Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 8

Aniwu Wɛ Nǔ Nyanya Wiwa kpo Wuvɛ̌ Mimɔ kpo ka Tíìn?

Aniwu Wɛ Nǔ Nyanya Wiwa kpo Wuvɛ̌ Mimɔ kpo ka Tíìn?

Mawu lɔn bɔ gbɛtɔ́ lɛ kpa acɛ nú hwenu e kpé ɔ bo na xlɛ́ ɖɔ ye kún sixu kpéwú bo ɖè nǔ gbò mɛ gbɛtɔ́ tɔn lɛ síìn ó

1. Nɛ̌ nǔ nyanya ka bɛ́ gbɔn?

Nǔ nyanya lɛ bɛ́ ɖò ayikúngban jí sín hwenu e Sataan ɖó adingban nukɔn tɔn ɔ. Sataan nyí wɛnsagun maɖóblɔ̌ ɖò bǐbɛ̌mɛ, amɔ̌ “é nɔte ɖò nugbǒ mɛ ǎ.” (Jaan 8:44, Biblu Wiwe lɔ—Gun Alada) É jló ɖɔ è ni sɛ̀n emi, loɔ, Mawu kɛɖɛ wɛ ka ɖó acɛ enɛ ɔ. Sataan ɖó adingban nú nyɔnu nukɔn tɔn ɔ, Ɛva, bo xlɛ́ ɛ ɖɔ emi wɛ è ɖó na setónú na hú Mawu. Adamu ɖó gbè kpɔ́ xá Ɛva bɔ ye tlitó nú Mawu. Nǔ e Adamu wà ɔ hɛn wuvɛ̌ mimɔ kpo kú kpo wá.—Xà Genèse 3:1-6, 19.

Ee Sataan kplɔ́n Ɛva ɖɔ n’i vɛtoli nú Mawu ɔ, é bɛ́ gǔ fínfɔ́n dó nǔbǐwukpétɔ́ nyínyí Mawu tɔn, alǒ acɛkpikpa tɔn e yí Aga Hugǎn ɔ jí. Mɛ gègě ɖò gbɛtɔ́ lɛ mɛ nɔ ɖó gbè kpɔ́ xá Sataan bo nɔ jló ɖɔ Mawu ni nyí Gǎn yetɔn ǎ. Enɛ wu ɔ, Sataan huzu “axɔsu gbɛ̀ elɔ tɔn.”—Xà Jaan 14:30; 1 Jaan 5:19.

2. Nùɖíɖó Mawu tɔn lɛ ka ɖó blɔ̌ wɛ à?

Azɔ̌ Mawu tɔn ɖebǔ ɖó blɔ̌ ǎ. Gbɛtɔ́ kpo wɛnsagun e Mawu bló lɛ kpo kpé nǔ wu bo na setónú nú Mawu bɔ nǔ bǐ na vɔ ɖ’ewu. (Deutéronome 32:4, 5) Mawu ɖó mǐ bo na mǐ mɛɖesúsínínɔ bɔ mǐ jló ɔ mǐ na wà nǔ ɖagbe alǒ nǔ nyanya. Mɛɖesúsínínɔ enɛ ɔ hun wanyiyi ɖiɖexlɛ́ Mawu sín ali nú mǐ.—Xà Jaki 1:13-15; 1 Jaan 5:3.

3. Nɛ̌ gbɔn Mawu ka lɔn bɔ wuvɛ̌ mimɔ tíìn kaka jɛ dìn?

Jehovah jó mɛ e fɔ́n gǔ dó nǔbǐwukpétɔ́ nyínyí tɔn jí lɛ dó nú hwenu ɖé. Etɛwutu? Bo na xlɛ́ ɖɔ gǎndido ɖebǔ bo na kpa acɛ Mawu mɛ vo kún sixu hɛn lè ɖè wá nú gbɛtɔ́ lɛ ó. (Ecclésiaste 7:29; 8:9) Xwè 6000 gudo ɔ, tàn gbɛtɔ́  tɔn xlɛ́ enɛ céɖécéɖé. Acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn kpéwú bo ɖè, ahwan, adanuwiwa, hwɛagɔdudó kpo azɔn kpo síìn ǎ.—Xà Jérémie 10:23; Hlɔmanu lɛ 9:17.

