Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

Ðò gbɛ̀ hannyahannya elɔ mɛ e alɔwliwli lɛ kpo xwédo lɛ kpo nɔ mɔ wuvɛ̌ vovo lɛ é ɔ, é ka nyɔ́ bló bɔ awǎjijɛ na nɔ xwédo ɖé mɛ à? É nɔ bɔwǔ ǎ, amɔ̌, alɔdo tíìn. Nǔ e kúnkplá alɔwliwli é bǐ ɖò alɔnuwema elɔ mɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, nugbodòdó Biblu tɔn kpo weɖéxámɛ ɖagbe ɖé lɛ kpo ɖ’emɛ. Enyi a zán ye ganji ɔ, enɛ sixu zɔ́n bɔ awǎjijɛ na nɔ xwédo towe mɛ.