Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 14

Nɛ̌ ka Gbɔn bɔ Mawu Ðó Gbɛ̌-Tuto Ðé?

Nɛ̌ ka Gbɔn bɔ Mawu Ðó Gbɛ̌-Tuto Ðé?

1. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ Mawu bló tuto nú Izlayɛli hwexónu tɔn?

Mawu bló tuto nú kunkan Ablaxamu tɔn bo sɔ́ ye dó huzu akɔta ɖé na lobo na ye sɛ́n lɛ. É ylɔ akɔta ɔ ɖɔ “Izlayɛli” bɔ akɔta enɛ ɔ ɖokponɔ géé wɛ nɔ kpé nukún dó sinsɛn nugbǒ ɔ biblo kpo xó tɔn kpo wu. (Psaume 147:19, 20) Hǔn gbɛtɔ́ akɔta lɛ bǐ tɔn sixu ɖu lè gbɔn Izlayɛli gblamɛ.—Xà Genèse 22:18.

Mawu ɖè Izlayɛli-ví lɛ bonu ye na nyí kúnnuɖetɔ́ tɔn lɛ. Tàn yetɔn ɖè lee tónúsíse nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ nɔ hɛn lè wá nú gbɛtɔ́ lɛ sɔ́ ɔ xlɛ́. (Deutéronome 4:6) Enɛ wu ɔ gbɔn Izlayɛli-ví lɛ gblamɛ ɔ, mɛ ɖevo lɛ sixu kplɔ́n bo tuùn Mawu nugbǒ ɔ.—Xà Isaïe 43:10, 12.

2. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ Klisanwun nugbǒ lɛ nyí tuto blona?

É wá jɛ hweɖenu bɔ Izlayɛli hɛn fɛ́nú Mawu tɔn bú bɔ Jehovah sɔ́ agun Klisanwun tɔn dó ɖyɔ akɔta enɛ na. (Matie 21:43; 23:37, 38) Dìn ɔ, ɖò tɛn Izlayɛli-ví lɛ tɔn mɛ ɔ, Klisanwun nugbǒ lɛ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ kúnnuɖetɔ́ tɔn lɛ ɖɔhun.—Xà Mɛsɛ́dó 15:14, 17.

Jezu bló tuto nú ahwanvu tɔn lɛ bonu ye na jla Mawu xó bo lɛ́ hɛn gbɛtɔ́ sín akɔta lɛ bǐ mɛ zun ahwanvu lɛ. (Matie 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Azɔ̌ elɔ mya nukún hú gbeɖé kpɔ́n dìn e gbɛ̀ elɔ xwè vivɔ gbé ɔ. Azɔn nukɔn tɔn ɖíe ɖò hwenuxó gbɛtɔ́ lɛ tɔn mɛ bɔ Jehovah dɔn gbɛtɔ́ livi livi mɔkpan sín akɔta lɛ bǐ mɛ ɖó kpɔ́ ɖò sinsɛn biblo nugbǒ ɔ mɛ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9, 10) Klisanwun nugbǒ lɛ nyí tuto blona bo na nɔ na kanmɛsyɛn kpo alɔgúgɔ́ kpo yeɖee. Ðò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, ye nɔ ɖu vivǐ tuto Biblu kpinkplɔn tɔn ɖokpo ɔ ɖò kplé yetɔn lɛ hwenu.—Xà Eble lɛ 10:24, 25.

 3. Nɛ̌ gbɛ̌-tuto égbé tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ka bɛ́ gbɔn?

Ðò xwè 1870 lɛ mɛ ɔ, Biblu kplɔntɔ́ gbɛ́ kpɛví ɖé jɛ nugbǒ Biblu tɔn e ko bú bɔ é lin ɔ lɛ mɛ mɔ nukúnnú jɛ jí. Ye mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ Jezu bló tuto nú agun Klisanwun lɛ tɔn nú ye na jla Mawu xó ɔ, enɛ wu ɔ, ye jɛ wɛn Axɔsuɖuta ɔ tɔn jla jí gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Ðò 1931 ɔ ye sɔ́ nyikɔ e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é.—Xà Mɛsɛ́dó 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka nyí tuto blona gbɔn?

Ðò xwè kanweko nukɔn tɔn ɔ mɛ ɔ, hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ e yí gbè ɖɔ Jezu wɛ nyí Gǎn nú agun ɔ wɛ kpé nukún dó agun Klisanwun tɔn lɛ wu. (Mɛsɛ́dó 16:4, 5) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ e nyí kplékplé mɛxo nùnywɛtɔ́ lɛ tɔn ɖé ɔ wɛ nɔ kpé nukún dó agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn wu ɖò égbé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. É nɔ kpé nukún dó alaxɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn wu. Alaxɔ enɛ lɛ nɔ lilɛ dó gbè ɖevo mɛ, nɔ zǐn bo nɔ lɛ́ má azɔwanú e nɔ d’alɔ mɛ nú Biblu kpinkplɔn ɖò gbè hugǎn 600 mɛ. Enɛ wu ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ sixu na akɔnkpinkpan kpo ali xlɛ́ mɛ Biblu tɔn kpo agun hugǎn 100000 ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Ðò agun dokpo ɖokpo mɛ ɔ, sunnu e ɖó nùwùkpíkpé ɖé lɛ é nɔ w’azɔ̌ ɖi mɛxo agun tɔn kabǐ nukúnkpénùwùtɔ́ lɛ. Sunnu enɛ lɛ nɔ kpé nukún dó agun Mawu tɔn wu kpo wanyiyi kpo.—Xà 1 Piyɛɛ 5:2, 3.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nyí tuto blona bo na dó jla wɛnɖagbe ɔ bo hɛn mɛ lɛ huzu ahwanvu lɛ. Mǐ nɔ jla Mawu xó ɔ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè mɛsɛ́dó lɛ ɖɔhun. (Mɛsɛ́dó 20:20) Mǐ nɔ lɛ́ xwlé Biblu kpinkplɔn gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ e yí wǎn nú nugbǒ ɔ lɛ é. Amɔ̌, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nyí gbɛ̌-tuto ɖé kpowun ǎ. Mǐ nyí xwédo e ɖó Tɔ́ wanyiyinɔ ɖé é. Mǐ nyí nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e nɔ wlíbò nú mǐɖee lɛ é. (2 Tɛsalonikinu lɛ 1:3) Mɛ Jehovah tɔn lɛ wɛ nyí xwédo awǎjijɛnɔ hugǎn e ɖò ayikúngban jí é ɖó ye wɛ nyí tuto blona bo na hɛn xomɛhunMawu bo d’alɔ mɛ ɖevo lɛ.—Xà Psaume 33:12; Mɛsɛ́dó 20:35.