Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Lee A Sixu Ðu Wema Elɔ Sín Lè Gbɔn É

Lee A Sixu Ðu Wema Elɔ Sín Lè Gbɔn É

Wema elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ vivǐ ɖò nùkplɔnkplɔn tlɔlɔ sín Mawuxó, Biblu ɔ mɛ. Wemafɔ e è tò ɖó vivɔnu akpáxwé ɖokpo ɖokpo tɔn ɔ nɔ xlɛ́ fí e a sixu mɔ xósin nùkanbyɔ e è wlan kpo wekwín tlitli kpo lɛ tɔn ɖò Biblu towe mɛ.

Ðò hwenu e a na ɖò wemafɔ Biblu tɔn lɛ xá wɛ ɔ, nɔ lin tamɛ dó lee ye na xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn gbɔn ɔ wu. É na víví nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖebǔ bɔ é na d’alɔ we nú a na lin tamɛ dó tinmɛ wemafɔ enɛ lɛ tɔn wu.—Xà Luka 24:32, 45.

Ayiɖonuwu: Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖè wema e xó è ɖɔ ɖò wema elɔ mɛ lɛ bǐ sésé tɔ́n.