Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 2

Mɛ̌ ka Nyí Mawu

Mɛ̌ ka Nyí Mawu

1. Etɛwu mǐ ka ɖó na sɛ̀n Mawu?

Mawu nugbǒ ɔ wɛ ɖó nǔ lɛ bǐ. É ɖó bǐbɛ̌ ǎ, É ka na lɛ́ ɖó vivɔnu gbeɖé ǎ. (Ðɛhan 90:2) Gɔ̌n tɔn wɛ wɛnɖagbe e ɖò Biblu mɛ ɔ gosin. (1 Timɔtée 1:11) Ðó Mawu wɛ na mǐ gbɛ̀ wutu ɔ, é ɖokponɔ géé wɛ mǐ ɖó na sɛ̀n.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11.

2. Mɛ alɔkpa tɛ Mawu ka nyí?

Gbɛtɔ́ ɖebǔ mɔ Mawu kpɔ́n gbeɖé ǎ, ɖó Gbigbɔ wɛ é nyí. Gbɛ̀ alɔkpa e é ɖó é hugǎn gbɛtɔ́ lɛ tɔn tawun. (Jaan 1:18; 4:24) É ɖò mɔ̌ có, enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó nǔ e Mawu bló lɛ é wu ɔ, mǐ sixu tuùn jijɔ tɔn lɛ. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, atín sínsɛ́n kpo folowa tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ kpo nɔ xlɛ́ wanyiyi kpo nùnywɛ tɔn kpo. Lee wɛkɛ ɔ dagba gbɔn ɔ xlɛ́ hlɔnhlɔn tɔn mǐ.​—Hlɔmanu lɛ 1:20.

Mǐ sixu lɛ́ kplɔ́n nǔ gègě dó jijɔ Mawu tɔn lɛ wu gbɔn Biblu xixa gblamɛ. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, é ɖɔ nǔ e Mawu yí wǎn na lɛ é kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na lɛ é kpo. É lɛ́ ɖɔ lee Mawu nɔ wà nǔ xá gbɛtɔ́ lɛ gbɔn é kpo lee é nɔ wà nǔ gbɔn ɖò ninɔmɛ vovo lɛ mɛ é kpo.​—Ðɛhan 103:7-10.

3. Mawu ka ɖó nyikɔ ɖé à?

Jezu ɖɔ: “Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jìxwe] ɔ, nyikɔ towe ni nyí nǔ sísí.” (Matie 6:9) Mawu ɖó tɛnmɛ-nyikɔ gègě có nyikɔ ɖokpo géé wɛ é ɖó. Gbè ɖokpo ɖokpo ɖó lee é nɔ ylɔ ɛ gbɔn é. Ðò Fɔngbe mɛ ɔ, è nɔ ylɔ ɛ ɖɔ “Jehovah.” Amɔ̌, mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ “Yahvé.”​—Ðɛhan 83:18, nwt

È ɖè nyikɔ Mawu tɔn sín Biblu gègě mɛ bo sɔ́ tɛnmɛ-nyikɔ Aklunɔ alǒ Mawu ɖó tɛn tɔn mɛ. Loɔ, hwenu e è wlan Biblu é ɔ, nyikɔ Mawu tɔn tɔ́n ɖ’emɛ azɔn 7 000 mɔ̌.  Jezu ɖè nyikɔ Mawu tɔn xlɛ́ hwenu e é ɖò nǔ kplɔ́n gbɛtɔ́ lɛ dó Mawu wu wɛ é. Jezu ɖɔ: “Un bló bɔ ye tuùn nyikɔ towe.” (Jaan 17:26, nwt)

Kpɔ́n video Mawu ka ɖó nyikɔ ɖé à?

4. Jehovah ka nɔ kpé nukún dó mǐ wu à?

Ði tɔ́ wanyiyinɔ elɔ ɖɔhun ɔ, Mawu ɖò azɔ̌ wà wɛ nú ɖagbe mǐtɔn sɔ̀ tɔn

Jehovah Mawu nɔ kpé nukún dó mǐ wu ǎ wɛ zɔ́n bɔ wuvɛ̌ mimɔ gbà kpé fí bǐ mɔ̌ à? Mɛɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ é nɔ doya nú mǐ bo nɔ dó tɛ́n mǐ kpɔ́n, amɔ̌, adingban sésé wɛ nyí enɛ.​—Jaki 1:13.

Mawu sɔ́ gbɛtɔ́ lɛ sù bo na ye mɛɖesúsínínɔ bɔ ye sixu ɖɔ ɖɔ nǔ lě wɛ emi na wà. Mɛɖesúsínínɔ e Mawu na mǐ bɔ mǐ sixu ɖɔ ɖɔ mǐ na sɛ̀n ɛ é ɖó na sù nukún mǐtɔn mɛ à cé? (Jozuwée 24:15) Amɔ̌ mɛ gègě nɔ jló bo nɔ xò daka mɛ ɖevo lɛ wu wɛ zɔ́n bɔ wuvɛ̌ mimɔ gbà kpé. Nǔagɔwiwa alɔkpa enɛ lɛ nɔ vɛ́ nú Jehovah.​—Bǐbɛ̌mɛ 6:5, 6.

Jehovah nyí Mawu ɖé bo nɔ kpé nukún dó mǐ wu. É jló ɖɔ mǐ ni mɔ gbɛ̀ víví. Zaanɖé dìn ɔ, é na ɖè wuvɛ̌ mimɔ kpo mɛ e nɔ zɔ́n bɔ wuvɛ̌ mimɔ nɔ tíìn lɛ é bǐ kpo síìn. Amɔ̌ dìn ɔ, é ɖó hwɛjijɔ bo dó jó wuvɛ̌ mimɔ dó nú hwenu ɖé. Ðò nùkplɔnkplɔn 8gɔ́ mɛ ɔ, mǐ na mɔ nukúnnú jɛ hwɛjujɔ enɛ ɔ mɛ.​—2 Piyɛ́ɛ 2:9; 3:7, 13.

5. Nɛ̌ mǐ ka sixu sɛkpɔ Mawu gbɔn?

Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni sɛkpɔ emi bo nɔ ɖɔ xó nú emi ɖò ɖɛ mɛ. É nɔ keya nú mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo. (Ðɛhan 65:3; 145:18) É ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ. É nɔ ɖ’ayi kàn e ván wɛ mǐ ɖè bonu nǔ mǐtɔn na nyɔ́ nukún tɔn mɛ é wu, enyi mǐ na bo tlɛ nɔ ɖè afɔ nyì dò hweɖelɛnu ɔ nɛ. Enɛ wu ɔ, mǐ nyí hwɛhutɔ́ có, mǐ hɛn ɔ mǐ na vɛ́ kpo Mawu kpo ganji.​—Ðɛhan 103:12-14; Jaki 4:8.

Ðó Jehovah wɛ ɖó mǐ wutu ɔ, mǐ ɖó na yí wǎn n’i hú mɛ lɛ bǐ. (Maki 12:30) Nùkpinkplɔn dó Mawu kpo jlǒ tɔn wiwa kpo wu na xlɛ́ wanyiyi e a ɖó n’i é, bɔ a na sɛkpɔ ɛ ganji.​—1 Timɔtée 2:4; 1 Jaan 5:3.