Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Etɛwu Jezu ka Kú?

Etɛwu Jezu ka Kú?

Biblu xlɛ́ ɖɔ kú Jezu tɔn ɖò taji tawun. Linlin ɖé wu wɛ é kú à?