Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 1

Ba Alɔdo Mawu Tɔn Ðò Alɔwliwli Towe Mɛ

Ba Alɔdo Mawu Tɔn Ðò Alɔwliwli Towe Mɛ

“Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, Mawu Gbɛɖotɔ́ ɔ bló sunnu ɖokpo, nyɔnu ɖokpo.”—Matie 19:4

Jehovah * Mawu wɛ wlí alɔ nú sunnu nukɔntɔn ɔ kpo nyɔnu nukɔntɔn ɔ kpo. Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ é bló nyɔnu nukɔntɔn ɔ bo “kplá ɛ wá nú sunnu ɔ.” Xomɛ hun Adamu kaka bɔ é ɖɔ: ‘Lo wɛ nyí lo nɛ. Xú ce wújɔnú ɖíe, lan ce wújɔnú ɖíe hǔn.’ (Genèse 2:22, 23) Jehovah lɛ́ kpó ɖò jlojlo wɛ ɖɔ mɛ e wlí alɔ lɛ é ni nɔ awǎjijɛ mɛ.

Hwenu e a wlí alɔ é ɔ, a sixu lin ɖɔ nǔ bǐ na yì ganji. Amɔ̌, nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, tagba nɔ wá tíìn ɖò asú kpo asì kpo e tlɛ ɖó wanyiyi jɔ wanyiyi nú yeɖee lɛ é tɛntin. (1 Kolɛntinu lɛ 7:28) Ðò alɔnuwema elɔ mɛ ɔ, a na mɔ nugbodòdó Biblu tɔn ɖé lɛ bɔ enyi a zán ye ɔ, alɔwliwli towe kpo xwédo towe kpo sixu nɔ awǎjijɛ mɛ.—Psaume 19:8-11.

 1 WÀ AZƆ̌ E JEHOVAH SƆ́ DÓ ALƆ MƐ NÚ WE É

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Asisúnɔ nyí gǎn nú asì [alǒ xwédo] tɔn.”—1 Kolɛntinu lɛ 11:3.

Enyi asú ɖé wɛ nú we ɔ, Jehovah ba ɖɔ a ni kpé nukún dó asì towe wu kpo wanyiyi kpo. (1 Piyɛɛ 3:7) É bló asì towe bɔ é na nyí alɔdomɛtɔ́ ɖé nú we, bo ba ɖɔ a ni nɔ wlí yɛ̌yi n’i bo nɔ yí wǎn n’i. (Genèse 2:18) A ɖó na yí wǎn nú asì towe tawun, bo na ɖò gbesisɔmɛ bɔ nǔ e na wà ɖagbe n’i lɛ é na nɔ ɖu ayi mɛ nú we hú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.—Efɛzinu lɛ 5:25-29.

Enyi asì ɖé wɛ nú we ɔ, Jehovah ba ɖɔ a ni ɖó sísí ɖaxó nú asú towe, bo d’alɔ ɛ bonu é na wà azɔ̌ e É sɔ́ dó alɔ mɛ n’i é. (1 Kolɛntinu lɛ 11:3; Efɛzinu lɛ 5:33) Nɔ nɔ gudo nú linlin tɔn lɛ bo nɔ sɔ́ ayi towe bǐ dó wà nǔ xá ɛ alɔ ɖò alɔ mɛ. (Kolɔsinu lɛ 3:18) Enyi a wà mɔ̌ ɔ, asú towe kpo Jehovah kpo na yí wǎn nú we.—1 Piyɛɛ 3:1-6.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Kàn nǔ e a sixu wà bo na nyí asú alǒ asì ɖagbe ɖé é byɔ mɛ e a da é. Ðǒtó é ganji, bo wà nǔ e wu a kpé é bo na dó sixu kpɔ́n te

  • Xwè sɔ. É na byɔ hwenu hwɛ̌ cobɔ mi mɛ wè lɛ na tuùn nǔ e mi na wà bɔ awǎjijɛ na tíìn ɖò mi tɛntin é

2 LEE NǓ NƆ CÍ NÚ MƐ E A DA É NI NƆ ÐU AYI MƐ NÚ WE TAWUN

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Mɛɖebǔ ni ma nɔ ba ɖagbe éɖesunɔ tɔn ó; loɔ, mɛ ɖokpo ɖokpo ni nɔ ba ɖagbe mɛ ɖě lɛ tɔn.” (Filipunu lɛ 2:4) Nɔ xlɛ́ ɖɔ mɛ e a da é xɔ akwɛ, bonu a ni nɔ flín ɖɔ Jehovah ba ɖɔ mɛ e ɖò sinsɛn emi wɛ lɛ é ni ‘nɔ dɔn mɛ bǐ dó wǔ.’ (2 Timɔtée 2:24) “Xó e è ma lin tamɛ kpɔ́n cobo ɖɔ ǎ é cí hwǐ sɔ́ mɛ ɖɔhun, amɔ̌, ɖɛ̌ nùnywɛtɔ́ tɔn nɔ gbɔ azɔn.” Enɛ wu ɔ, nɔ cyan xógbe e a na nɔ zán lɛ é ganji. (Proverbes 12:18) Gbigbɔ Jehovah tɔn na d’alɔ we bɔ a na sɔ́ xomɛnyínyɔ́ kpodo wanyiyi kpo dó ɖɔ xó na.—Galatinu lɛ 5:22, 23; Kolɔsinu lɛ 4:6.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Cobonu a na ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí xá mɛ e a da é hǔn, xoɖɛ, bo byɔ ɖɔ xomɛ ni ma wá sìn emi ó, bo lɛ́ byɔ ɖɔ ayi emitɔn ni hun

  • Lin tamɛ kpɔ́n céɖécéɖé dó nǔ e a na ɖɔ é kpo lee a na ɖɔ gbɔn é kpo jí

 3 MI NƆ LIN NǓ ÐÓ KPƆ́

NǓ E BIBLU ÐƆ É: Hwenu e a wlí alɔ é ɔ, hwi kpo mɛ e a da é kpo huzu “agbaza ɖokpo.” (Matie 19:5, Biblu Wiwe lọ—Gun Alada) Amɔ̌, mɛ wè nyí wɛ jɛn mi kpò ɖè, bɔ mi sixu nɔ ɖó linlin vovo. Enɛ wu ɔ, mi ɖó na kplɔ́n bo na nɔ lin nǔ ɖokpo ɔ, bo na nɔ lɛ́ sè vivɛ̌ alǒ vivǐ ɖokpo ɔ lɛ. (Filipunu lɛ 2:2) Hwenu e mi ɖò nǔ e mi na wà lɛ é jí lin nǔ kpɔ́n dó wɛ é ɔ, gbè ɖó kpɔ́ ɖò dandan. Biblu ɖɔ: “Gbɔn xóɖɔɖókpɔ́ gblamɛ ɔ, tuto lɛ na yì ta.” (Proverbes 20:18) Mi nú nugbodòdó Biblu tɔn lɛ ni nɔ xlɛ́ ali mi, hwenu e mi ɖò nǔ lin kpɔ́n dó nǔ taji e mi na wà lɛ é jí wɛ ɖó kpɔ́ é.—Proverbes 8:32, 33.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Ðɔ linlin towe lɛ kpo lee nǔ nɔ cí nú we é kpo nú mɛ e a da é

  • Nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ e a da é hwɛ̌ cobo nɔ site dó nùɖé jí

^ akpá. 4 Lee Biblu ɖexlɛ́ gbɔn é ɔ, nyikɔ Mawu tɔn wɛ nɔ nyí Jehovah.