Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 6

Nukúnɖiɖo Tɛ ka Ðè nú Mɛkúkú Lɛ?

Nukúnɖiɖo Tɛ ka Ðè nú Mɛkúkú Lɛ?

Mawu ɖɔ nú Adamu ɖɔ: “Kɔgudu wɛ a nyí bo na lɛ́ lɛkɔ sɔyi kɔgudu mɛ.”—GENÈSE 3:19.

1. Wɛnɖagbe tɛ ka ɖè nú mɛkúkú lɛ?

Hwenu e Jezu wá Betani e yá dó Jeluzalɛmu ɔ, xɔ́ntɔn tɔn Lazaa kú é ɔ, é ko bló azǎn ɛnɛ mɔ̌. Jezu wá fí e è ɖi i dó ɔ xá Mata kpo Mali kpo, mɛ e kú ɔ sín nɔví nyɔnu lɛ. Tlolo ɔ, gbɛtɔ́ lɛ gɔ́ fí ɔ. Kpɔ́n lee awǎjijɛ Mata kpo Mali kpo tɔn na ko sù sɔ́ hwenu e ye mɔ bɔ Jezu fɔ́n Lazaa wá gbɛ̀ é!—Xà Jaan 11:21-24, 38-44.

Mata ko tuùn wɛnɖagbe e ɖé nú mɛkúkú lɛ é ganji. É ko tuùn ɖɔ Jehovah na fɔ́n mɛkúkú lɛ bɔ ye na lɛ́ wá nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí.—Job 14:14, 15.

2. Etɛ ka nyí ninɔmɛ mɛkúkú lɛ tɔn?

Kɔgudu wɛ Mawu dó bló gbɛtɔ́ lɛ na. (Genèse 2:7; 3:19) Mǐ ɖó lindɔ̌n jɔmakú ɖè ɖò agbaza mǐtɔn mɛ ǎ. Enyi mǐ kú ɔ, nùnywɛ mǐtɔn ɖesu lɔ nɔ kú bɔ linlin mǐtɔn lɛ nɔ bú. Nugbǒ ɔ, Lazaa ɖɔ nǔ ɖebǔ dó nǔ e jɛ hwenu e é nyí mɛkúkú ɔ jí nú mɛ ǎ, ɖó mɛkúkú lɛ sɔ́ tuùn nǔtí ǎ.—Xà Psaume 146:4; Ecclésiaste 9:5, 6, 10.

Mawu ka nɔ yí zo dó doya nú gbɛtɔ́ ɖò kú gudo wɛ à? Ðó Biblu xlɛ́ ɖɔ mɛkúkú lɛ kún tuùn nùɖé ó wutu ɔ, zomɛ̀ ɔ adingbànnúkplɔnmɛ ɖaxó wɛ é nyí bo nɔ kɔn masin dó Mawu wu. Linlin yayǎ ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ na nyí ya dó na ɖò myɔ mɛ ɔ nɔ nyla nukún tɔn mɛ ɖesu.—Xà Jérémie 7:31.

 3. Mɛkúkú lɛ ka sixu ɖɔ xó xá mǐ à?

Mɛkúkú lɛ sixu ɖɔ xó alǒ sè nǔ gbeɖé ǎ. (Psaume 115:17) Amɔ̌, wɛnsagun ɖé lɛ nyí adakaxotɔ́ bo sixu nɔ ɖɔ xó nú gbɛtɔ́ lɛ bo xlɛ́ ɖɔ mɛkúkú lɛ wɛ ye nyí. (2 Piyɛɛ 2:4) Jehovah dó sɛ́n ɖɔ mǐ kún ɖó na tɛnkpɔn bo ba na ɖɔ xó xá mɛkúkú lɛ ó.—Xà Deutéronome 18:10, 11.

4. Mɛ̌ ka na nyí fínfɔ́n sín kú?

Gbɛtɔ́ livi livi gègě e kú bo ɖò yɔdo mɛ lɛ na nyí fínfɔ́n wá gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí. Mɛ e ma tlɛ tuùn Mawu ǎ bo wà nǔ nyanya lɛ ɖé lɛ na nyí fínfɔ́n sín kú.—Xà Luka 23:43; Mɛsɛ́dó 24:15.

Mɛ e na nyí fínfɔ́n sín kú lɛ na kpé nǔ wu bo na kplɔ́n nugbǒ ɔ dó Mawu wu bo ɖó nùɖiɖi nú Jezu lobo setónú n’i. (Nǔɖexlɛ́mɛ 20:11-13) Mɛ e na fɔ́n wá gbɛ̀ bo na wà nǔ ɖagbe lɛ na kpéwú bo na ɖu gbɛ̀ sín vivǐ ɖò ayikúngban jí.—Xà Jaan 5:28, 29.

5. Etɛ fínfɔ́n sín kú ɔ ka kplɔ́n mǐ dó Jehovah wu?

Gbɔn Vǐ tɔn e é sɛ́dó bɔ é wá kú dó ta mǐtɔn mɛ é gblamɛ ɔ, Mawu bló bɔ nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn tíìn nú mǐ. Mɔ̌ wu ɔ, fínfɔ́n sín kú ɔ kplɔ́n nǔ mǐ dó wanyiyi Jehovah tɔn kpo xomɛnyínyɔ́ tɔn e è ma sixu jlɛ́ ǎ ɔ kpo wu. Hwenu e è na fɔ́n mɛkúkú lɛ ɔ, mɛ̌ a ka jló na mɔ tawun?—Xà Jaan 3:16; Hlɔmanu lɛ 6:23.