Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛwu Mawu ka Ðó Ayikúngban Ɔ?

Etɛwu Mawu ka Ðó Ayikúngban Ɔ?

Etɛ ka nyí linlin Mawu tɔn nú ayikúngban ɔ? É ka na wá nyí palaɖisi gbeɖé à?