Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lee A Sixu Ðu Alɔnuwema Elɔ Sín Lè Gbɔn É

Lee A Sixu Ðu Alɔnuwema Elɔ Sín Lè Gbɔn É

Wema elɔ na d’alɔ we bɔ a na ɖu vivǐ Xó Mawu Tɔn Biblu kpinkplɔn tɔn tlɔlɔ. Wemafɔ e è tò ɖó vivɔnu akpáxwé ɖokpo ɖokpo tɔn lɛ é nɔ xlɛ́ fí e a sixu mɔ xósin nùkanbyɔ e è wlan kpo wekwín tlitli kpo lɛ é tɔn ɖè ɖò Biblu towe mɛ é.

Ðò hwenu e a na ɖò wemafɔ Biblu tɔn lɛ xà wɛ é ɔ, nɔ lin tamɛ dó lee ye na xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn gbɔn é wu. É na víví nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ɖebǔ bɔ é na d’alɔ we, bɔ a na lin tamɛ dó tinmɛ wemafɔ enɛ lɛ tɔn jí.​—Luki 24:32, 45.

Ayiɖonuwu: Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ ɖè wema e xó è ɖɔ ɖò wema elɔ mɛ lɛ é bǐ sésé tɔ́n.