Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 3

Wɛnɖagbe ɔ Gosin Mawu Gɔ́n Nugbǒ À?

Wɛnɖagbe ɔ Gosin Mawu Gɔ́n Nugbǒ À?

1. Mɛ̌ ka nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn?

Biblu mɛ wɛ è wlan wɛnɖagbe e ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí ɔ dó. (Ðɛhan 37:29) Wema kpɛví kpɛví 66 wɛ ɖò Biblu ɔ mɛ. Mawu zán sunnu gbejinɔtɔ́ 40 mɔ̌ dó wlan ye. Mɔyizi wɛ wlan wema atɔ́ɔ́n nukɔntɔn lɛ sín xwè 3 500 mɔ̌ ɖíe. Sín nǔ hú xwè 1 900 ɖíe wɛ mɛsɛ́dó Jaan wlan wema gudo tɔn ɔ. Linlin mɛ̌ tɔn Biblu wlantɔ́ lɛ ka wlan? Mawu sɔ́ gbigbɔ mímɛ́ tɔn dó ɖɔ xó xá Biblu wlantɔ́ lɛ. (2 Samuwɛli 23:2) Linlin Mawu tɔn lɛ wɛ ye wlan, é nyí yeɖesunɔ tɔn lɛ ǎ. Hǔn Jehovah wɛ nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn.​—2 Timɔtée 3:16; 2 Piyɛ́ɛ 1:20, 21.

Kpɔ́n video Mɛ̌ ka Nyí Dǒwatɔ́ Biblu Tɔn?

2. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn ɖɔ nǔ e ɖò Biblu mɛ ɔ nyí nugbǒ?

Mǐ tuùn ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ Biblu gosin, ɖó nǔ e é ɖɔ ɖ’ayǐ dó sɔgudo wu lɛ é bǐ wɛ sɔgbe. Gbɛtɔ́ ɖebǔ sixu wà enɛ ǎ. (Jozuwée 23:14) Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ kɛɖɛ jɛn sixu mɔ sɔgudo gbɛtɔ́ lɛ tɔn sɛ́dó bo ɖɔ lee é na nyí gbɔn é b’ɛ na sɔgbe.​—Ezayíi 42:9; 46:10.

Nǔ e sɔgbe ɔ wɛ é nyí ɖɔ wema e gosin Mawu gɔ́n é ɖó na gbɔn vo, Biblu ka gbɔn vo nugbǒ. Biblu liva donu mɔkpan wɛ è ko zín bo má dó gbè kanweko gègě mɛ. Biblu nyí wema xóxó ɖé có, é sɔgbe xá nǔ e nùnywɛ xwitixwiti ko ɖexlɛ́ lɛ é. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ 40 e wlan Biblu ɔ lɛ é bǐ sín xó nyì ta fí ɖokpo ɔ. * Hú mɔ̌ ɔ, Mawu nugbǒ ɔ gɔ́n jɛn nǔ e Biblu ɖɔ dó wanyiyi wu é sixu gosin. Biblu lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn bo nɔ ɖyɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ gbɛ̀ yetɔn nɔ kpɔ́n te d’eji. Kúnnuɖenú enɛ lɛ zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ livi mɔkpan kudeji ɖɔ Biblu nyí Xó Mawu Tɔn.​—1 Tɛsalonikinu lɛ 2:13.

Kpɔ́n video Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wá Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ?

 3. Etɛ ka ɖò Biblu mɛ?

Biblu tɛɖɛ̌ wɛnɖagbe ɔ jí ɖɔ Mawu ɖó linlin wanyiyi tɔn ɖé nú gbɛtɔ́ lɛ. É tinmɛ lee gbɛtɔ́ hɛn wǔ e Mawu jɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ gbɛ̀ ɖò paladisi mɛ ɖò ayikúngban jí é bú gbɔn ɖò bǐbɛ̌mɛ é, kpo lee è na vɔ́ palaɖisi ɔ blóɖó gbɔn é kpo.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4, 5.

È nɔ lɛ́ mɔ sɛ́n, nugbodòdó [principes] kpo weɖéxámɛ lɛ kpo ɖò Mawuxó ɔ mɛ. Hú mɔ̌ ɔ, Biblu lɛ́ kpi tan lee Mawu wà nǔ xá gbɛtɔ́ lɛ gbɔn é tɔn; tan enɛ lɛ xlɛ́ mɛ alɔkpa e Mawu nyí é. Enɛ wu ɔ, Biblu sixu d’alɔ we bɔ a na tuùn Mawu. É tinmɛ lee a sixu huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn gbɔn ɔ.​—Ðɛhan 19:812; Jaki 2:23; 4:8.

4. Nɛ̌ a ka sixu mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ gbɔn?

Wema elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ Biblu mɛ, ɖó é sɔ́ nùkplɔnmɛ lɛ xwlé mɛ lee Jezu bló gbɔn é ɖɔhun. Jezu nɔ nyì mɛ sɛ́dó wemafɔ Biblu tɔn lɛ mɛ ɖebɔdoɖewu, bo nɔ lɛ́ tín ye mɛ “bonu ye na mɔ nǔ jɛ Mawuxówema ɔ mɛ.”​—Luki 24:27, 45.

Nǔ nabi ɖé nɔ sɔ́ akpàkpà mɛ sɔ wɛnɖagbe e gosin Mawu gɔ́n é ǎ. É ɖò mɔ̌ có, mɛɖé lɛ nɔ keya na ǎ, é tlɛ nɔ dó xomɛsin nú mɛ ɖevo lɛ lɔ. Awakanmɛ ni ma kú we ó. Enyi a na ɖu gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ sín vivǐ ɔ, a ɖó na ɖò kàn ván wɛ bo na tuùn Mawu d’eji.​—Jaan 17:3.

 

^ akpá. 3 Kpɔ́n wema Owe de Na Gbẹtọ Lẹpo mɛ.