Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 14

Etɛwu Mawu ka Ðó Tutoblonunu Ðé?

Etɛwu Mawu ka Ðó Tutoblonunu Ðé?

1. Etɛwu Mawu ka bló tuto nú Izlayɛli hwexónu tɔn?

Mawu bló tuto nú kúnkan Ablaxamu tɔn bo sɔ́ ye dó huzu akɔta ɖé na lobo na ye sɛ́n lɛ. É ylɔ akɔta ɔ ɖɔ “Izlayɛli” bɔ akɔta enɛ ɔ ɖokponɔ géé wɛ nɔ kpé nukún dó Mawu sínsɛ́n nugbǒ ɔ kpo xó tɔn kpo wu. (Ðɛhan 147:19, 20) Hǔn gbɛtɔ́ akɔta lɛ bǐ tɔn sixu ɖu lè gbɔn Izlayɛli gblamɛ.​—Bǐbɛ̌mɛ 22:18.

Mawu sɔ́ Izlayɛli-ví lɛ bonu ye na nyí kúnnuɖetɔ́ tɔn lɛ. Tan yetɔn ɖè lee tónúsíse nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ nɔ hɛn lè wá nú gbɛtɔ́ lɛ sɔ́ é xlɛ́. (Sɛ́nflínmɛ 4:6) Enɛ wu ɔ, gbɔn Izlayɛli-ví lɛ gblamɛ ɔ, mɛ ɖevo lɛ sixu kplɔ́n nǔ bo tuùn Mawu nugbǒ ɔ.​—Ezayíi 43:10, 12.

2. Etɛwu è ka bló tuto nú Klisanwun nugbǒ lɛ?

É wá jɛ hweɖenu bɔ Izlayɛli hɛn fɛ́nú Mawu tɔn bú bɔ Jehovah sɔ́ agun Klisanwun tɔn dó ɖyɔ akɔta enɛ na. (Matie 21:43; 23:37, 38) Dìn ɔ, ɖò tɛn Izlayɛli-ví lɛ tɔn mɛ ɔ, Klisanwun nugbǒ lɛ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ bo nyí kúnnuɖetɔ́ tɔn lɛ.​—Mɛsɛ́dó 15:14, 17.

Jezu bló tuto nú ahwanvu tɔn lɛ bonu ye na jla Mawuxó bo lɛ́ kplɔ́n nǔ gbɛtɔ́ e ɖò akɔta lɛ bǐ mɛ lɛ é bonu ye na huzu ahwanvu tɔn. (Matie 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Azɔ̌ elɔ mya nukún hugǎn dìn e gbɛ̀ elɔ xwè vivɔ gbé é. Azɔn nukɔntɔn ɔ ɖíe ɖò hwenuxó gbɛtɔ́ lɛ tɔn mɛ, bɔ Jehovah dɔn gbɛtɔ́ livi mɔkpan sín akɔta lɛ bǐ mɛ ɖó kpɔ́ ɖò sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ mɛ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9, 10) È bló tuto nú Klisanwun nugbǒ lɛ bonu ye na nɔ na kanmɛsyɛn yeɖée bo na nɔ lɛ́ gɔ́ alɔ nú yeɖée. Ðò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, ye nɔ ɖu vivǐ tuto Biblu kpinkplɔn tɔn ɖokpo ɔ tɔn ɖò kplé yetɔn lɛ hwenu.​—Eblée lɛ 10:24, 25.

 3. Nɛ̌ tutoblonunu égbé tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn ka bɛ́ gbɔn?

Ðò xwè 1870 kpo 1879 kpo vlamɛ ɔ, Biblu kplɔntɔ́ lɛ sín gbɛ̌ta kpɛví ɖé jɛ nugbǒ Biblu tɔn e ko bú bɔ é lín lɛ é mɛ mɔ nukúnnú jɛ jí. Ye mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ Jezu bló tuto nú agun Klisanwun lɛ tɔn nú ye na jla Mawuxó ɔ, enɛ wu ɔ, ye jɛ wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla jí gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Ðò 1931 ɔ, ye sɔ́ nyikɔ e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ é.​—Mɛsɛ́dó 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Nɛ̌ è ka bló tuto nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn?

Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ e tuùn ɖɔ Jezu wɛ nyí Gǎn nú agun ɔ é wɛ kpé nukún dó agun Klisanwun tɔn lɛ wu. (Mɛsɛ́dó 16:4, 5) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ee mɛ mɛxo nùnywɛtɔ́ lɛ ɖè é wɛ nɔ kpé nukún dó agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn wu ɖò égbé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. É nɔ kpé nukún dó alaxɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn wu. Alaxɔ enɛ lɛ nɔ lilɛ azɔwanú e nɔ d’alɔ mɛ nú Biblu kpinkplɔn lɛ é dó gbè hugǎn 600 mɛ, bo nɔ zín lobo nɔ má nú mɛ lɛ. Enɛ wu ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ sixu na akɔnkpinkpan kpo alixlɛ́mɛ Biblu tɔn kpo agun hugǎn 100 000 ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Ðò agun dokpo ɖokpo mɛ ɔ, sunnu e ɖó nùwukpikpé ɖé lɛ é nɔ nyí mɛxo agun tɔn kabǐ nukúnkpénuwutɔ́ lɛ. Sunnu enɛ lɛ nɔ kpé nukún dó agun Mawu tɔn wu kpo wanyiyi kpo.​—1 Piyɛ́ɛ 5:2, 3.

È bló tuto nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ bonu ye na jla wɛnɖagbe ɔ bo na kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu. Mǐ nɔ jla Mawuxó ɔ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè mɛsɛ́dó lɛ ɖɔhun. (Mɛsɛ́dó 20:20) Mǐ nɔ lɛ́ xwlé Biblu kpinkplɔn gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ e yí wǎn nú nugbǒ ɔ lɛ é. Amɔ̌, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nyí tutoblonunu ɖé kpowun ǎ. Mǐ nyí xwédo e ɖó Tɔ́ wanyiyinɔ ɖé é. Mǐ nyí nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e nɔ wlíbò nú mǐɖée lɛ é. (2 Tɛsalonikinu lɛ 1:3) Mɛ Jehovah tɔn lɛ wɛ nyí xwédo awǎjijɛnɔ hugǎn e ɖò ayikúngban jí é, ɖó ye wɛ è bló tuto na bonu ye na hɛn xomɛ hun Mawu bo d’alɔ mɛ ɖevo lɛ.​—Ðɛhan 33:12; Mɛsɛ́dó 20:35.