1. Sinsɛn lɛ bǐ jɛn ka nyɔ́ à?

Gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ ɖò sinsɛn lɛ bǐ mɛ. Wɛnɖagbe wɛ é nyí ɖɔ Mawu nɔ mɔ bo nɔ ɖó ayi mɛ enɛ lɛ wu. Amɔ̌, é blawu ɖɔ sinsɛnnɔ lɛ ko wà nǔ nyanya gègě. (2 Kolɛntinu lɛ 4:3, 4; 11:13-15) Sɔgbe kpo ɖɔnúesè lɛ kpo ɔ, sinsɛn ɖé lɛ nɔ ɖó alɔ ɖò wɔ́nxixogbɛwu (terrorisme), kún sú dó nú akɔta ɖé, ahwan gɔ́ nú yadonu vǐ kpɛví lɛ kpo xó ɖó xá ye kpo mɛ. Kpɔ́n lee enɛ nɔ blawu nú Mawu sɛntɔ́ ayi ɖagbenɔ lɛ sɔ́ é!—Xà Matie 24:3-5, 11, 12.

Sinsɛn nugbǒ ɔ nɔ kpa susu nú Mawu, loɔ sinsɛn nùvú ɔ ka nɔ dó xomɛsin n’i. Sinsɛn nùvú lɛ nɔ kplɔ́n linlin e ma ɖò Biblu mɛ ǎ é mɛ. Ðè lɛ ɖò ye mɛ wɛ nyí adingbànnúkplɔnmɛ dó Mawu kpo mɛkúkú lɛ kpo wu. Amɔ̌ Jehovah jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni tuùn nugbǒ ɔ dó emi wu.—Xà Ézékiel 18:4; 1 Timɔtée 2:3-5.

2. Etɛ ka ɖò na jɛ dó sinsɛn lɛ wu wɛ?

Awǎjijɛ nú wɛ é nyí ɖɔ, sinsɛn e ɖɔ ɖɔ ye yí wǎn nú Mawu bo ka lɛ́ yí wǎn nú gbɛ̀ e Sataan nyí gǎn na ɔ lɛ sixu blɛ́ Mawu ǎ. (Jaki 4:4) Mawuxó dlɛn alɔ dó sinsɛn nùvú lɛ bǐ ɖi “Babilɔnu [Ðaxó] ɔ.” Toxo ɖaxó hwexónu tɔn e nɔ nyí Babilɔnu ɔ mɛ wɛ sinsɛn nùvú bɛ́sín hwenu e sìn vɔ gbɛ̀ ɖò Nɔwee hwenu ɔ gudo. Zaanɖé dìn ɔ, Mawu na sú kún sinsɛn e nɔ flú gbɛtɔ́ lɛ, bo nɔ doya nú ye lɛ é tɔn dó ɖò ajijimɛ.—Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Wɛnɖagbe ɖevo ɖíe: Jehovah nɔ wɔn gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ e ɖò sinsɛn nùvú vovo lɛ mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ ǎ. É ɖò mɛ mɔhunkɔtɔn lɛ dɔn ɖó kpɔ́ gbɔn nugbǒ ɔ kpinkplɔn ye gblamɛ wɛ.—Mika 4:2, 5.

Sinsɛn nugbǒ ɔ ɖò gbɛtɔ́ lɛ kɔn ɖó kpɔ́ wɛ

 3. Etɛ gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ lɛ ka ɖó na wà?

Jehovah nɔ kpé nukún dó mɛ e jló na tuùn nugbǒ ɔ bo wà nǔ ɖagbe lɛ wu. É ɖò ye kplɔ́ wɛ ɖɔ ye ni tɔ́n sín sinsɛn nùvú mɛ. Mɛ e yí wǎn nú Mawu lɛ nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖyɔ gbɛ̀ zinzan yetɔn bo na nyɔ́ nukún tɔn mɛ.—Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 18:4.

Hwenu e gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ lɛ sè wɛnɖagbe ɔ ɖò mɛsɛ́dó lɛ nu ɖò xwè kanweko nukɔn tɔn ɔ mɛ ɔ, ye yí i kpo xomɛhunhun kpo. Ye kplɔ́n gbɛ̀ zinzan alɔkpa yɔyɔ̌ ɖevo sín Jehovah gɔ́n, gbɛ̀ zinzan e nɔ hɛn awǎjijɛ wá hugǎn bo sɔgbe kpo linlin e wu mǐ ɖò gbɛ̀ ɔ kpo lobo lɛ́ ɖó nukúnɖiɖo. Kpɔ́ndéwú ɖagbe wɛ ye nyí nú mǐ ɖò égbé ɖó ye sɔ́ Jehovah ɖó tɛn nukɔn tɔn mɛ ɖò gbɛ̀ yetɔn mɛ bo xlɛ́ ɖɔ emi yí wɛnɖagbe ɔ.—Xà 1 Tɛsalonikinu lɛ 1:8, 9; 2:13.

Jehovah nɔ dó doo nú mɛ e jó sinsɛn nùvú dó bo wá ɖò sinsɛn ɛ ɖò kpɔ́ xá sinsɛn-blotɔ́ tɔn lɛ wɛ é. Enyi a sɔ ylɔ̌ Jehovah tɔn ɔ, a na nyí xɔ́ntɔn tɔn bo huzu hagbɛ̌ xwédo yɔyɔ̌ wanyiyinɔ sinsɛn-blotɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn lobo na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.—Xà Maki 10:29, 30; 2 Kolɛntinu lɛ 6:17, 18.

4. Nɛ̌ Mawu ka na hɛn awǎjijɛ wá fí bǐ gbɔn?

Hwɛɖonumɛ e ja sinsɛn nùvú jí ɔ nyí wɛnɖagbe ɖé. É na hɛn vivo wá nú gbɛ̀ ɔ bǐ sín ya dó nú mɛ sí. Sinsɛn nùvú sɔ́ na flú gbɛtɔ́ lɛ alǒ klán ye gbeɖé ǎ. Mɛ e ɖò gbɛ̀ lɛ bǐ na nɔ kpɔ́ bo sɛ̀n Mawu nugbǒ ɖokpo géé ɔ.—Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 18:20, 21; 21:3, 4.