Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 10

Nɛ̌ A ka Sixu Tuùn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Sixu Tuùn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Gbɔn?

“Mi cɔ́ miɖee dó mɛ e nɔ sɔ́ yeɖee dó ɖó gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ wu.”—MATIE 7:15.

“Ye tuùn Mawu bo ɖɔ; loɔ, nǔwiwa yetɔn ka ɖexlɛ́ ɖɔ ye kún tuùn Mawu ó.”TITU 1:16.

1. Sinsɛn nugbǒ ɖokpo géé jɛn ka ɖé à?

Sinsɛn ɖokpo géé wɛ Jezu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ, é wɛ nyí sinsɛn nugbǒ ɔ. É cí ali e nɔ yì gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ é ɖɔhun. Jezu ɖɔ jí: “Mɛ kpɛɖé jɛn wɛ nɔ ba” ali enɛ mɔ. (Matie 7:14) Sinsɛn e sɔgbe xá Xó nugbǒ Mawu tɔn ɔ kɛɖɛ wɛ é nɔ yí gbè na. Sinsɛn-blotɔ́ nugbǒ lɛ bǐ nɔ nɔ kpɔ́ ɖò nùɖiɖi ɖokpo ɔ mɛ.—Xà Jaan 4:23, 24; 14:6; Efɛzinu lɛ 4:4, 5.

2. Etɛ Jezu ka ɖɔ dó Klisanwun adingbannɔ lɛ wu?

Jezu ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ gbeyiɖɔ adingbannɔ lɛ na wá hɛn sinsɛn Klisanwun tɔn blí. Ðò nukúnta ɔ, ye nɔ cí sinsɛn-blotɔ́ nugbǒ lɛ ɖɔhun. Sinsɛn-gbɛ́ yetɔn lɛ nɔ mɔ yeɖee dó mɔ Klisanwun na. Loɔ, a hɛn ɔ a na tuùn nǔ e wà nú wɛ mɛ mɔhunkɔtɔn lɛ nyí é. Gbɔn nɛ̌? Sinsɛn nugbǒ ɔ kɛɖɛ jɛn nɔ d’alɔ Klisanwun nugbǒ lɛ bɔ ye nɔ ɖó jijɔ kpo zinzan ɖagbe kpo.—Xà Matie 7:13-23.

3. Nɛ̌ a ka sixu tuùn sinsɛn-blotɔ́ nugbǒ lɛ gbɔn?

Ð’ayi wuntun atɔ́ɔ́n elɔ lɛ e nɔ ɖè ye xlɛ́ é wu:

  • Sinsɛn-blotɔ́ nugbǒ lɛ nɔ ɖó sísí nú Biblu Xó Mawu tɔn ɖɔhun. Ye nɔ tɛnkpɔn bo nɔ nyì sɛ́n tɔn lɛ. Hǔn sinsɛn nugbǒ ɔ gbɔn vo nú sinsɛn e nɔ xwedó linlin gbɛtɔ́ tɔn lɛ é. (Matie 15:7-9) Sinsɛn-blotɔ́ nugbǒ lɛ nɔ kplɔ́n mɛ nǔ ɖè bo nɔ wà ɖevo ǎ.—Xà Jaan 17:17; 2 Timɔtée 3:16, 17.

  •   Ahwanvu nugbǒ Jezu tɔn lɛ nɔ sɔ́ nyikɔ Mawu tɔn, Jehovah, sù. Jezu sɔ́ nyikɔ Mawu tɔn sù bo bló bɔ è tuùn nyikɔ ɔ. É d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye tuùn Mawu bo kplɔ́n ye ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn ni nyí nǔ sísí. (Matie 6:9) Sinsɛn tɛ ka nɔ bló bɔ è nɔ tuùn nyikɔ Mawu tɔn ɖò fí é a nɔ nɔ ɔ?—Xà Jaan 17:26, Biblu Wiwe lɔ—Gun Alada; Hlɔmanu lɛ 10:13, 14.

  • Klisanwun nugbǒ lɛ nɔ jla Axɔsuɖuta Mawu tɔn sín wɛn. Mawu sɛ́ Jezu dó bɔ é wá jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuta ɔ tɔn. Axɔsuɖuta Mawu tɔn ɔ wɛ nyí nukúnɖiɖo ɖokpo géé e ɖè nú gbɛtɔ́ lɛ é. Jezu ɖɔ xó d’ewu kaka jɛ gbè e gbè é kú ɔ. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) É ɖɔ ɖɔ ahwanvu emi tɔn lɛ ɖó na jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuta ɔ tɔn. Enyi mɛɖé wá gɔ̌n towe bo ɖɔ emi ɖò xó ɖɔ dó Axɔsuɖuta Mawu tɔn wu wɛ ɔ, sinsɛn tɛ mɛ a ka na lin ɖɔ é na ko ɖè?—Xà Matie 24:14.

  • Ahwanvu Jezu tɔn lɛ nyí gbɛ̀ nyanya elɔ tɔn ǎ. A sixu tuùn ye ɖó ye nɔ ɖó alɔ ɖò toxóɖiɖɔ alǒ gbè ɖó kpɔ́ bo fɔ́n gǔ mɛ ǎ. (Jaan 17:16; 18:36) Mɔ̌ jɛn ye ma nɔ xwedó nùwálɔ̀ kpo zinzan nyanya gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ kpo a é nɛ.—Xà Jaki 4:4.

  • Klisanwun nugbǒ lɛ nɔ yí wǎn nú yeɖee tawun. Ye ko kplɔ́n ɖò Mawuxó ɔ mɛ ɖɔ ye ɖó na ɖó sísí nú mɛ e gosin akɔ ɖevo lɛ bǐ mɛ ɔ. Lee sinsɛn nùvú lɛ tlɛ nɔ nɔ gudo nú ahwan akɔta lɛ tɔn sɔ́ ɔ, sinsɛn-blotɔ́ nugbǒ lɛ nɔ gbɛ́ mɔ̌ wiwa. (Mika 4:1-3) É nyɔ́ wà ɔ, ce jɛn na bí ma ɖó nɔ zɔ́n bɔ Klisanwun nugbǒ lɛ nɔ zán hwenu kpo nǔ e ye ɖó lɛ kpo dó d’alɔ bo na akɔnkpinkpan mɛ ɖevo lɛ.—Xà Jaan 13:34, 35; 1 Jaan 4:20.

4. A ka sixu tuùn sinsɛn nugbǒ ɔ à?

Sinsɛn ɖè tɛ ka nɔ sɔ́ nùkplɔnmɛ tɔn lɛ bǐ junjɔn Mawuxó ɔ jí, nɔ sɔ́ nyikɔ Mawu tɔn sù, bo nɔ jla ɖɔ Axɔsuɖuta Mawu tɔn jɛn nyí nukúnɖiɖo ɖokpo e ɖè nú gbɛtɔ́ lɛ é? Ahwangbɛ́ ɖè tɛ ka nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ bo ma nɔ fun ahwan à? Etɛ a ka lin?—Xà 1 Jaan 3:10-12.