Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 Nukplɔnkplɔn 3

Wɛnɖagbe ɔ Gosin Mawu Gɔ́n Nugbǒ À?

Wɛnɖagbe ɔ Gosin Mawu Gɔ́n Nugbǒ À?

1. Mɛ̌ ka nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn?

Biblu mɛ wɛ è wlan wɛnɖagbe e ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí ɔ dó. (Psaume 37:29) Wema kpɛví kpɛví 66 wɛ ɖò Biblu ɔ mɛ. Mawu zán sunnu gbejinɔtɔ́ 40 mɔ̌ dó wlan ye. Mɔyizi wɛ wlan wema atɔ́ɔ́n nukɔn tɔn lɛ sín xwè 3 500 ɖíe mɔ̌. Sín nǔ hú xwè 1 900 ɖíe wɛ mɛsɛ́dó Jaan wlan wema gudo tɔn ɔ. Linlin mɛ̌ tɔn wɛ Biblu wlantɔ́ lɛ ka wlan? Mawu sɔ́ yɛ mímɛ́ tɔn dó ɖɔ xó xá Biblu wlantɔ́ lɛ. (2 Samuel 23:2) Linlin Mawu tɔn lɛ wɛ ye wlan, é nyí yeɖesunɔ tɔn lɛ ǎ. Hǔn Jehovah wɛ nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn.—Xà 2 Timɔtée 3:16; 2 Piyɛɛ 1:20, 21.

2. Nɛ̌ mǐ ka sixu wá gbɔn bo tuùn ɖɔ nǔ e ɖò Biblu mɛ ɔ nyí nugbǒ?

Mǐ tuùn ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ Biblu gosin, ɖó nǔ e é ɖɔ ɖ’ayǐ dó sɔgudo wu lɛ bǐ wɛ sɔgbe. Gbɛtɔ́ ɖebǔ sixu wà enɛ ǎ. (Josué 23:14) Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ kɛɖɛ jɛn sixu mɔ sɔgudo gbɛtɔ́ lɛ tɔn sɛ́dó nukɔn kpo gbesisɔ kpo.—Xà Isaïe 42:9; 46:10.

Nǔ e sɔgbe ɔ wɛ é nyí ɖɔ wema e gosin Mawu gɔ́n ɔ ɖó na gbɔn vo, Biblu ka gbɔn vo nugbǒ. Biblu liva liva donu mɔkpan wɛ è ko zǐn bo má ɖò gbè kanweko kanweko gègě mɛ. Biblu nyí wema xóxó ɖé có, é sɔgbe xá nǔ e nùnywɛ xwitixwiti ko ɖexlɛ́ lɛ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ 40 e wlan Biblu ɔ lɛ bǐ sín xó nyì ta fí ɖokpo ɔ. * Hú mɔ̌ ɔ, Mawu nugbǒ ɔ gɔ́n jɛn nǔ e Biblu ɖɔ dó wanyiyi wu ɔ sixu gosin. Biblu lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn bo nɔ ɖyɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ gbɛ̀ yetɔn nɔ kpɔ́n te d’eji. Kúnnuɖenú enɛ lɛ zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ livi livi lɛ kú d’eji ɖɔ Biblu nyí Xó Mawu tɔn.—Xà 1 Tɛsalonikinu lɛ 2:13.

 3. Etɛ ka ɖò Biblu mɛ?

Biblu tɛ̀ ɖɛ̌ wɛnɖagbe ɔ jí ɖɔ Mawu ɖó linlin wanyiyi tɔn ɖé nú gbɛtɔ́ lɛ. É tinmɛ lee, ɖò bǐbɛ̌mɛ ɔ gbɛtɔ́ hɛn ɖagbe e Mawu wà nú mǐ bo sɔ́ nukúnɖiɖo gbɛ̀ ninɔ ɖò paladisi ayikúngban jí tɔn mɛ ɖó nukɔn nú mǐ ɔ bú gbɔn ɔ bo ka lɛ́ ɖɔ lee paladisi ɔ na lɛ́ nyí vivɔ blóɖó gbɔn ɔ.—Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4, 5.

È nɔ lɛ́ mɔ sɛ́n, nugbodòdó [principes] kpo weɖéxámɛ lɛ kpo ɖò Mawuxó ɔ mɛ. Hú mɔ̌ ɔ, Biblu lɛ́ kpi tàn lee Mawu wà nǔ xá gbɛtɔ́ lɛ gbɔn ɔ tɔn—tàn enɛ lɛ xlɛ́ mɛ alɔkpa e Mawu nyí ɔ. Enɛ wu ɔ, Biblu sixu d’alɔ we bɔ a na tuùn Mawu. É tinmɛ lee a sixu huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn gbɔn ɔ.—Xà Psaume19:7, 11; Jaki 2:23; 4:8.

4. Nɛ̌ a ka sixu mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ gbɔn?

Wema elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ Biblu mɛ, ɖó é zé nùkplɔnmɛ lɛ ɖó nukɔn nú mɛ lee Jezu bló gbɔn ɔ ɖɔhun. Jezu nɔ nyì mɛ sɛ́dó wemafɔ Biblu tɔn lɛ mɛ ɖè bɔ́ dó ɖè wu, bo nɔ lɛ́ tín ye mɛ “bonu ye na mɔ nǔ jɛ [Mawuxó] ɔ mɛ.”—Xà Luka 24:27, 45.

Nǔ nabi ɖé nɔ sɔ́ akpàkpà mɛ sɔ̀ wɛnɖagbe e gosin Mawu gɔ́n ɔ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, mɛɖé lɛ nɔ keya na ǎ, é tlɛ nɔ dó xomɛsin nú mɛ ɖevo lɛ lɔ. Awakanmɛ ni ma kú we ó. Enyi a na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ sín vivǐ ɔ, a ɖó na ɖò kàn ván wɛ bo na tuùn Mawu d’eji.—Xà Jaan 17:3.

 

^ akpá. 7 Kpɔ́n wema Owe ɖé na Gbɛtɔ́ Lɛkpo ɖò Gungbe mɛ.