Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 14

Etɛwu A ka ɖó Na Kpò ɖò Nǔ kplɔ́n Wɛ?

Etɛwu A ka ɖó Na Kpò ɖò Nǔ kplɔ́n Wɛ?

1. Lè tɛ a ka na ɖu enyi a kpò ɖò Biblu kplɔ́n wɛ ɔ?

Xó ɖiɖɔ dó nùkplɔnmɛ taji Biblu tɔn elɔ lɛ wu na hɛn wanyiyi towe nú Jehovah syɛn d’eji. Wanyiyi enɛ byɔ ɖɔ è ni tɔju i. (1 Piyɛɛ 2:2) Xó Mawu tɔn kpinkplɔn yì nukɔn na d’alɔ we bɔ a na sɛkpɔ ɛ ganji bo na hɛn nukúnɖiɖo gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn wu.—Xà Jaan 17:3; Judi 21.

Lee a ɖò Mawu tuùn wɛ sɔ́ ɔ, mɔ̌ jɛn nùɖiɖi towe na syɛn d’eji sɔ́ ɔ nɛ. Nùɖiɖi na d’alɔ we bɔ a na hɛn xomɛ hun Mawu. (Eble lɛ 11:1, 6) É na sísɛ́ we bɔ a na lɛkɔ sín hwɛ towe lɛ gudo bo na jɛ nǔ e na wà ɖagbe nú we lɛ bló jí ɖò gbɛzán towe mɛ.—Xà Mɛsɛ́dó 3:19.

A hɛn ɔ a na nyí ɖokpo ɖò xɔ́ntɔn vívɛ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ

2. Nɛ̌ mɛ ɖevo lɛ ka sixu ɖu lè sín nǔ e a tuùn dó Mawu wu lɛ mɛ gbɔn?

É ɖò gaàn ɖɔ a na jló na má nǔ e a ko kplɔ́n lɛ xá mɛ ɖevo lɛ, ɖó mǐ bǐ wɛ wɛnɖagbe jijla nɔ víví na. Lee a na gbɛ́ kpò ɖò Biblu kplɔ́n wɛ ɔ, a na wá kplɔ́n lee a na zán Biblu dó tín nùɖiɖi e a ɖó nú Jehovah kpo wɛnɖagbe ɔ kpo mɛ nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn ɔ.—Xà Hlɔmanu lɛ 10:13-15.

Mɛ gègě nɔ jɛ wɛnɖagbe ɔ ɖɔ nú xɔ́ntɔn alǒ hɛnnumɔ yetɔn lɛ jí. Nɔ wlí yɛ̌yi na. Ma ɖɔ nú ye ɖɔ sinsɛn yetɔn nyla ó, nɔ ɖɔ akpá e Mawu dó lɛ sín xó nú ye kpowun. Lɛ̌ vɔ flín ɖɔ lee a nɔ nyɔ́ xomɛ dó gbɛtɔ́ lɛ wu gbɔn ɔ wɛ na d’alɔ ye hú nǔ e a nɔ ɖɔ ɔ.—Xà 2 Timɔtée 2:24, 25.

3. Ali tɛ ka hun nú we?

Mawuxó kpinkplɔn na d’alɔ we bɔ a na sù ɖò gbigbɔ mɛ. Afɔ nyɔ́ ɔ, a na wá nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ Jehovah tɔn. Dìn ɔ, a sixu nyí ɖokpo ɖò mɛ e ɖò xwédo tɔn mɛ ɔ lɛ mɛ.—Xà 2 Kolɛntinu lɛ 6:18.

 4. Nɛ̌ a ka sixu kpò ɖò nukɔn yì wɛ gbɔn?

Enyi a ɖò Mawuxó ɔ kplɔ́n wɛ ɔ, a na ɖò nukɔn yì wɛ ɖò gbigbɔ mɛ. (Eble lɛ 5:13, 14) Ðɔ nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖokpo ɖɔ é ni zán wema ɖaxó Etɛwɛ Biblu Kplɔ́n Mǐ Tawun? dó kplɔ́n Biblu xá we. Lee a kplɔ́n nǔ sín Mawuxó ɔ mɛ sɔ́ ɔ, mɔ jɛn gbɛ̀ towe na kpɔ́n te d’eji sɔ́ ɔ nɛ.—Xà Psaume 1:1-3; 73:27, 28.

Wɛnɖagbe ɔ gosin Jehovah, Mawu awǎjijɛnɔ ɔ gɔ́n. A sixu sɛkpɔ ɛ ganji enyi a nɔ sɛkpɔ mɛ tɔn lɛ ganji ɔ. (Eble lɛ 10:24, 25) Enyi a nɔ ɖò kàn ván wɛ bo na hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun ɔ, a na jɛ gbɛ̀ nǔ jɔ nǔ tɔn ɔ gudo—é wɛ nyí gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ. Nǔ ɖagbe hugǎn e a sixu bló ɔ wɛ nyí ɖɔ a ni sɛkpɔ Mawu ganji.—Xà 1 Timɔtée 1:11; 6:19.