Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Jezu kplɔ́n nǔ mɛ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu hú xota ɖevo ɖebǔ. Etɛ ka nyí Axɔsuɖuto ɔ? Nɛ̌ a ka na ɖu lè tɔn gbɔn?