Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 2

Mi Nɔ Gbeji nú Miɖee

Mi Nɔ Gbeji nú Miɖee

“Gbɛtɔ́ ni . . . ma klán nǔ e Mawu dɔn cá ɔ ó.”​—Maki 10:9

Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni “wlíbò nú gbejininɔ.” (Mika 6:8) Enɛ ɖò dandan nú alɔwliwli towe, ɖó gbejininɔ mɛvo ɔ, jiɖiɖe sixu ɖè ǎ. Jiɖe ɖiɖó ka ɖò dandan, cobɔ wanyiyi na lidǒ.

Égbé ɔ, enyi asú kpo asì kpo lɛ ma ɖɔ mɛ̌ ɖíe ǎ ɔ, ye sixu nɔ gbeji nú yeɖee ǎ. Bo na dó cyɔn alɔ alɔwliwli towe jí ɔ, a ɖó na kanɖeji bo na wà nǔ wè elɔ lɛ.

 1 ALƆWLIWLI TOWE NI ÐÒ TAJI NÚ WE

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Mi ma zán gbɛ̀ mitɔn xlonɔ ɖɔhun ó; loɔ, mi ni zán gbɛ̀ mitɔn nùnywɛtɔ́ ɖɔhun.” (Efɛzinu lɛ 5:15, 16) Nɔ kpɔ́n Alɔwliwli towe dó mɔ nǔ e nyí nùjɔnǔ hugǎn nú we lɛ é ɖokpo. Enyi a wà mɔ̌ ɔ, é xlɛ́ ɖɔ a nyɔ̌nùí.

Jehovah jló ɖɔ a ni sɔ́ ayi towe ɖó mɛ e a da é jí bonu mi ni “ɖu gbɛ̀ víví” ɖó kpɔ́. (Ecclésiaste 9:9) É ɖɔ nyí wɛn ɖɔ a kún ɖó na dovɛ̌ nú mɛ e a da é ó; é nyɔ́ wà ɔ, mi mɛ wè lɛ ɖó na ba wlɛnwín lɛ bo na nɔ wà nǔ e na dó xomɛhunhun nú miɖee lɛ é. (1 Kolɛntinu lɛ 10:24) Nǔ mɛ e a da é nɔ mɔ ɖɔ hwi nɔ jɛ dò emitɔn bɔ emi lɛ́ xɔ akwɛ ɖò nukún towe mɛ.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Tɛnkpɔn bo nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́ xá mɛ e a da é, bo nɔ wlíbò n’i kpíkpé tɔn

  • Nɔ lin tamɛ dó “mi mɛ wè lɛ” jí, ni ma nyí dó “hwiɖokponɔ” jí ó

 2 CƆ́ AYI TOWE

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Mɛɖé kpɔ́n nyɔnu ɖé bo ɖò linlin wɛ na ɖóxó xá ɛ ɔ, é ko lɛ̀ aga xá nyɔnu nɛ ɔ ɖò ayi mɛ xóxó.” (Matie 5:28) Enyi mɛɖé nɔ ɖò nǔ lin kpɔ́n dó nùblibli lɛ jí wɛ ɔ, ɖò ali ɖé nu ɔ, é sɔ́ ɖò gbeji nɔ nú mɛ e é da é wɛ ǎ nɛ.

Jehovah ɖɔ ɖɔ a ɖó na “cɔ́ ayi towe.” (Proverbes 4:23; Jérémie 17:9) Bonu a na kpé enɛ wu ɔ, a ɖó na cɔ́ nukún towe lɛ. (Matie 5:29, 30) Xwedó kpɔ́ndéwú tɔ́gbó Jɔbu tɔn; éyɛ nu alɛ̀ xá nukún tɔn lɛ ɖɔ emi kún na kpɔ́n nyɔnu ɖevo kpo jlǒ xóɖóxámɛ tɔn kpo gbeɖé ó. (Job 31:1) Kudeji ɖɔ emi kún na kpɔ́n fɔto sunnu ɖò mɛ̌ nyɔnu ɖò mɛ̌ tɔn (pornographie) gbeɖé ó. Lɛ̌ kanɖeji ɖɔ emi kún na ɖó kancica wanyiyi tɔn alɔkpa ɖebǔ xá mɛ ɖevo zɛ mɛ e a da é wu ó.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ céɖécéɖé ɖɔ mɛ e a da é jɛn a kpò na bɔ xó fó

  • Nɔ ɖó ayi lee nǔ nɔ cí nú mɛ e a da é wu, bo yawu sɛ́n kàn nú gbɛ̌dido ɖebǔ e ma na jɛji n’i ǎ é