Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Mɛ̌ ka Nyí Dowatɔ́ Biblu Tɔn?

Mɛ̌ ka Nyí Dowatɔ́ Biblu Tɔn?

Gbɛtɔ́ lɛ wɛ wlan nǔ e ɖò Biblu mɛ é, bɔ etɛwu è ka nɔ ylɔ Biblu ɔ ɖɔ “Mawuxó” lo? (1 Tɛsalonikinu lɛ 2:13) Nɛ̌ Mawu ka ɖɔ linlin tɔn lɛ nú gbɛtɔ́ lɛ gbɔn?