Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?

Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?

Mawu ɖó tɛnmɛ-nyikɔ gègě, ɖi Nǔbǐwukpétɔ́, Gbɛɖotɔ́, kpo Aklunɔ kpo. (Jɔbu 34:12; Nùnywɛtɔ́xó 12:1; Daniyɛli 2:​47) Amɔ̌, é ka sun nyikɔ ɖé éɖée à?