Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kú mǐtɔn gudo? Xósin e Biblu na b’ɛ zawě é dó gbɔ nú mɛ lobo lɛ́ na jiɖe mɛ.