Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 Nukplɔnkplɔn 11

Nɛ̌ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ ka Nɔ Hɛn Lè Wá nú Mǐ Gbɔn?

Nɛ̌ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ ka Nɔ Hɛn Lè Wá nú Mǐ Gbɔn?

Etɛ nugbǒ Biblu tɔn e ɖɔ ɖɔ gbɛ̀ nyí nùnina Mawu tɔn ɔ ka ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na wà?—PSAUME 36:9.

1. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ mǐ ɖó hudo ali xlɛ́ mɛ tɔn?

Gbɛɖotɔ́ ɔ nyɔ̌nùí hú mǐ. É nɔ kpé nukún dó mǐ wu Tɔ́ wanyiyinɔ ɖé ɖɔhun. É ka lɛ́ ɖó mǐ nú mǐ na nɔ gbawunjò mɛ ǎ. (Jérémie 10:23) Hǔn lee vǐ kpɛví lɛ nɔ ɖó hudo ali xlɛ́ mɛ mɛjitɔ́ lɛ tɔn gbɔn ɔ, mɔ̌ jɛn mǐ bǐ ɖó hudo ali xlɛ́ mɛ Mawu tɔn gbɔn ɔ nɛ. (Isaïe 48:17, 18) Sɛ́n Biblu tɔn lɛ nɔ xlɛ́ ali mǐ bo nyí nùnina e gosin Mawu gɔ́n ɔ.—Xà 2 Timɔtée 3:16.

Sɛ́n Jehovah tɔn lɛ nɔ kplɔ́n mǐ lee mǐ na zán gbɛ̀ ɖagbe hugǎn gbɔn dìn ɔ bo nɔ lɛ́ xlɛ́ mǐ lee mǐ na mɔ ajɔ mavɔmavɔ ɖò sɔgudo gbɔn ɔ. Mawu ɖó acɛ bo na dó sɛ́n nú mǐ ɖó é wɛ ɖó mǐ. Mǐ ɖó na nɔ dó kú n’i nú ali xlɛ́ mɛ wanyiyinɔ tɔn bo na nɔ nyì sɛ́n tɔn lɛ kpo xomɛhunhun kpo.—Xà Psaume 19:7, 11; Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11.

2. Nɛ̌ sɛ́n Biblu tɔn lɛ ka nɔ xlɛ́ ali mǐ gbɔn?

Nugbǒ taji Biblu tɔn ɖé lɛ nɔ xlɛ́ nǔ e Mawu jló ɖɔ mǐ ni wà ɖò ninɔmɛ gégě mɛ ɔ. Sɛ́n ɖevo lɛ nɔ ɖɔ xó dó ninɔmɛ tawun ɖé lɛ wu. (Deutéronome 22:8) Mǐ ɖó na nɔ lin tamɛ bo mɔ nukúnnú jɛ nǔ e nugbǒ Biblu tɔn ɖé ɖɔ mǐ na wà ɔ wu. (Proverbes 2:10-12) Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ nùnina Mawu tɔn wɛ gbɛ̀ nyí. Nugbǒ dòdó enɛ sixu xlɛ́ ali mǐ ɖò azɔ̌ mɛ, ɖò xwé gbè alǒ hwenu e mǐ ɖò yìyì wɛ ɖò alita é. É nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ lɔn bo nɔ nyí awòvínú nú mǐɖesunɔ alǒ mɛ ɖevo ɖebǔ ǎ.—Xà Mɛsɛ́dó 17:28.

3. Sɛ́n wè tɛ lɛ ka ɖò taji?

Jezu ɖɔ xó dó sɛ́n wè e ɖò taji lɛ é wu. Nukɔn tɔn ɔ ɖè nǔ e wu Mawu ɖó gbɛtɔ́ é xlɛ́ tawun —bo nú è na tuùn Mawu, yí wǎn n’i bo nɔ gbeji dó sɛ̀n ɛ. Mǐ ɖó na nɔ lin tamɛ dó sɛ́n nukɔn tɔn elɔ wu có bo na nɔ wà nǔ ɖebǔ. (Proverbes 3:6) Mɛ e nɔ xwedó sɛ́n elɔ lɛ na zun xɔ́ntɔn xá Mawu bo na mɔ xomɛhunhun nugbǒ kpo gbɛ̀ mavɔmavɔ kpo.—Xà Matie 22:36-38.

