Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 5

Etɛ ka Nyí Linlin Mawu Tɔn nú Ayikúngban Ɔ?

Etɛ ka Nyí Linlin Mawu Tɔn nú Ayikúngban Ɔ?

1. Etɛwu Mawu ka ɖó ayikúngban ɔ?

Jehovah na ayikúngban ɔ gbɛtɔ́ lɛ. Xwé mǐtɔn wɛ. Enɛ wutu ɔ, asú kpo asì kpo nukɔn tɔn ɔ, Adamu kpo Ɛva kpo, nyí ɖiɖó bo na jì vǐ lɛ ɖò jixwé ǎ—Mawu ko ɖó wɛnsagun lɛ bɔ yedɛɛ lɛ na nɔ jixwé. (Job 38:4, 7) É nyɔ́ wà ɔ, Mawu sɔ́ sunnu nukɔn tɔn ɖó paladisi e nyɔ́ ɖɛkpɛ̀ tawun bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ jikpá Edɛnu tɔn ɔ mɛ. (Genèse 2:15-17) Jehovah na é kpo kúnkan tɔn kpo nukúnɖiɖo vivǐ gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn ɖuɖu ɖò ayikúngban jí.Xà Psaume 37:29; 115:16.

Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, jikpá Edɛnu tɔn kɛɖɛ wɛ nyí paladisi. Asú kpo asì kpo nukɔn tɔn ɔ ɖó na jì vǐ bo gɔ́ ayikúngban ɔ jí. Ðò nukɔn mɛ ɔ, ye na ɖu gǎn dó ayikúngban ɔ bǐ jí bo na sɔ́ ɛ huzu paladisi. (Genèse 1:28) Ayikúngban na nyí kún sú dó na gbeɖé ǎ. Xwé gbɛtɔ́ lɛ tɔn wɛ é na nyí kaka sɔyi.Xà Psaume 104:5.

2. Aniwutu ayikúngban ma ka nyí paladisi ɖé dìn à?

Adamu kpo Ɛva kpo tlitó nú Mawu, enɛ wutu ɔ, Jehovah nya ye sín jikpá ɔ mɛ. Ye hɛn paladisi ɔ bú bɔ mɛ ɖebǔ ko kpéwú bo lɛ́ vɔ ɛ bló ǎ. Biblu ɖɔ: “È jó ayikúngban ɔ dó nyì alɔ mɛ nyanya ɔ tɔn mɛ.”—Job 9:24.Xà Genèse 3:23, 24.

Jehovah ko jó linlin tɔn dòhwenu tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ dó wɛ à? Eǒ! Nǔbǐwukpétɔ́ wɛ é nyí. É sixu hwè d’ewu ǎ. (Isaïe 45:18) É na bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ na wá nɔ lee é ba ɖɔ ye ni nɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ ɔ.Xà Psaume 37:11, 34.

3. Nɛ̌ Paladisi ka na wá nyí vivɔ blóɖó gbɔn?

Ayikúngban na lɛ́ huzu paladisi ɖò acɛkpikpa Jezu é nyí Axɔsu sisɔ Mawu tɔn ɔ hwenu. Ðò ahwan e è nɔ ylɔ ɖɔ Amagedɔ́ɔ́n hwenu ɔ, Jezu na nɔ nukɔn nú wɛnsagun Mawu tɔn lɛ bɔ ye na sú kún mɛ e nɔ klán gbè xá Mawu lɛ bǐ tɔn dó.  Enɛ ɔ gudo ɔ, Jezu na wlí Sataan dó gan mɛ nú xwè 1 000. Mɛ Mawu tɔn lɛ na gán ɖò ahwan enɛ mɛ ɖó Jezu na xlɛ́ ali ye bo na cyɔn alɔ ye jí. Ye na mɔ gbɛ̀ víví kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí.Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 20:1-3; 21:3, 4.

4. Hwetɛnu wuvɛ̌ mimɔ ka na vɔ?

Hwetɛnu Mawu ka na ɖè nǔ nyanya e ɖò jijɛ wɛ lɛ sín ayikúngban jí? Jezu na “xlɛ̌” e na ɖexlɛ́ ɖɔ gbɛ̀ vivɔ ɔ ko sɛya é. Nǔ e ɖó jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ bɔ gbɛ̀ ɔ vɛwǔ nú gbɛtɔ́ lɛ ɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ko sɛkpɔ “hwenu e gbɛ̀ elɔ na vɔ dó ɔ.”Xà Matie 24:3, 7-14, 21, 22.

Ðò xwè 1 000 e Jezu na ɖu gǎn sín jixwé dó ayikúngban jí hwenu ɔ, é na ɖé wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ síìn. (Isaïe 9:6, 7; 11:9) Jezu nyí Axɔsu có, é na lɛ́ wà nǔ ɖi Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó ɖɔhun bo na sunsun hwɛhuhu mɛ e yí wǎn nú Mawu lɛ tɔn síìn. Mɔ̌ mɛ ɔ, Mawu na ɖè azɔn, kpikpò kpo kú kpo sí ìn gbɔn Jezu gblamɛ.Xà Isaïe 25:8; 33:24.

5. Mɛ̌ ka na nɔ gbɛ̀ ɖò Paladisi e ja sɔ ɔ mɛ?

Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ tɔn mɛ ɔ, a na mɔ mɛ e yí wǎn nú Mawu bo jló na kplɔ́n lee è na nyɔ́ nukún tɔn mɛ gbɔn ɔ

Mɛ ɖee setónú nú Mawu lɛ wɛ na nɔ gbɛ̀ ɖò Paladisi ɔ mɛ. (1 Jaan 2:17) Jezu sɛ́ ahwanvu tɔn lɛ dó bonu ye ni ba gbɛtɔ́ e nɔ sɔ́ yeɖee hwe lɛ bo kplɔ́n ye lee ye na huzu mɛ e Mawu yí é gbɔn é. Ðò égbé dìn ɔ, Jehovah ɖò gbɛzán gbɛtɔ́ livi livi lɛ tɔn blóɖó wɛ bonu ye na nɔ gbɛ̀ ɖò Paladisi e ja ɔ mɛ ɖò ayikúngban jí. (Tsephania 2:3) Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn mɛ ɔ, mɛ lɛ nɔ kplɔ́n lee è nɔ nyí asú kpo tɔ́ ɖagbe kpo gbɔn ɔ kpodo lee è nɔ nyí asì kpo nɔ ɖagbe kpo gbɔn ɔ. Vǐ lɛ kpo mɛjitɔ́ lɛ kpo nɔ sɛ̀n Mawu ɖò kpɔ́ bo nɔ kplɔ́n nǔ dó lee ye na mɔ lè sín wɛnɖagbe ɔ mɛ gbɔn ɔ wu.Mika 4:1-4.