Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

 Nukplɔnkplɔn 7

Etɛ Axɔsuɖuta Mawu Tɔn ka Nyí?

Etɛ Axɔsuɖuta Mawu Tɔn ka Nyí?

Nɛ̌ ka gbɔn bɔ Jezu wɛ nyí Axɔsu e jɛ ɔ?—MAKI 1:40-42.

1. Etɛ Axɔsuɖuta Mawu tɔn ka nyí?

Axɔsuɖuta Mawu tɔn nyí acɛkpikpa jixwé tɔn ɖé. É na ɖyɔ acɛkpikpa ɖevo lɛ bǐ bo na bló jlǒ Mawu tɔn ɖò jixwé kpo ayikúngban jí kpo. Wɛnɖagbe wɛ wɛn Axɔsuɖuta Mawu tɔn ɔ tɔn nyí. Zaanɖé dìn ɔ, Axɔsuɖuta Mawu tɔn na hɛn acɛkpikpa ɖagbe e ba wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè é wá. É na bló bɔ kpɔ́ninɔ na tíìn ɖò gbɛtɔ́ e ɖò gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí lɛ bǐ tɛntin.—Xà Daniel 2:44; Matie 6:9, 10; 24:14.

Axɔsuɖuta ɖé ɖó na ɖó axɔsu. Jehovah sɔ́ Vǐ sunnu tɔn Jezu Klisu Axɔsu Axɔsuɖuta tɔn tɔn.—Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 11:15.

2. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ Jezu wɛ nyí Axɔsu e jɛ ɔ?

Vǐ sunnu Mawu tɔn nyí Axɔsu e jɛ ɔ ɖó é nyɔ́ xomɛ bo nɔ jɛhun dó nǔ e sɔgbe ɔ jí. (Jaan 1:14) É lɛ́ kpéwú bo na gɔ́ alɔ nú gbɛtɔ́ lɛ ɖó é na ɖu gǎn sín jixwé dó ayikúngban ɔ bǐ jí. Ðò fɔ́n sín kú tɔn gudo ɔ, é yì jixwé bo junjɔn ɖisixwé nú Jehovah bo ɖò te kpɔ́n ɛ. (Eble lɛ 10:12, 13) Enɛ gudo ɔ, Mawu n’ɛ acɛ bɔ é jɛ gǎn ɖu jí.—Xà Daniel 7:13, 14.

3. Mɛ̌ ka na ɖu gǎn xá Jezu?

Kplékplé mɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ “mɛ mímɛ́ lɛ” tɔn wɛ na ɖu gǎn xá Jezu ɖò jixwé. (Daniel 7:27) Mɛ mímɛ́ nukɔn tɔn e Jezu cyan lɛ wɛ nyí mɛsɛ́dó tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ. Jehovah kpò ɖò gbejinɔtɔ́ sunnu kpo nyɔnu kpo lɛ cyan dó mɛ mímɛ́ lɛ mɛ wɛ kaka jɛ dìn. Ði Jezu ɖɔhun ɔ, ye na nyí fínfɔ́n sín kú dó agbaza gbigbɔ tɔn mɛ.—Xà Jaan 14:1-3; 1 Kolɛntinu lɛ 15:42-44.

 Mɛ nabi wɛ ka xwè jixwé? Jezu ylɔ ye ɖɔ “ahwangbɛ́ kpɛví” ɖé. (Luka 12:32) Ye mɛ bǐ na nyí 144 000. Ye na ɖu gǎn dó ayikúngban ɔ bǐ jí xá Jezu.—Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 14:1.

4. Etɛ ka na jɛ hwenu e Jezu na jɛ gǎn ɖu jí ɔ?

Axɔsuɖuta Mawu tɔn jɛ gǎn ɖu jí ɖò 1914. * Azɔ̌ nukɔn tɔn e Jezu wà ɔ wɛ nyí ɖɔ, é zé Sataan kpodo wɛnsagun tɔn lɛ kpo nyí dó ayikúngban jí. Sataan bɛ́ xomɛsin ɖaxó bo jɛ nǔ nyanya lɛ hɛn wá ayikúngban jí jí. (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:7-10, 12) Sín hwenɛnu ɔ, nǔ baɖabaɖa lɛ fɔ́n bo ɖò jijɛ d’eji wɛ. Ahwan, adɔ, jɛmɛji kpo ayikúngban sisɔsisɔ lɛ kpo nyí akpá “xlɛ̌” ɔ tɔn ɖɔ zaanɖé dìn ɔ Axɔsuɖuta ɔ na jɛ azɔ̌ wà jí dó ayikúngban ɔ jí.—Xà Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Etɛ wà wɛ Axɔsuɖuta Mawu tɔn ka ɖè dìn?

Gbɔn azɔ̌ wɛnɖagbe jijla ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ tɔn gblamɛ ɔ, Axɔsuɖuta Mawu tɔn ko ɖò gbɛtɔ́ wɔbuwɔbu lɛ xó kplé wɛ sín akɔta lɛ bǐ mɛ. Livi livi mɛ e nɔ sɔ́ yeɖee hwe lɛ tɔn wɛ ko wá huzu mɛ e jí Jezu na kpacɛ dó lɛ. Axɔsuɖuta Mawu tɔn na cyɔn alɔ mɛ enɛ lɛ jí ɖò hwenu e gbɛ̀ nyanya ayikúngban jí tɔn elɔ na nyí kún sú dó na ɔ. Hǔn mɛ ɖebǔ e jló na ɖu lè sín Axɔsuɖuta Mawu tɔn mɛ ɔ ɖó na kplɔ́n nǔ bo nyí tónúsétɔ́ nú Jezu.—Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9, 14, 16, 17.

Ðò xwè 1 000 ɔ hwenu ɔ, Axɔsuɖuta ɔ na bló bɔ linlin e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ ɖò dòhwenu ɔ na cɛ. Ayikúngban ɔ bǐ na huzu paladisi. Enɛ ɔ gudo ɔ, Jezu na sɔ́ Axɔsuɖuta ɔ jó nú Tɔ́ tɔn. (1 Kolɛntinu lɛ 15:24-26) A ka tuùn mɛɖé bo jló na ɖɔ Axɔsuɖuta Mawu tɔn sín xó n’i à?—Xà Psaume 37:10, 11, 29.

 

^ akpá. 12 Enyi a jló na mɔ nukúnnú jɛ lee Biblu ɖɔ ɖɔ ɖ’ayǐ dó xwè 1914 jí gbɔn ɔ mɛ d’eji ɔ, kpɔ́n wexwɛ 215-218 wema ɖaxó Etɛwɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? mɛ.