Sɛ́n wegɔ ɔ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ kpɔ́ xá mɛ ɖevo lɛ ɖò fífá mɛ. (1 Kolɛntinu lɛ 13:4-7) Enyi mǐ na nyì sɛ́n wegɔ elɔ ɔ, é na byɔ ɖɔ mǐ ni nɔ wà nǔ xá gbɛtɔ́ lɛ lee Mawu nɔ wà nǔ xá ye ɖó ɔ ɖɔhun.—Xà Matie 7:12; 22:39, 40.

4. Lè tɛ mǐ ka nɔ mɔ sín sɛ́n Biblu tɔn lɛ mɛ?

Sɛ́n Mawu tɔn lɛ nɔ kplɔ́n xwédo lɛ nǔ e ye ɖó na wà bo na nɔ kpɔ́ ɖò wanyiyi mɛ ɔ. (Kolɔsinu lɛ 3:12-14) Mawuxó ɔ nɔ lɛ́ cyɔn alɔ xwédo lɛ jí ɖó é kplɔ́n mɛ nugbǒ dòdó e nɔ xlɛ́ ali mǐ ɔ—é wɛ nyí ɖɔ alɔwliwli na nyí kɔnɖókpɔ́ tɛgbɛ tɔn.—Xà Genèse 2:24.

Enyi mǐ nɔ xwedó nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ ɔ, ye sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ gbɛ̀ mɛ fí sín nǔ e hudo mǐ lɛ bo na vo ɖò ayi mɛ. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, azɔ̌gǎn lɛ nɔ yawu jló ɖɔ mɛ e nɔ xwedó nǔ e Biblu ɖɔ dó nugbǒ ɖiɖɔ kpo azɔ̌ syɛnsyɛn wiwa kpo wu lɛ wɛ na w’azɔ̌ nú emi. (Proverbes 10:4, 26; Eble lɛ 13:18) Mawuxó ɔ lɛ́ kplɔ́n mǐ ɖɔ dàndànnú gbɛmɛ tɔn lɛ ni nɔ kpé mǐ bonu mǐ nɔ wlíbò nú xɔ́ntɔn Mawu tɔn nyínyí hú nǔ ɖevo ɖebǔ.—Xà Matie 6:24, 25, 33; 1 Timɔtée 6:8-10.

Sɛ́n Biblu tɔn lɛ nyìnyì sixu zɔ́n bɔ lanmɛ mǐtɔn na nɔ ganji. (Proverbes 14:30; 22:24, 25) Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, sɛ́n Mawu tɔn e ɖɔ mǐ kún ɖó na nu ahan mú é ɔ nɔ hwlɛn mǐ sín azɔn nyanya lɛ kpo awòvínú lɛ kpo mɛ. (Proverbes 23:20) Jehovah na gbè mǐ bɔ mǐ sixu nu ahan syɛnsyɛn loɔ é ka ɖó na nɔ jlɛ jí. (Psaume 104:15; 1 Kolɛntinu lɛ 6:10) Mǐ nɔ ɖu lè sɛ́n Mawu tɔn lɛ tɔn ɖó ye nɔ kplɔ́n mǐ bɔ mǐ nɔ cɔ́ walɔ kpo linlin mǐtɔn lɛ kpo. (Psaume 119:97-100) É ɖò mɔ̌ có, Klisanwun nugbǒ lɛ nɔ ɖó sísí nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ ɖó ye nɔ ɖu lè tɔn kpowun wutu ǎ. Ye nɔ wà mɔ̌ bo nɔ sɔ́ Jehovah sù wɛ.—Xà Matie 5:14-16.