Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 13

Etɛ ka Ðò Na Jɛ Dó Sinsɛn lɛ Wu Wɛ?

Etɛ ka Ðò Na Jɛ Dó Sinsɛn lɛ Wu Wɛ?

1. Sinsɛn lɛ bǐ jɛn ka nyɔ́ à?

Gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ ɖò sinsɛn lɛ bǐ mɛ. Wɛnɖagbe wɛ é nyí ɖɔ Mawu nɔ mɔ mɛ enɛ lɛ bo nɔ ɖó ayi ye wu. Amɔ̌, é blawu ɖɔ sinsɛnnɔ lɛ ko wà nǔ nyanya gègě. (2 Kɔlɛntinu lɛ 4:3, 4; 11:13-15) Sɔgbe kpo ɖɔnúesè lɛ kpo ɔ, sinsɛn ɖé lɛ nɔ ɖó alɔ ɖò wɔ̌nxixogbɛwu (terrorisme), kún sú dó nú akɔta ɖé, ahwan, ya dó nú vǐ kpɛví lɛ kpo xó ɖiɖó xá ye kpo mɛ. Kpɔ́n lee enɛ nɔ blawu nú Mawu sɛntɔ́ ayi ɖagbenɔ lɛ sɔ́ é!​—Matie 24:3-5, 11, 12.

Sinsɛn nugbǒ ɔ nɔ kpa susu nú Mawu, loɔ sinsɛn nùvú ɔ ka nɔ dó xomɛsin n’i. Sinsɛn nùvú lɛ nɔ kplɔ́n linlin e ma ɖò Biblu mɛ ǎ é mɛ. Ðé lɛ ɖò ye mɛ wɛ nyí adingbànnúkplɔnmɛ dó Mawu kpo mɛkúkú lɛ kpo wu. Amɔ̌ Jehovah jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni tuùn nugbǒ ɔ dó emi wu.​—Ezekiyɛli 18:4, nwt; 1 Timɔtée 2:3-5.

2. Etɛ ka ɖò na jɛ dó sinsɛn lɛ wu wɛ?

Awǎjijɛnú wɛ é nyí ɖɔ sinsɛn ɖěɖee ɖɔ ɖɔ emi yí wǎn nú Mawu bo ka lɛ́ yí wǎn nú gbɛ̀ e Satáan nyí gǎn na é kún sixu blɛ́ Mawu ó. (Jaki 4:4) Mawuxó dó gesí sinsɛn nùvú lɛ bǐ ɖi “Babilɔnu [Ðaxó] ɔ.” Toxo ɖaxó hwexónu tɔn e nɔ nyí Babilɔnu é mɛ wɛ sinsɛn nùvú bɛ́sín hwenu e sìn vɔ gbɛ̀ ɖò Nɔwée hwenu é gudo. Zaanɖé dìn ɔ, Mawu na sú kún sinsɛn e nɔ flú gbɛtɔ́ lɛ, bo nɔ doya nú ye lɛ é tɔn dó ɖò ajijimɛ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Wɛnɖagbe ɖevo ɖíe: Jehovah nɔ wɔn gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ e ɖò sinsɛn nùvú vovo lɛ mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é ǎ. É ɖò mɛ mɔhunkɔtɔn lɛ dɔn ɖó kpɔ́ wɛ gbɔn nugbǒ ɔ kpinkplɔn ye gblamɛ.​—Micée 4:2, 5.

 3. Etɛ gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ lɛ ka ɖó na wà?

Sinsɛn nugbǒ ɔ ɖò mɛ lɛ dɔn ɖó bǔ wɛ

Jehovah nɔ kpé nukún dó mɛ e jló na tuùn nugbǒ ɔ bo wà nǔ ɖagbe lɛ é wu. É ɖò byɔbyɔ ye wɛ ɖɔ ye ni tɔ́n sín sinsɛn nùvú mɛ. Mɛ e yí wǎn nú Mawu lɛ é nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖyɔ gbɛzinzan yetɔn bonu nǔ yetɔn na nyɔ́ nukún tɔn mɛ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 18:4.

Hwenu e gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ lɛ sè wɛnɖagbe ɔ ɖò mɛsɛ́dó lɛ nu ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ é ɔ, ye yí kpo xomɛhunhun kpo. Ye kplɔ́n gbɛzinzan alɔkpa yɔyɔ̌ ɖevo ɖò Jehovah gɔ́n. Gbɛzinzan enɛ nɔ hɛn awǎjijɛ wá hugǎn bo sɔgbe kpo linlin e wu mǐ ɖò gbɛ̀ é kpo lobo lɛ́ ɖó nukúnɖiɖo. Kpɔ́ndéwú ɖagbe wɛ ye nyí nú mǐ ɖò égbé ɖó ye sɔ́ Jehovah ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛ̀ yetɔn mɛ bo xlɛ́ ɖɔ emi yí wɛnɖagbe ɔ.​—1 Tɛsalonikinu lɛ 1:8, 9; 2:13.

Jehovah nɔ dó doo nú mɛ e jó sinsɛn nùvú dó bo wá ɖò sinsɛn ɛ ɖó kpɔ́ xá Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ wɛ é. Enyi a sɔ ylɔ̌ Jehovah tɔn ɔ, a na nyí xɔ́ntɔn tɔn bo na huzu xwédo yɔyɔ̌ wanyiyinɔ Jehovah sɛntɔ́ lɛ tɔn sín hagbɛ̌ ɖé, lobo na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.​—Maki 10:29, 30; 2 Kɔlɛntinu lɛ 6:17, 18.

4. Nɛ̌ Mawu ka na hɛn awǎjijɛ wá fí bǐ gbɔn?

Hwɛɖonumɛ e ja sinsɛn nùvú jí ɔ nyí wɛnɖagbe ɖé. É na hɛn vivo wá nú gbɛ̀ ɔ bǐ sín ya dó nú mɛ sí. Sinsɛn nùvú sɔ́ na flú gbɛtɔ́ lɛ alǒ klán ye gbeɖé ǎ. Mɛ e ɖò gbɛ̀ lɛ é bǐ na nɔ kpɔ́ bo sɛ̀n Mawu nugbǒ ɖokpo géé ɔ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 18:20, 21; 21:3, 4.