Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 4

Mɛ̌ ka Nyí Jezu Klisu?

Mɛ̌ ka Nyí Jezu Klisu?

Jijɔ tɛ lɛ wɛ ka zɔ́n bɔ Jezu nyɔ́ líyá?—MATIE 11:29; MAKI 10:13-16.

1. Nɛ̌ gbɛ̀ Jezu tɔn ka bɛ́ gbɔn?

Jezu gbɔn vo nú gbɛtɔ́ ɖevo ɖebǔ, é ko nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé wɛnsagun ɖɔhun có bɔ è wá jì i ɖò ayikúngban jí. (Jaan 8:23) É wɛ nyí nùɖíɖó Mawu tɔn nukɔn tɔn, bo d’alɔ ɛ ɖò nǔ e kpò lɛ bǐ biblo mɛ. É ɖokponɔ géé wɛ Jehovah ɖó tlɔlɔ wɛ zɔ́n bɔ è nɔ ylɔ ɛ kpo gbesisɔ kpo ɖɔ “Vǐɖokponɔ” Mawu tɔn. (Jaan 1:14) Jezu w’azɔ̌ ɖi Ðɛmɛnu Mawu tɔn ɖɔhun, enɛ wutu wɛ è nɔ ylɔ ɛ ɖɔ “Xó ɔ.”—Xà Proverbes 8:22, 23, 30; Kolɔsinu lɛ 1:15, 16.

2. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ Jezu wá ayikúngban jí?

Mawu sɛ́ Vǐ sunnu tɔn dó ayikúngban jí bo sɔ́ gbɛ̀ tɔn sín jixwé dó vǐdɔ Mali e nyí nyɔnu ɖò alɔji Jwifu é tɔn mɛ. Hǔn, tɔ́ Jezu tɔn nyí gbɛtɔ́ ǎ. (Luka 1:30-35) Jezu wá ayikúngban jí (1) bo na kplɔ́n mǐ nugbǒ ɔ dó Mawu wu, (2) bo na jó xlɛ̌ lee mǐ na wà jlǒ Mawu tɔn gbɔn ɔ nyì ayǐ nú mǐ, enyi mǐ tlɛ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ɔ, (3) bo na sɔ́ gbɛ̀ maɖóblɔ̌ tɔn “jó dó xɔ gbɛ̀ nú mɛ.”—Xà Matie 20:28.

3. Etɛ mɛ wɛ è ka ɖó na hwlɛn mǐ gán sín?

Axɔ ɖé sixu nyí súsú bo na dó hwlɛn mɛɖé gán sín kú hwɛ mɛ. (Exode 21:29, 30) Kú kpo kpikpò kpo nyí linlin Mawu tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ ɖò bǐbɛ̌mɛ ǎ. Nɛ̌ mǐ ka wá gbɔn bo tuùn enɛ? Mawu ɖɔ nú sunnu nukɔn tɔn Adamu ɖɔ jí, enyi é wà nǔ e Biblu ylɔ ɖɔ “hwɛhuhu ɔ,” é na kú. Hǔn, enyi Adamu ma hu hwɛ ǎ ɔ, é na kú gbeɖé ǎ. (Genèse 2:16, 17; 5:5) Sɔgbe kpo nǔ e Biblu ɖɔ é kpo ɔ, Adamu wɛ hɛn kú wá nú gbɛtɔ́ lɛ. Lee Adamu jó gǔ hwɛhuhu kpo kú e é nɔ hɛn  wá ɔ kpo tɔn nú kúnkan tɔn bǐ gbɔn ɔ nɛ. È ɖó na hwlɛn mǐ sín hwɛhuhu kpo kú e mǐ ɖu gǔ tɔn sín Adamu gɔ́n ɔ sí.—Xà Hlɔmanu lɛ 5:12; 6:23.

Mɛ̌ ka sixu hwlɛn mǐ sín kannumɔgbenu hwɛhuhu kpo kú kpo tɔn sí? Enyi mǐ kú ɔ, hwɛhuhu mǐɖesunɔ tɔn lɛ kɛɖɛ sín axɔ wɛ mǐ nɔ sú. Gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ɖebǔ sixu sú hwɛhuhu mɛ ɖevo lɛ tɔn sín axɔ ǎ.—Xà Psaume 49:7-9.

4. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ Jezu kú?

Jezu ɔ mɛ maɖóblɔ̌ wɛ, é gbɔn vo nú mǐdɛɛ lɛ. Enɛ wu ɔ é ɖó na kú nú hwɛ éɖesunɔ tɔn lɛ ǎ—é hu hwɛ kpɔ́n ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, hwɛ mɛ ɖevo lɛ tɔn lɛ wu wɛ é kú. Mawu ɖè wanyiyi e è ma sixu jlɛ́ ǎ ɖee é ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ xlɛ́ bo sɛ́ Vǐ sunnu tɔn dó bɔ é wá kú dó ta mǐtɔn mɛ. Jezu lɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ mǐ bo setónú nú Tɔ́ tɔn bo sɔ́ gbɛ̀ tɔn dó savɔ̌ ɖó hwɛ mǐtɔn lɛ wu.—Xà Jaan 3:16; Hlɔmanu lɛ 5:18, 19.

5. Etɛ wà wɛ Jezu ka ɖè dìn?

Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí ɔ, é gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ, fɔ́n cyɔ lɛ sín kú, bo lɛ́ d’alɔ mɛ e ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ lɛ. Nǔ enɛ lɛ e é wà ɔ xlɛ́ nǔ e é na wá wà nú gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ ɖò sɔgudo ɔ. (Matie 15:30, 31; Jaan 5:28) Kú Jezu tɔn gudo ɔ, Mawu fɔ́n ɛ wá gbɛ̀ ɖò gbigbɔ mɛ. (1 Piyɛɛ 3:18) Enɛ gudo ɔ Jezu nɔte ɖò ɖisixwé Mawu tɔn kaka jɛ hwenu e Jehovah n’ɛ acɛ bɔ é jɛ axɔsuɖu jí dó ayikúngban ɔ bǐ jí ɔ. (Eble lɛ 10:12, 13) Jezu ɖò acɛkpa wɛ dìn Axɔsu ɖɔhun ɖò jixwé, bɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖò wɛnɖagbe enɛ ɔ jla wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.—Xà Daniel 7:13, 14; Matie 24:14.

Zaanɖé dìn ɔ, Jezu na zán Axɔsu cɛ tɔn bo na ɖè wuvɛ̌ mimɔ kpo mɛ e nɔ hɛn ɛ wá lɛ bǐ sésé kpo síìn. Mɛ e ɖè nùɖiɖi xlɛ́ ɖò Jezu mɛ lɛ bǐ na mɔ gbɛ̀ víví ɖò paladisi mɛ ɖò ayikúngban jí.—Xà Psaume 37:9-11.