ɛn ɔ ǎ, mɛɖé lɛ tlɛ nɔ lɛ́ gbɛ́ wǎn nú we, ɖó hɛn e a nɔ hɛn yì jó nú ye é wu. Táan nabi a ka na wà azɔ̌ enɛ na? É na lin có awakanmɛ na kú we ǎ, bɔ a sixu jó dó. Wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni zán hwenu mǐtɔn, akwɛ mǐtɔn, mɛɖé lɛ tlɛ nɔ ko mǐ alǒ dó xomɛsin nú mǐ. É ɖò mɔ̌ có, gègě mǐtɔn fɔ́n bo ɖ’ewu xwewu xwewu. Enɛ xlɛ́ ɖɔ gbigbɔ Mawu tɔn ɖò alɔ dó mǐ wɛ.

AZƆ̌WIWA XÁ MAWU NƆ XLƐ́ WANYIYI E MǏ ÐÓ NÚ É KPO MƐ ÐEVO LƐ KPO É

15. Nɛ̌ wɛnɖagbejijla ɔ ka cá kàn xá linlin Mawu tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ gbɔn?

15 Nɛ̌ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ka cá kàn xá linlin Jehovah tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ gbɔn? Linlin Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi; linlin tɔn enɛ ka ko ɖyɔ sín hwenu e Adamu hu hwɛ é ǎ. (Ezayíi 55:11) Mawu bló tuto bonu mǐ na dó gán sín hwɛhuhu kpo kú kpo sí. Gbɔn nɛ̌ é? Jezu wá ayikúngban jí bo sɔ́ gbɛ̀ tɔn dó  savɔ̌ dó ta mǐtɔn mɛ. Amɔ̌, cobonu gbɛtɔ́ lɛ na ɖu vivǐ vɔsisa tɔn tɔn ɔ, ye ɖó na setónú nú Mawu. Enɛ wu wɛ Jezu kplɔ́n nǔ e Mawu ba ɖò mɛ lɛ sí é ye, bo ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye lɔ ni wà nǔ ɖokpo ɔ. Égbé ɔ, enyi mǐ nɔ jla wɛnɖagbe ɔ mɛ ɖevo lɛ bo nɔ d’alɔ ye bonu ye nɔ huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn ɔ, azɔ̌ wà xá Mawu wɛ mǐ ɖè tlɔlɔ ɖò tuto wanyiyi tɔn e é bló bo na dó hwlɛn gbɛtɔ́ lɛ sín hwɛ kpo kú kpo sí é mɛ nɛ.

16. Nɛ̌ wɛnɖagbejijla mǐtɔn ka cá kàn xá sɛ́n Mawu tɔn e ɖò taji hú sɛ́n lɛ bǐ é gbɔn?

16 Enyi mǐ nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye nɔ mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ li ɔ, mǐ ɖò xlɛ́xlɛ́ wɛ ɖɔ mǐ yí wǎn nú ye bo lɛ́ yí wǎn nú Jehovah lɔ nɛ. “É wɛ jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ bǐ ni mɔ hwlɛngán, bo na tuùn nugbǒ ɔ bǐ dégbédégbé.” (1 Timɔtée 2:4) Hwenu e Falizyɛn ɖé kanbyɔ Jezu ɖɔ sɛ́n Mawu tɔn tɛ ka ɖò taji hú bǐ é ɔ, Jezu ɖɔ: “‘A na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo, kpodo linlin towe bǐ kpo.’ Sɛ́n ɖaxó e jɛ nukɔn nú sɛ́n lɛ bǐ ɔ nɛ. Sɛ́n wegɔ ɔ e bɔ d’ewu, bo ɖi nukɔntɔn ɔ ɖíe: ‘A na yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesu ɖɔhun.’” (Matie 22:37-39) Enyi mǐ nɔ jla wɛnɖagbe ɔ ɔ, é xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò tó nú sè nú sɛ́n enɛ lɛ wɛ.Mɛsɛ́dó 10:42.

17. Nɛ̌ wǔ e è jɔ we bɔ a nɔ jla wɛnɖagbe ɔ é ka nɔ cí nú we?

17 Jehovah dó nú mǐ tawun mɛ! É zé azɔ̌ e nɔ na awǎjijɛ mɛ é d’alɔ mɛ nú mǐ; azɔ̌ enɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ ɛ bo nɔ lɛ́ sɛkpɔ nɔví mǐtɔn lɛ, é nɔ cyɔn alɔ kancica e ɖò mǐ kpo é kpo tɛntin é jí. É nɔ lɛ́ hun ali nú mǐ bɔ mǐ na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó wanyiyi nú Mawu kpo mɛ ɖevo lɛ kpo. Jehovah ɖó mɛsɛntɔ́ livi mɔkpan gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ, bɔ ye bǐ ɖò ninɔmɛ vovo mɛ. Amɔ̌, mɛ winnyawinnya wɛ mǐ nyí oo, mɛxomɔ wɛ mǐ nyí oo, dɔkunnɔ wɛ mǐ nyí oo, yatɔnɔ wɛ mǐ nyí oo, gǎn wɛ ɖò mǐ wu oo alǒ mǐ na bo lɛ́ ba gǎn kpò hǔn, mǐ nɔ wà nǔ e wu mǐ kpé lɛ é bǐ, bo nɔ má nùɖiɖi mǐtɔn xá mɛ ɖevo lɛ. Mǐ nɔ ɖó linlin ɖokpo ɔ kpo Chantel e nɔ nɔ France é kpo, é ɖɔ: “Mɛ e ɖó hlɔnhlɔn hú mɛ bǐ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ é, Mɛ e dá nǔ lɛ bǐ é, Mawu awǎjijɛnɔ ɔ ɖɔ nú mì ɖɔ: ‘Yì! Ðɔ xó! Ðɔ xó dó wutu ce, ɖɔ xó sín ayi towe mɛ. Un na we hlɔnhlɔn ce, Xó ce Biblu ɔ, alɔdo e gosin jixwé é, kpo azɔ̌gbɛ́ ayikúngban jí tɔn lɛ kpo; un na kplɔ́n we kpɛɖé kpɛɖé, bo na kplɔ́n nǔ tawun tawun lɛ we ɖò hwenu e jɛxa dó é.’ Wǔjɔmɛ ɖaxó wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni wà nǔ e Jehovah byɔ ɖò mǐ sí é, bo w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ kpo Mawu kpo!”