Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 5

Lee Mi Sixu Nɔ Fífá Mɛ Xá Hɛnnumɔ Mitɔn lɛ Gbɔn É

Lee Mi Sixu Nɔ Fífá Mɛ Xá Hɛnnumɔ Mitɔn lɛ Gbɔn É

“Mi ɖó na sɔ́ . . . xomɛnyínyɔ́, mɛɖee sɔ́ hwe, xomɛfífá kpo suúlu kpo dó awu ɖɔhun.”—Kolɔsinu lɛ 3:12

Alɔwliwli nɔ ɖó xwédo yɔyɔ̌ ɖé ayǐ. Nugbǒ wɛ ɖɔ a na ɖó wanyiyi kpo sísí kpo nú mɛjitɔ́ towe lɛ hwebǐnu, amɔ̌, mɛ e a da é wɛ na xɔ akwɛ ɖò nukún towe mɛ hú mɛ lɛ bǐ dìn. É sixu vɛwǔ nú hɛnnumɔ towe ɖé lɛ ɖɔ nǔ ni nyí mɔ̌. Amɔ̌, nugbodòdó Biblu tɔn lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na nɔ jlɛ̌ jí, bɔ hwenu e a ɖò gǎn dó wɛ bonu xwédo towe na lí é ɔ, fífá na lɛ́ tíìn ɖò hwi kpo hɛnnumɔ towe lɛ kpo tɛntin.

 1 NƆ ÐÓ LINLIN E SƆGBE É DÓ HƐNNUMƆ TOWE LƐ WU

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Sí tɔ́ towe kpo nɔ towe kpo.” (Efɛzinu lɛ 6:2) A na bo nyí mɛxo gbɔn ɖebǔ ɔ, a ɖó na nɔ wlí yɛ̌yi nú mɛjitɔ́ towe lɛ bo na nɔ lɛ́ sí ye hwebǐnu. Lɛ̌ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ vǐ wɛ mɛ e a da é lɔ nyí nú mɛjitɔ́ tɔn lɛ, bɔ é ɖó na wlíbò nú ye. “Wanyiyi nɔ hwanwǔ ǎ,” enɛ wu ɔ, ma lin gbeɖé ɖɔ kancica e ɖò mɛ e a da é kpo mɛ tɔn lɛ kpo tɛntin é na hɛn nǔ gblé dó emi wu ó.—1 Kolɛntinu lɛ 13:4, NW; Galatinu lɛ 5:26.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Nyì alɔ nú xó ɖé lɛ ɖiɖɔ, ɖi “Mɛ towe lɛ nɔ sɔ́ mì dó mɔ nùɖé na gbeɖé ǎ” alǒ “Nǔ e un nɔ wà é ɖě nɔ nyɔ́ nɔ towe nukúnmɛ gbeɖé ǎ”

  • Tɛnkpɔn bo nɔ kpɔ́n nǔ lɛ lee mɛ e a da é nɔ kpɔ́n gbɔn é

 2 ENYI É ÐÒ DANDAN HǓN, NƆ KÚ DÓ NǓ JÍ

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Sunnu na jó tɔ́ tɔn kpodo nɔ tɔn kpo dó, bo na jɛ kpɔ́ xá asì tɔn, bɔ ye mɛ wè lɛ na huzu mɛ ɖokpo géé.” (Matie 19:5) Enyi a wlí alɔ gudo ɔ, mɛjitɔ́ towe lɛ sixu lɛ́ kpó ɖò linlin wɛ ɖɔ a kpò ɖò alɔ emitɔn mɛ, bo sixu nɔ ba na kɛ nu dó alɔwliwli towe mɛ hú lee ye ɖó na kɛ gbɔn é.

É sɔgbe ɖɔ hwi kpo mɛ e a da é kpo ni wá gbeta ɖokpo kɔn dó nǔ e mɛ ye sixu kɛ nu dó lɛ é jí, bo tinmɛ nú ye kpo wanyiyi kpo. Mi ɖɔ xó jɔ xó nú ye, amɔ̌, ni ma nyí kpo adǎn kpo ó. (Proverbes 15:1) Mɛɖesɔhwe, xomɛfífá, kpo suúluɖiɖo kpo na d’alɔ mi, bɔ kancica ɖagbe ɖé na ɖò mi kpo hɛnnumɔ mitɔn lɛ kpo tɛntin, bɔ mi na “nɔ mɔ miɖee gbɔ ɖò wanyiyi mɛ” hwebǐnu.—Efɛzinu lɛ 4:2.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Enyi lee hɛnnumɔ lɛ nɔ kɛ nu dó xó mitɔn lɛ mɛ gbɔn é ma nɔ jɛji nú we ǎ hǔn, ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ e a da é d’eji hwenu e mi ɖò fífá mɛ é

  • Mi wá gbeta ɖokpo kɔn dó lee mi na ɖeɖɛ ninɔmɛ enɛ lɛ gbɔn é jí