“Nú é tlɛ byɔ ɖɔ mi na nɔ aluwɛ mɛ dìn nú hwenu kpɛɖé, ɖó nǔ tɛnmɛ tɛnmɛ e ɖò mi gbò wɛ lɛ wu ɔ, nyɔna enɛ lɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mi.”—1 Piyɛɛ 1:6

A na bo ɖò gǎn dó wɛ bonu awǎjijɛ na ɖò alɔwliwli kpo xwédo towe kpo mɛ ɔ, nǔ ma ɖ’ayi tɔn lɛ sixu zɔ́n bɔ é na vɛwǔ nú we. (Ecclésiaste 9:11) Mawu nɔ d’alɔ mǐ kpo wanyiyi kpo ɖò tagba lɛ mɛ. Enyi a zán nugbodòdó Biblu tɔn elɔ lɛ ɔ, hwi kpo xwédo towe kpo na kpéwú bo ɖu ɖò ninɔmɛ e tlɛ nyla hú bǐ lɛ é jí.

 1 ÐEJI DÓ JEHOVAH WU

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Mi zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ tɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ.” (1 Piyɛɛ 5:7) Nɔ flín hwebǐnu ɖɔ é kún nyí Mawu wɛ nɔ hɛn mɛtɛnkpɔn lɛ wá nú we ó. (Jaki 1:13) Enyi a ɖò sisɛkpɔ ɛ wɛ ɔ, é na d’alɔ we lee é jɛxa gbɔn é. (Isaïe 41:10) “Mi nɔ hun ayi mitɔn n’i.”—Psaume 62:8.

Enyi a nɔ xà bo nɔ lɛ́ kplɔ́n Biblu ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, a na lɛ́ mɔ gbɔdónúmɛ. É na zɔ́n bɔ a na mɔ lee Jehovah nɔ “dó gbɔ nú mǐ, ɖò wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ bǐ mɛ” gbɔn é. (2 Kolɛntinu lɛ 1:3, 4; Hlɔmanu lɛ 15:4) É d’akpá ɖɔ emi na na “fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ” hwi.—Filipunu lɛ 4:6, 7, 13.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Xoɖɛ bo byɔ Jehovah ɖɔ ni d’alɔ we bonu a na ɖu ɖò hwiɖee jí bo lin tamɛ kpɔ́n ganji

  • Vɔ̌ dò ba nú ali vovo e nu a sixu ɖeɖɛ tagba ɔ ɖè lɛ é, lobo sɔ́ ee nyɔ́ hugǎn nú we é

2 KPÉ NUKÚN DÓ HWIÐEE KPO XWÉDO TOWE KPO WU

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Ayi nukúnnúmɔjɛnǔmɛtɔ́ tɔn nɔ bɛ́ nùtuùntuùn kplé, bɔ tó nùnywɛtɔ́ tɔn nɔ ba nùtuùntuùn mɔ.” (Proverbes 18:15) Mɔ nǔ jɛ nǔ e jɛ é wu ganji. Ðǒ ayi nǔ e sín hudo mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó ɖò xwédo ɔ mɛ lɛ é wu. Ðɔ xó kpo ye kpo. Ðǒtó ye.—Proverbes 20:5.

Enyi mɛvívɛ́ ɖé ka kú ɔ ló? Ma ɖi xɛsi dó lee nǔ cí nú we é ɖiɖexlɛ́ wu ó. Flín ɖɔ Jezu “ya avǐ.” (Jaan 11:35; Ecclésiaste 3:4) Gbigbɔjɛ ganji kpo amlɔ didɔ ganji kpo lɔ ɖò taji. (Ecclésiaste 4:6) Enɛ na zɔ́n bɔ a na ɖu ɖò ninɔmɛ wuvɛ̌ tɔn lɛ jí.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Ðò ayǐ vɔ̌ gbè ɔ, ɖǒ aca bo nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá xwédo towe. Enyi wuvɛ̌ lɛ wá wá ɔ, ye na nɔ vo bo ɖɔ xó xá we

  • Ðɔ xó xá mɛ e ko xò ninɔmɛ mɔhun zlɛ kpɔ́n lɛ é

 3 YǏ GBÈ NÚ ALƆDO E SÍN HUDO A ÐÓ É

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Xɔ́ntɔn nugbǒ nɔ yí wǎn nú mɛ hwebǐnu, bo nyí nɔví e wu è sixu ɖeji dó ɖò wuvɛ̌ lɛ hwenu é.” (Proverbes 17:17) Xɔ́ntɔn towe lɛ sixu ba na d’alɔ we, amɔ̌, ye sixu nɔ ma tuùn nǔ e ye na wà é. Ðɔ nǔ e sín hudo a ɖó tawun é nú ye. (Proverbes 12:25) Lɛ̌vɔ ba alɔdo gbigbɔ mɛ tɔn ɖò mɛ e mɔ nukúnnú jɛ Biblu mɛ lɛ é gɔ́n. Alixlɛ́mɛ Biblu tɔn e ye na ɖɔ nú we lɛ é na d’alɔ we.—Jaki 5:14.

Enyi a nɔ kplé hwɛhwɛ xá mɛ ɖěɖee ɖó nùɖiɖi jɔ nùɖiɖi nú Mawu kpo akpá tɔn lɛ kpo é ɔ, ye na hɛn sɔ we lee a ɖó hudo tɔn gbɔn é. A na lɛ́ mɔ gbɔdónúmɛ ɖaxó hwenu e a d’alɔ mɛ ɖěɖee e ɖó hudo wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn é. Mǎ nǔ e a ɖi nú Jehovah kpo akpá tɔn lɛ kpo é xá ye. Nɔ hɛn alɔnu towe ján gbɔn alɔdido mɛ ɖevo e ɖó hudo lɛ é gblamɛ, bo ma ka ɖó wǔ zɔ nú mɛ e yí wǎn nú we bo nɔ keya nú we lɛ é ó.—Proverbes 18:1; 1 Kɔlɛntinu lɛ 15:58.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Ðɔ xomɛ nú xɔ́ntɔn vívɛ́ ɖé, bo yí gbè nú é ni d’alɔ we

  • Ðɔ nǔ e sín hudo a ɖó lɛ é tlélé