Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 15

Etɛwu A ka Ðó Na Kpó Ðò Nǔ Kplɔ́n Wɛ?

Etɛwu A ka Ðó Na Kpó Ðò Nǔ Kplɔ́n Wɛ?

1. Enyi a kpò ɖò Biblu kplɔ́n wɛ ɔ, lè tɛ a ka na ɖu?

É ɖò wɛn ɖɔ xóɖiɖɔ dó nùkplɔnmɛ taji Biblu tɔn elɔ lɛ wu bló bɔ wanyiyi e a ɖó nú Jehovah é syɛn d’eji. É byɔ ɖɔ a ni tɔju wanyiyi enɛ. (1 Piyɛ́ɛ 2:2) Xó Mawu tɔn kpinkplɔn yì nukɔn na d’alɔ we bɔ a na sɛkpɔ ɛ ganji bo na hɛn nukúnɖiɖo gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn wu.​—Jaan 17:3; Judi 21.

Lee a ɖò Mawu tuùn wɛ sɔ é ɔ, mɔ̌ jɛn nùɖiɖi towe na syɛn d’eji sɔ́ é nɛ. Nùɖiɖi na d’alɔ we bɔ a na hɛn xomɛ hun Mawu. (Eblée lɛ 11:1, 6) É na sísɛ́ we bɔ a na lɛkɔ sín hwɛ towe lɛ gudo bo na jɛ nǔ e na wà ɖagbe nú we lɛ é bló jí ɖò gbɛzán towe mɛ.​—Mɛsɛ́dó 3:19.

2. Nɛ̌ mɛ ɖevo lɛ ka sixu ɖu lè nǔ e a tuùn dó Mawu wu lɛ é tɔn gbɔn?

A hɛn ɔ a na nyí ɖokpo ɖò xɔ́ntɔn vívɛ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ

É ɖò gaàn ɖɔ a na jló na má nǔ e a ko kplɔ́n lɛ é xá mɛ ɖevo lɛ, ɖó mǐ bǐ wɛ wɛnɖagbe jijla nɔ víví na. Enyi a kpò ɖò Biblu kplɔ́n wɛ ɔ, a na wá kplɔ́n lee a na zán Biblu dó tín nùɖiɖi e a ɖó nú Jehovah kpo wɛnɖagbe ɔ kpo é mɛ nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn é.​—Hlɔmanu lɛ 10:13-15.

Mɛ gègě nɔ jɛ wɛnɖagbe ɔ jla xɔ́ntɔn alǒ hɛnnumɔ yetɔn lɛ jí. Nɔ wlí yɛ̌yi na. Ma ɖɔ nú ye ɖɔ sinsɛn yetɔn nyla ó, nɔ ɖɔ akpá e Mawu dó lɛ é sín xó nú ye kpowun. Lɛ̌vɔ flín ɖɔ lee a nɔ nyɔ́ xomɛ dó gbɛtɔ́ lɛ wu gbɔn é wɛ na d’alɔ ye hú nǔ e a nɔ ɖɔ é.​—2 Timɔtée 2:24, 25.

3. Ali tɛ ka hun nú we?

Mawuxó kpinkplɔn na d’alɔ we bɔ a na sù ɖò gbigbɔ lixo. Afɔ nyɔ́ ɔ, a na wá nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ Jehovah tɔn. Dìn ɔ, a sixu nyí ɖokpo ɖò mɛ e ɖò xwédo tɔn mɛ lɛ é mɛ.​—2 Kɔlɛntinu lɛ 6:18.

 4. Nɛ̌ a ka sixu kpó ɖò nukɔn yì wɛ gbɔn?

Enyi a ɖò Mawuxó ɔ kplɔ́n wɛ ɔ, a na ɖò nukɔn yì wɛ ɖò gbigbɔ lixo. (Eblée lɛ 5:13, 14) Ðɔ nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖokpo ɖɔ é ni zán wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? dó kplɔ́n Biblu xá we. Lee a kplɔ́n Mawuxó ɔ sɔ́ é ɔ, mɔ̌ jɛn gbɛ̀ towe na kpɔ́n te d’eji sɔ.​—Ðɛhan 1:1-3; 73:27, 28.

Wɛnɖagbe ɔ gosin Jehovah, Mawu awǎjijɛnɔ ɔ gɔ́n. A sixu sɛkpɔ ɛ enyi a nɔ sɛkpɔ mɛ tɔn lɛ ganji ɔ nɛ. (Eblée lɛ 10:24, 25) Enyi a nɔ ɖò kàn ván wɛ bo na hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun ɔ, a na jɛ gbɛ̀ nùjɔnǔ tɔn ɔ gudo, é wɛ nyí gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ. Nǔ ɖagbe hugǎn e a sixu bló é wɛ nyí ɖɔ a ni sɛkpɔ Mawu.​—1 Timɔtée 1:11; 6:19.