Xójlawema junjɔn Biblu jí mǐtɔn lɛ tíìn ɖò gbè hugǎn 150 mɛ bɔ è sixu yí. Atɔxwɛ nɔ zán nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ dó tinmɛ nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é na. É nɔ sɔ́ wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu Tɔn tɔn dó dó gbɔ nú gbɛtɔ́ lɛ, bo nɔ lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni ɖi nǔ nú Jezu Klisu. Réveillez-vous! nɔ xlɛ́ lee è sixu ɖeɖɛ gbɛmɛ tagba lɛ gbɔn é, bo nɔ lɛ́ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó jiɖiɖe dó fífá kpo ayijayǐ kpo sín akpá e Gbɛɖotɔ́ ɔ dó ɖɔ é na tíìn ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ é wu.

Sɔ́ gbè ɖokpo ɖò gbàví e mɛ gbè lɛ ɖè é, bo zín Ba bo na mɔ xójlawema lɛ kpo alɔ e jí ye ɖè ɖò gbè enɛ mɛ lɛ é kpo.