Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mawu ka Nɔ Ðótó Ðɛ lɛ Bǐ À?

Mawu ka Nɔ Ðótó Ðɛ lɛ Bǐ À?

Mawu byɔ gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ ɖɔ ye ni sɛkpɔ emi gbɔn ɖɛxixo gblamɛ. É ɖò mɔ̌ có, é ka nɔ ɖótó, alǒ yí gbè nú ɖɛ lɛ à?