Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 6

Lee Mi Na Wà Nǔ Gbɔn Hwenu E Mi Jì Vǐ É

Lee Mi Na Wà Nǔ Gbɔn Hwenu E Mi Jì Vǐ É

“Vǐ lɛ nyí gǔ ɖé sín Jehovah gɔ́n.”​—Psaume 127:3

Enyi asú kpo asì kpo ɖé jì vǐ ɔ, é sixu nyí awǎjijɛ kpo adohu adohu kpo sín nǔ nú ye. Ðó mi huzu mɛjitɔ́ yɔyɔ̌ ɖé wutu ɔ, lee mi nɔ zán hwenu kpo hlɔnhlɔn mitɔn gègě kpo dó vǐ yɛyɛ̌ ɔ wu gbɔn é sixu kpaca mi. Amlɔ ma dɔ, gɔ́ nú huzuhuzu e na byɔ lee nǔ nɔ cí nú mi é mɛ é, sixu dó avaja kancica mitɔn mɛ. Mi mɛ wè lɛ bǐ ɖó na vɔ́ tuto mitɔn lɛ bló, bo na dó sixu kpé nukún dó vǐ yɛyɛ̌ mitɔn wu, lobo na lɛ́ dó hɛn alɔwliwli mitɔn ɖó te. Nɛ̌ wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ ka sixu d’alɔ mi ɖò ali enɛ lɛ nu gbɔn

 1 LEE VǏ YƐYƐ̌ ÐÉ SIXU ÐYƆ GBƐZINZAN MITƆN GBƆN É

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Wanyiyi nɔ kú hǔn; é nɔ nyɔ́ xomɛ.” Gɔ́ na ɔ, wanyiyi “nɔ ba ɖɔ emiɖokponɔ géé tɔn jɛn na nyɔ́ ǎ; nùɖé nɔ sìn xomɛ n’i ǎ.” (1 Kolɛntinu lɛ 13:4, 5) Ðó a huzu mama wutu ɔ, é ɖò gaàn ɖɔ a ɖó na sɔ́ ayi towe ɖó vǐ yɛyɛ̌ towe jí. É ɖò mɔ̌ có, asú towe sixu jɛ mimɔ jí ɖɔ a jɛ vɛ̌ dó nú emi jí, enɛ wu ɔ, ma wɔn ɖɔ a ɖó na sɔ́ ayi towe ɖó é lɔmɔ̌ jí ó. Gbɔn suúluɖiɖo kpo xomɛnyínyɔ́ kpo gblamɛ ɔ, a sixu d’alɔ ɛ bɔ é na mɔ ɖɔ a ɖó hudo emitɔn, bɔ emi ɖó na kpé nukún dó vǐ ɔ wu xá we.

“Asisúnɔ lɛ . . . mi nɔ sɔ́ nùtuùntuùn dó nɔ xá ye.” (1 Piyɛɛ 3:7, NW) Mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ asì towe na zán hlɔnhlɔn tɔn gègě dó vǐ yɛyɛ̌ mitɔn wu. Azɔ̌ ɖevo lɛ ko lɛ́ jɛ ee é nɔ wà ɖ’ayǐ lɛ é jí, bɔ akpɔ̀ sixu nɔ ɖó é, nǔ sixu nɔ lɛ́ cikɔ n’i, bɔ awakanmɛ tɔn sixu nɔ lɛ́ gbɔjɔ. Hweɖelɛnu ɔ, é tlɛ sixu nɔ dó xomɛsin xomɛ nú we, amɔ̌, tɛnkpɔn bo nɔ ɖu ɖò hwiɖee jí, ɖó “mɛ e nɔ lín cobo nɔ sìn xomɛ é kpɔ́n te hú sunnu hlɔnhlɔnnɔ ɖé.” (Proverbes 16:32) Nɔ mɔ nukúnnú jɛ nǔ mɛ, bo nɔ gudo tɔn lee é jɛ gbɔn é.—Proverbes 14:29.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Papa: Kpé nukún dó vǐ yɛyɛ̌ ɔ wu xá asì towe, é na bo tlɛ nyí ɖò zǎnmɛ ɔ nɛ. Ðè hwenu e a nɔ zán nú azɔ̌ ɖevo lɛ é kpò, bo na dó sixu mɔ hwenu gègě dó nɔ kpɔ́ xá asì towe kpo vǐ yɛyɛ̌ ɔ kpo

  • Mama: Enyi asú towe ɖɔ emi na kpé nukún dó vǐ yɛyɛ̌ ɔ wu xá we hǔn, ma gbɛ́ ó. Enyi é ma bló ganji ǎ hǔn, ma cá n’i ó; xlɛ́ ɛ lee é na bló gbɔn é kpo xomɛnyínyɔ́ kpo

 2 MI HƐN KANCICA MITƆN LIDǑ

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Ye na huzu agbaza ɖokpo.” (Genèse 2:24) Nugbǒ wɛ ɖɔ mɛ yɔyɔ̌ ɖokpo gɔ́ nú mi ɖò xwédo ɔ mɛ, amɔ̌, flín ɖɔ hwi kpo mɛ e a da é kpo kpó ɖò “agbaza ɖokpo” nyí wɛ. Wà nǔ e wu a kpé é bǐ bonu kancica mitɔn ni lidǒ.

