Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 2

Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

1. Etɛwutu mǐ ka ɖó na sɛ̀n Mawu?

Mawu nugbǒ ɔ wɛ ɖó nǔ lɛ bǐ. É ɖó bìbɛ̌ ǎ, é ka na lɛ́ vɔ gbeɖé ǎ. (Psaume 90:2) Gɔ̌n tɔn wɛ wɛnɖagbe e ɖò Biblu mɛ ɔ gosin. (1 Timɔtée 1:11) Ðó Mawu wɛ na mǐ gbɛ̀ wutu ɔ, é ɖokponɔ géé wɛ mǐ ɖó na sɛ̀n.—Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11.

2. Mɛ alɔkpa tɛ Mawu ka nyí?

Gbɛtɔ́ ɖebǔ mɔ Mawu kpɔ́n gbeɖé ǎ, ɖó Yɛ wɛ é nyí. Gbɛ̀ alɔkpa e é ɖó ɔ yì aga tawun hugǎn gbɛtɔ́ lɛ tɔn. (Jaan 1:18; 4:24) É ɖò mɔ̌ có, enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó nǔ e Mawu bló lɛ wu ɔ, mǐ sixu tuùn jijɔ tɔn lɛ. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, atín sínsɛ́n kpo folowa tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ kpo nɔ xlɛ́ wanyiyi kpo nùnywɛ tɔn kpo. Lee wɛkɛ ɔ dagba gbɔn ɔ xlɛ́ hlɔnhlɔn tɔn mǐ.—Xà Hlɔmanu lɛ 1:20.

Mǐ sixu lɛ́ kplɔ́n nǔ gègě dó jijɔ Mawu tɔn lɛ wu sín Biblu xixa mɛ. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, é ɖɔ nǔ e Mawu yí wǎn na kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na lɛ kpo ɔ. É lɛ́ ɖɔ lee Mawu nɔ wà nǔ xá gbɛtɔ́ lɛ kpo lee é nɔ wà nǔ gbɔn ɖò ninɔmɛ vovo lɛ mɛ ɔ kpo.—Xà Psaume 103:7-10.

3. Mawu ka ɖó nyikɔ ɖé à?

Jezu ɖɔ: “Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jìxwe] ɔ, nyikɔ towe ni nyí nǔ sísí.” (Matie 6:9) Mawu ɖó tɛnmɛ-nyikɔ gègě có nyikɔ ɖokpo géé wɛ é ɖó. Gbè ɖokpo ɖokpo ɖó lee è nɔ ylɔ ɛ ɖó ɔ. Ðò Fɔngbe mɛ ɔ, è nɔ ylɔ ɛ ɖɔ “Jehovah.” Amɔ̌, mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ “Yahvé.”—Xà Psaume 83:18.

Nyikɔ Mawu tɔn nyí ɖiɖè sín Biblu gègě mɛ bɔ tɛnmɛ-nyikɔ Aklunɔ alǒ Mawu nyí sisɔ ɖó tɛn tɔn mɛ. Loɔ, hwenu e è wlan Biblu ɔ nyikɔ Mawu tɔn tɔ́n ɖ’é mɛ azɔn 7 000  mɔ̌. Jezu ɖè nyikɔ Mawu tɔn xlɛ́ hwenu e é ɖò nǔ kplɔ́n gbɛtɔ́ lɛ dó Mawu wu wɛ ɔ. Jezu ɖɔ: “Un bló bɔ ye tuùn nyikɔ towe.” (Jaan 17:26, Biblu Wiwe lɔ—Gun Alada)

Ði tɔ́ wanyiyinɔ elɔ ɖɔhun ɔ, Mawu ɖò azɔ̌ wà wɛ nú ɖagbe mǐtɔn sɔ̀ tɔn

4. Jehovah ka nɔ kpé nukún dó mǐ wu à?

Jehovah Mawu nɔ kpé nukún dó mǐ wu ǎ wɛ zɔ́n bɔ wuvɛ̌ mimɔ gbà kpé fí bǐ mɔ̌ à? Mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ é nɔ doya nú mǐ bo nɔ dó tɛ́n mǐ kpɔ́n, amɔ̌, adingban sésé wɛ nyí enɛ.—Xà Jaki 1:13.

Mawu sɔ́ gbɛtɔ́ lɛ sù bo na ye mɛɖesúsínínɔ bɔ ye sixu ɖè nǔ e ye na wà ɔ. Mɛɖesúsínínɔ e Mawu na mǐ bɔ mǐ sixu ɖè bo sɛ̀n ɛ ɔ ɖó na sù nukún mǐtɔn mɛ à cé? (Josué 24:15) Amɔ̌ mɛ gègě nɔ jló bo nɔ xò daka mɛ ɖevo lɛ wu wɛ zɔ́n bɔ wuvɛ̌ mimɔ gbà kpé. Nǔ agɔ wiwa alɔkpa enɛ lɛ nɔ vɛ́ nú Jehovah.—Xà Genèse 6:5, 6.

Jehovah nyí Mawu ɖé bo nɔ kpé nukún dó mǐ wu. É jló ɖɔ mǐ ni mɔ gbɛ̀ víví. Zaanɖé dìn ɔ, é na ɖè wuvɛ̌ mimɔ kpo mɛ e nɔ hɛn ɛ wá lɛ bǐ kpo síìn. Amɔ̌ dìn ɔ, é ɖó hwɛjijɔ bo dó jó wuvɛ̌ mimɔ dó nú hwenu ɖé. Ðò nùkplɔnkplɔn 8gɔ mɛ ɔ, mǐ na mɔ nukúnnú jɛ hwɛjujɔ enɛ ɔ mɛ.—Xà 2 Piyɛɛ 2:9; 3:7, 13.

5. Nɛ̌ mǐ ka sixu sɛkpɔ Mawu ganji gbɔn?

Jehovah ylɔ mǐ ɖɔ mǐ ni sɛkpɔ emi bo nɔ ɖɔ xó nú emi ɖò ɖɛ mɛ. É nɔ keya nú mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo. (Psaume 65:2; 145:18) É ɖò gbesisɔ mɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ. É nɔ ɖ’ayi kàn e ván wɛ mǐ ɖè bo na nyɔ́ nukún tɔn mɛ ɔ wu, enyi mǐ na bo tlɛ nɔ ɖè afɔ nyì dò hweɖelɛnu ɔ. Enɛ wu ɔ, lee mǐ nyí hwɛhutɔ́ sɔ́ ɔ, mǐ ɖeji ɖɔ mǐ hɛn ɔ mǐ na má xá Mawu ganji.—Xà Psaume 103:12-14; Jaki 4:8.

Ðó Jehovah wɛ ɖó mǐ wutu ɔ, mǐ ɖó na yí wǎn n’i hú mɛ lɛ bǐ. (Maki 12:30) Nùkpinkplɔn dó Mawu kpo jlǒ tɔn wiwa kpo wu na xlɛ́ wanyiyi e a ɖò n’i ɔ, bɔ a na sɛkpɔ ɛ ganji.—Xà 1 Timɔtée 2:4; 1 Jaan 5:3.