Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 12

Nɛ̌ A ka Sixu Sɛkpɔ Mawu Ganji Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Sixu Sɛkpɔ Mawu Ganji Gbɔn?

1. Mawu ka nɔ ɖótó ɖɛ lɛ bǐ à?

Mawu ylɔ gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ bonu ye ni sɛkpɔ ɛ ɖò ɖɛ mɛ. (Psaume 65:2) É ɖò mɔ̌ có, é ka nɔ ɖótó alǒ yí ɖɛ lɛ bǐ ǎ. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, sunnu e nɔ doya nú asì tɔn ɔ ɖɛ tɔn lɛ sixu cí ali. (1 Piyɛɛ 3:7) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, hwenu e Izlayɛli-ví lɛ ɖò nǔ nyanya wà wɛ magbokɔ ɔ, Mawu gbɛ́ ɖɔ emi kún na sè ɖɛ yetɔn ó. Mǐ ɖó na tuùn céɖécéɖé ɖɔ ɖɛ ɔ wǔjɔmɛ Mawu tɔn wɛ. É ɖò mɔ̌ có, enyi hwɛhutɔ́ akowunká ɖé lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo ɔ, Mawu na sè ɖɛ tɔn.—Xà Isaïe 1:15; 55:7.

2. Nɛ̌ mǐ ka ɖó na nɔ xoɖɛ gbɔn?

Alabǔ wɛ ɖɛ nyí ɖò sinsɛn biblo mǐtɔn mɛ, hǔn Gbɛɖotɔ́ ɔ, Jehovah kɛɖɛ wɛ mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó. (Matie 4:10; 6:9) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, ɖó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wu ɔ, mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ ɖò nyikɔ Jezu tɔn mɛ, ɖó éyɛ wɛ kú dó hwɛ mǐtɔn lɛ tamɛ. ( Jaan 14:6) Jehovah nɔ jló ɖɔ mǐ ni nɔ vɔ ɖɛ e è kplɔ́n dó tamɛ abǐ wlan lɛ xá kpowun ǎ. É nɔ jló ɖɔ mǐ ni nɔ xoɖɛ sín ayi mɛ.—Xà Matie 6:7; Filipunu lɛ 4:6, 7.

Gbɛɖotɔ́ ɔ tlɛ sixu sè ɖɛ e è xò dó xomɛ lɛ é lɔ. (1 Samuel 1:12, 13) É jló ɖɔ mǐ ni nɔ xoɖɛ sɛ́dó emi hwebǐnu, é sixu nyí zǎnzǎn, gbada, nùɖuɖu hwenu, kpo hwenu e adǎn ɖé gbò mǐ ɔ kpo.—Xà Psaume 55:22; Matie 15:36.

3. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ Klisanwun nugbǒ lɛ ka nɔ kplé ɖó kpɔ́?

Mawu sisɛkpɔ ganji ɔ na fá ǎ, ɖó mǐ ɖò mɛ e ma ɖó nùɖiɖi nú Mawu ǎ lɛ tɛntin bɔ ye nɔ ko akpá e é dó ɖɔ fífá na tíìn ɖò ayikúngban jí ɔ. (2 Timɔtée 3:1, 4; 2 Piyɛɛ 3:3,  13) Hǔn, mǐ ɖó hudo kanmɛsyɛn nina mɛ e è nɔ mɔ ɖò gbɛ̌ dido xá nùɖitɔ́ hàtɔ́ lɛ mɛ ɔ tɔn bɔ ye lɔ ɖó hudo mǐtɔn.—Xà Eble lɛ 10:24, 25.

Gbɛ̌ dó xá mɛ e yí wǎn nú Mawu lɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ Mawu ganji. Kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn nɔ hun ali ɖagbe nú mɛ bɔ è nɔ ɖu lè sín nùɖiɖi mɛ ɖevo lɛ tɔn mɛ.—Xà Hlɔmanu lɛ 1:11, 12.

4. Nɛ̌ a ka sixu sɛkpɔ Mawu ganji gbɔn?

A sixu sɛkpɔ Jehovah ganji enyi a nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e a ko kplɔ́n ɖò Xó tɔn mɛ ɔ wu. Nɔ lin tamɛ dó nǔ e a sixu kplɔ́n sín nǔwiwa tɔn lɛ, weɖéxámɛ tɔn lɛ kpo akpá e é dó lɛ kpo mɛ ɔ wu. Ðɛxixo kpo tamɛ linlin kpo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ mɔ nukúnnú jɛ lee wanyiyi Mawu tɔn kpo nùnywɛ tɔn kpo xɔ akwɛ sɔ́ ɔ mɛ.—Xà Josué 1:8; Psaume 1:1-3.

Enyi a ɖeji dó Mawu wu bo ɖi nǔ n’i ɔ jɛn a sixu sɛkpɔ ɛ ganji. Amɔ̌ nùɖiɖi cí nǔɖògbɛ e ɖó hudo nùɖuɖu tɔn ɔ ɖɔhun. Tamɛ linlin dó nǔ e wu a ɖi nǔ ɔ jí na nyí nùɖuɖu e a ɖó na nɔ na nùɖiɖi towe hwɛhwɛ ɔ.—Xà Matie 4:4; Eble lɛ 11:1, 6.

5. Lè tɛ sisɛkpɔ Mawu ganji ka na hɛn wá nú we?

Jehovah nɔ kpé nukún dó mɛ e yí wǎn n’i lɛ wu. É sixu hwlɛn ye sín nǔ ɖebǔ e sixu doya nú nùɖiɖi kpo nukúnɖiɖo gbɛ̀ mavɔmavɔ yetɔn kpo é sí. (Psaume 91:1, 2, 7-10) É ɖɔ nǔ e sixu nyí afɔkú nú lanmɛ ɖò ganji kpo awǎjijɛ mǐtɔn kpo ɔ nú mǐ jɛ nukɔn. Jehovah nɔ kplɔ́n lee mǐ na zán gbɛ̀ mǐtɔn gbɔn bɔ é na nyɔ́ hugǎn ɔ mǐ.—Xà Psaume 73:27, 28; Jaki 4:4, 8.