Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kú mǐtɔn gudo? Xósin e Biblu na b’ɛ zawě é dó gbɔ nú mɛ lobo lɛ́ na jiɖe mɛ.