Asì, nɔ tuùn alɔ e dó we wɛ asú towe ɖè é kpo gudo towe e é nɔ nɔ é kpo n’i. Xógbe kúdónúmɛ tɔn towe lɛ sixu “gbɔ azɔn.” (Proverbes 12:18) Asú, nɔ ɖɔ lee a yí wǎn nú asì towe sɔ é, kpo lee é xɔ akwɛ ɖò nukún towe mɛ gbɔn é kpo n’i. Kpa ɛ nú lee é nɔ kpé nukún dó xwédo ɔ wu gbɔn é.—Proverbes 31:10, 28.

“Mɛɖebǔ ni ma nɔ ba ɖagbe éɖesunɔ tɔn ó; loɔ, ni nɔ ba ɖagbe mɛ ɖevo lɛ tɔn.” (1 Kolɛntinu lɛ 10:24) Nɔ wà ɖagbe nú mɛ e a da é hwebǐnu. Mi ni nɔ ba hwenu bo ɖɔ xó ɖó kpɔ́, bo kpa miɖee, bo lɛ́ ɖótó miɖee ɖi asú kpo asì kpo ɖɔhun. Ma nyí cé jɛn na bí nɔ ɖò xɔ yiyi nú miɖee sín ali nu ó. Nɔ ɖó ayi hudo mɛ e a da é tɔn lɛ wu. Biblu ɖɔ: “Mi ma gbɛ́ xɔ nú miɖee ó, afi nú mi ɖó gbè kpɔ́, bo na nɔ mɔ̌.” (1 Kolɛntinu lɛ 7:3-5) Enɛ wu ɔ, mi ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó xota enɛ jí, bo ma hwla xomɛ dó miɖee ó. Suúluɖiɖo kpo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo na d’alɔ mi bɔ kancica mitɔn na lidǒ.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Nɔ ba hwenu bonu mi mɛ wè lɛ ni nɔ nɔ kpɔ́

  • Nɔ wà nǔ klewun klewun e na xlɛ́ mɛ e a da é ɖɔ a yí wǎn n’i lɛ é, ɖi xógbe yɛ̌yi tɔn ɖé lɛ dido, alǒ nǔ klewun ɖé xixɔ bo na ɛ

 3 MI KPLƆ́N VǏ YƐYƐ̌ MITƆN

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Sín hwenu e a ɖò vǔ ɔ wɛ a ko tuùn nùwlanwlan mímɛ́ lɛ; ye sixu na nùnywɛ e nɔ kplá mɛ, bɔ è nɔ mɔ hwlɛngán . . . ɔ we.” (2 Timɔtée 3:15) Mi ni bló tuto nǔ e mi na wà dó kplɔ́n vǐ yɛyɛ̌ mitɔn na é tɔn. Cobonu è na tlɛ jì i ɔ, é ko kpé nǔ wu bo na kplɔ́n nǔ. Hwenu e vǐ yɛyɛ̌ mitɔn tlɛ kpò ɖò adɔgo mɛ é ɔ, é hɛn ɔ, é na tuùn gbè mitɔn, bo na lɛ́ mɔ lee nǔ nɔ cí nú mi é ɖò lanmɛ. Mi nɔ xà nǔ n’i hwenu e é kpó ɖò vǔ é. É sixu nɔ ma mɔ nǔ jɛ nǔ e xà wɛ mi ɖè é mɛ, amɔ̌, enɛ sixu d’alɔ ɛ bɔ hwenu e é na sù é ɔ, é na yí wǎn nú nùxixa.

Mi ma ɖɔ gbeɖé ɖɔ vǐ yɛyɛ̌ mitɔn kpò ɖò vǔ dín bo na sè xó Mawu tɔn ó. Mi nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bonu é ni nɔ sè. (Deutéronome 11:19) Enyi mi tlɛ ɖò ayiɖeɖayi wɛ ɖó kpɔ́ hǔn, mi nɔ ɖɔ xó dó nùɖíɖó Mawu tɔn lɛ jí. (Psaume 78:3, 4) Hwenu e vǐ mitɔn na ɖò susu wɛ é ɔ, é na mɔ wǎn e mi yí nú Jehovah é, bɔ é lɔmɔ̌ na kplɔ́n bo yí wǎn nú Jehovah.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Xoɖɛ bo byɔ nùnywɛ bo na dó sixu kplɔ́n vǐ yɛyɛ̌ towe

  • Nɔ vɔ́ xókwin lɛ kpo linlin lɛ kpo ɖɔ nú vǐ yɛyɛ̌ towe bonu é na dó yawu jɛ nǔ kplɔ́n jí