Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mawu ka Nɔ Yí Gbè nú Sinsɛn lɛ Bǐ À?

Mawu ka Nɔ Yí Gbè nú Sinsɛn lɛ Bǐ À?

Sinsɛn lɛ bǐ ka nɔ kplɔ́n nǔgbo ɔ mɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, etɛwu nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é gegě ka nɔ sɔ́ ta yeɖée? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Mawu yí gbè nú sinsɛn-biblo mǐtɔn?