Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 4

Mɛ̌ ka Nyí Jezu Klisu?

Mɛ̌ ka Nyí Jezu Klisu?

1. Nɛ̌ gbɛ̀ Jezu tɔn ka bɛ́ gbɔn?

Jijɔ tɛ lɛ ka zɔ́n bɔ Jezu nyɔ́ líyá?​—MATIE 11:29; MAKI 10:13-16.

Jezu gbɔn vo nú gbɛtɔ́ ɖevo ɖebǔ, é ko nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé wɛnsagun ɖɔhun cobɔ è wá jì i ɖò ayikúngban jí. (Jaan 8:23) É wɛ nyí nùɖíɖó Mawu tɔn nukɔntɔn, bo d’alɔ ɛ ɖò nǔ e kpò lɛ é bǐ biblo mɛ. Éɖokponɔ géé wɛ Jehovah ɖó tlɔlɔ wɛ zɔ́n bɔ è nɔ ylɔ ɛ ɖɔ “Vǐɖokponɔ” Mawu tɔn. (Jaan 1:14) Jezu w’azɔ̌ ɖi Ðɛmɛnu Mawu tɔn ɖɔhun, enɛ wu wɛ è nɔ ylɔ ɛ ɖɔ “Xó ɔ.”​—Nùnywɛxó 8:22, 23, 30; Kolosinu lɛ 1:15, 16.

2. Etɛwu Jezu ka wá ayikúngban jí?

Mawu sɛ́ Vǐ sunnu tɔn dó ayikúngban jí bo sɔ́ gbɛ̀ tɔn sín jixwé dó adɔgo Mali e nyí nyɔnu ɖò alɔji Jwifu é tɔn mɛ. Hǔn, tɔ́ Jezu tɔn nyí gbɛtɔ́ ǎ. (Luki 1:30-35) Jezu wá ayikúngban jí (1) bo na kplɔ́n mǐ nugbǒ ɔ dó Mawu wu, (2) bo na jó xlɛ̌ lee mǐ na wà jlǒ Mawu tɔn gbɔn ɔ tɔn nyì ayǐ nú mǐ, enyi mǐ tlɛ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ɔ nɛ, (3) bo na sɔ́ gbɛ̀ maɖóblɔ̌ tɔn “jó dó xɔ gbɛ̀ nú mɛ.”​—Matie 20:28.

3. Etɛ mɛ è ka ɖó na hwlɛn mǐ gán sín?

È sixu sú axɔ ɖé bo na dó hwlɛn mɛɖé gán sín kú hwɛ mɛ. (Tíntɔ́n 21:29, 30) Kú kpo kpikpò kpo nyí linlin Mawu tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ ɖò bǐbɛ̌mɛ ǎ. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn enɛ? Mawu ɖɔ nú sunnu nukɔntɔn Adamu ɖɔ jí, enyi é wà nǔ e Biblu ylɔ ɖɔ “hwɛhuhu ɔ,” é na kú. Hǔn, enyi Adamu ma hu hwɛ ǎ ɔ, é na kú gbeɖé ǎ. (Bǐbɛ̌mɛ 2:16, 17; 5:5) Sɔgbe kpo nǔ e Biblu ɖɔ é kpo ɔ, Adamu wɛ dɔn kú wá nú gbɛtɔ́ lɛ. Lee Adamu jó gǔ hwɛhuhu kpo kú e é nɔ dɔn wá ɔ kpo tɔn nú  kúnkan tɔn bǐ gbɔn ɔ nɛ. È ɖó na hwlɛn mǐ sín hwɛhuhu kpo kú e mǐ ɖu gǔ tɔn sín Adamu gɔ́n é kpo sí.​—Hlɔmanu lɛ 5:12; 6:23.

Mɛ̌ ka sixu hwlɛn mǐ sín kannumɔgbenu hwɛhuhu kpo kú kpo tɔn sí? Enyi mǐ kú ɔ, hwɛhuhu mǐɖesunɔ tɔn lɛ kɛɖɛ sín axɔ wɛ mǐ nɔ sú. Gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ɖebǔ sixu sú hwɛhuhu mɛ ɖevo lɛ tɔn sín axɔ ǎ.​—Ðɛhan 49:8-10.

4. Etɛwu Jezu ka kú?

Jezu ɔ mɛ maɖóblɔ̌ wɛ, é gbɔn vo nú mǐdɛɛ lɛ. Enɛ wu ɔ, é ɖó na kú nú hwɛ éɖesunɔ tɔn lɛ ǎ, é hu hwɛ kpɔ́n ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, hwɛ mɛ ɖevo lɛ tɔn lɛ wu wɛ é kú. Mawu ɖè wanyiyi e è ma sixu jlɛ́ ǎ ɖee é ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é xlɛ́ bo sɛ́ Vǐ sunnu tɔn dó bɔ é wá kú dó ta mǐtɔn mɛ. Jezu lɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ mǐ bo setónú nú Tɔ́ tɔn bo sɔ́ gbɛ̀ tɔn dó savɔ̌ ɖó hwɛ mǐtɔn lɛ wu.​—Jaan 3:16; Hlɔmanu lɛ 5:18, 19.

Kpɔ́n video Etɛwu Jezu ka Kú?

5. Etɛ wà wɛ Jezu ka ɖè dìn?

Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ, fɔ́n cyɔ lɛ sín kú, bo lɛ́ d’alɔ mɛ e ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ lɛ é. Nǔ enɛ lɛ e é wà ɔ xlɛ́ nǔ e é na wá wà nú gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ ɖò sɔgudo é. (Matie 15:30, 31; Jaan 5:28) Kú Jezu tɔn gudo ɔ, Mawu fɔ́n ɛ wá gbɛ̀ dó gbigbɔ mɛ. (1 Piyɛ́ɛ 3:18) Enɛ gudo ɔ, Jezu nɔte ɖò ɖisixwé Mawu tɔn kaka jɛ hwenu e Jehovah na ɛ acɛ bonu é na ɖu axɔsu dó ayikúngban ɔ bǐ jí é. (Eblée lɛ 10:12, 13) Jezu ɖò acɛ kpa wɛ dìn Axɔsu ɖɔhun ɖò jixwé, bɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖò wɛnɖagbe enɛ ɔ jla wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.​—Daniyɛli 7:13, 14; Matie 24:14.

Zaanɖé dìn ɔ, Jezu na zán Axɔsu cɛ tɔn bo na ɖè wuvɛ̌ mimɔ kpo mɛ e nɔ zɔ́n bɔ wuvɛ̌ mimɔ nɔ tíìn lɛ é bǐ sésé kpo síìn. Mɛ e ɖè nùɖiɖi xlɛ́ ɖò Jezu mɛ lɛ é bǐ na mɔ gbɛ̀ víví ɖò palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí.​—Ðɛhan 37:9-11.