Gbɔn vo nú acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn ɔ, acɛkpikpa Mawu tɔn nɔ hɛn lè wá nú mɛ e nɔ setónú n’i lɛ é. (Isaïe 48:17, 18) Zaanɖé dìn ɔ, Jehovah na ɖè acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ bǐ síìn. Mɛ e jló ɖɔ acɛkpikpa Mawu tɔn ni ɖu gǎn nú ye lɛ kɛɖɛ wɛ na nɔ ayikúngban jí.—Isaïe 11:9.—Xà Daniel 2:44.

Nǔwiwa mǐtɔn nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ jló ɖɔ Mawu ni kpa acɛ nú mǐ

4. Ali tɛ suúlu Mawu tɔn ka hun nú mǐ?

Sataan ɖɔ ɖɔ nǔ ɖagbe e gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ sín Jehovah gɔ́n ɔ wɛ zɔ́n bɔ ye nɔ sɛ̀n ɛ. A ka jló na xlɛ́ ɖɔ adingban wɛ à? A sixu wà mɔ̌! Suúlu Mawu tɔn hun ali nú mǐ bɔ mǐ sixu xlɛ́ acɛkpikpa e gudo mǐ jló na nɔ ɖò gbɛtɔ́ kpo Mawu kpo tɔn tɛntin ɔ. Gbɛ̀ e zán wɛ mǐ ɖè é wɛ na xlɛ́ acɛkpikpa e mǐ sɔ́ ɔ.—Job 1:8-12; Proverbes 27:11.

5. Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔ́ Mawu dó ɖó Axɔsu mǐtɔn gbɔn?

Mǐ sixu sɔ́ Mawu dó ɖó Axɔsu mǐtɔn enyi mǐ ba bo mɔ lobo nɔ xwedó sinsɛn nugbǒ e junjɔn Biblu jí ɔ. (Jaan 4:23) Mǐ sixu gbɛ́ acɛkpikpa Sataan tɔn enyi mǐ nɔ nɔ zɔ nú toxóɖiɖɔ kpo ahwan kpo lee Jezu bló gbɔn ɔ ɖɔhun.—Xà Jaan 17:14.

Sataan nɔ zán hlɔnhlɔn tɔn bo nɔ zé nùblibli wiwa kpo adakaxixo kpo sù. Hwenu e mǐ gbɛ́ nǔwiwa enɛ lɛ ɔ, xɔ́ntɔn kpo mɛ mǐtɔn ɖé lɛ kpo sixu cá mǐ ko kabǐ huzu kɛntɔ́ mǐtɔn lɛ. (1 Piyɛɛ 4:3, 4) Enɛ wutu ɔ, nǔ e mǐ na wà ɔ kpò ɖò mǐ sí. Mǐ ka na nɔ gbɛ̌ mɛ e yí wǎn nú Mawu lɛ tɔn mɛ à? Mǐ ka na nyì sɛ́n tɔn e wanyiyi kpo nùnywɛ kpo kpé ɔ à? Enyi mǐ bló mɔ̌ ɔ, mǐ na xlɛ́ ɖɔ adingban wɛ Sataan ɖó hwenu e é ɖɔ ɖɔ mɛ ɖebǔ kún sixu setónú nú Mawu ɖò wuvɛ̌ mɛ ó é.—Xà 1 Kolɛntinu lɛ 6:9, 10; 15:33.

Wanyiyi e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ nɔ na mǐ ganjɛwu ɖɔ nǔ nyanya kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo na vɔ. Mɛ̌ e ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖi xó enɛ lɛ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí.—Xà Jaan 3:16.