ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Janvier 2016 | Etɛwu Mǐ ka Ðó Na Nɔ Ðɔ Nugbǒ?

Mɛ gègě tíìn bɔ cobonu ye na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ nú cɛju wǒ ɔ, é hwe bǐ ɔ, ye nɔ ko ɖó adingban ɖokpo d’emɛ. Etɛwu mǐ ka ɖó na tɛnkpɔn bo gbɔn vo?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nugbǒɖiɖɔ ko Cá Wɛ À?

Nǔ e gbò Hitoshi é sixu vlɛ́ mɔ̌.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nǔ E Nugbǒmaɖɔ Sixu Jì nú We É

Tuùn nǔ e adingban nyí tawun é.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nǔ E Wu Nugbǒɖiɖɔ Ðó Lè É

Tan jɔ tan lɛ xlɛ́ lè nugbǒɖiɖɔ tɔn lɛ.

Mi Kudeji Bo Ma Jó Wanyiyi Nɔví Nɔví Tɔn Mitɔn Dó Ó!

Xwè 2016 tɔn sín xota sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖò gbesisɔmɛ nú nǔ e ɖò nukɔn ja malin-malin mɛ lɛ é.

‘Nùnina Mawu Tɔn E È Ma Sixu Jlɛ́ Ǎ É’ Ni Ðu Ðò Jǐ We

Nɛ̌ wanyiyi Mawu tɔn ka nɔ sísɛ́ mǐ, bɔ mǐ nɔ zé afɔ dó afɔdo Jezu tɔn lɛ mɛ télélé, bo nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ nɔví mǐtɔn lɛ, lobo nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖevo lɛ gbɔn?

Gbigbɔ ɔ Nɔ Yí Gbè Dó Nǔ E Gbigbɔ Mǐtɔn Ðɔ ɔ Jí

Etɛ ka nyí tinmɛ gbigbɔ ni ɖè mɛɖé tɔn? Nɛ̌ gbigbɔ ka nɔ ɖè mɛ gbɔn?

“Mǐ Jló Na Xwedó Mi”

Etɛ mǐ ka ɖó na flín dó mɛ 144 000 lɛ wu?

Azɔ̌wiwa Ðó Kpɔ́ Xá Mawu Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Ðó Awǎjijɛ

Nɛ̌ azɔ̌wiwa xá Jehovah ka nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ gbɔn? Nɛ̌ é ka nɔ cyɔn alɔ mǐ jí ɖò gbigbɔ lixo gbɔn?