Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wá Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wá Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ?

Biblu ɔ ɖɔ ɖɔ emi nyí “Mawuxó ɔ” bɔ Mawu “ka nɔ ɖó adingban ǎ.” (1 Tɛsalonikinu lɛ 2:​13; Titu 1:2) Nǔ ka nyí mɔ̌ nugbǒ à alǒ xɛxó kpo xógbló kpo wɛ è xò kplé dó Biblu ɔ mɛ à?