Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Wɛnɖagbe tɛ ka gosin Mawu gɔ́n? Etɛwu mǐ ka sixu ɖi nǔ na? Alɔnuwema elɔ na xósin nùkanbyɔ e mɛ lɛ nɔ kanbyɔ hwɛhwɛ dó Biblu jí lɛ é tɔn.

Lee A Sixu Ðu Alɔnuwema Elɔ Sín Lè Gbɔn É

Alɔnuwema elɔ na d’alɔ we bɔ a na ɖu Xó Mawu tɔn, Biblu ɔ kplɔnkplɔn tlɔlɔ sín vivǐ. Kpɔ́n lee a sixu mɔ wemafɔ lɛ ɖò Biblu towe ɖesu mɛ gbɔn é.

Etɛ ka Nyí Wɛnɖagbe Ɔ?

Kpɔ́n wɛnɖagbe e wá sín Mawu gɔ́n é, nǔ e wu é nyí nùjɔnǔ ɖɔ è ni sè dìn é, kpo nǔ e a ɖó na wà é kpo.

Mɛ̌ ka Nyí Mawu

Mawu ka ɖó nyikɔ ɖé à? É ka nɔ kpé nukún dó mǐ wu à?

Wɛnɖagbe ɔ Gosin Mawu Gɔ́n Nugbǒ À?

Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo tuùn ɖɔ nǔ e ɖò Biblu mɛ ɔ nyí nugbǒ?

Mɛ̌ ka Nyí Jezu Klisu?

Kplɔ́n nǔ dó nǔ e zɔ́n bɔ Jezu kú é, nǔ e gbɛxixɔ ɔ nyí é, kpo nǔ e wà wɛ Jezu ɖè dìn é kpo wu.

Etɛ ka Nyí Linlin Mawu Tɔn nú Ayikúngban Ɔ?

Biblu tinmɛ nǔ e wu Mawu bló ayikúngban ɔ é, hwenu e wuvɛ̌ mimɔ lɛ na wá nɔte dó é, lee ayikúngban ɔ na wá cí sɔgudo é kpo mɛ e na nɔ jí lɛ é kpo.

Nukúnɖiɖo Tɛ ka Ðè nú Mɛkúkú Lɛ?

Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kú gudo? Mǐ ka na lɛ́ wá mɔ mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é gbè ɖokpo à?

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Mɛ̌ ka nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto Mawu tɔn? Etɛ lɛ Axɔsuɖuto ɔ ka na wà?

Etɛwu Nǔnyanyawiwa kpo Wuvɛ̌ Mimɔ kpo ka Tíìn?

Nɛ̌ nǔ nyanya ka bɛ́ gbɔn? Aniwu Mawu ka tin bɔ é tíìn kaka jɛ dìn? Wuvɛ̌ mimɔ ka na wá vɔ gbeɖé à?

Nɛ̌ Xwédo Towe ka Sixu Ðó Awǎjijɛ Gbɔn?

Jehovah, Mawu Awǎjijɛnɔ ɔ, jló ɖɔ xwédo lɛ ni ɖó awǎjijɛ. Kpɔ́n wěɖexámɛ Biblu tɔn e nyɔ́ zán nú asú lɛ, asì lɛ, mɛjitɔ́ lɛ, kpo vǐ lɛ kpo é.

Nɛ̌ A ka Sixu Tuùn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Gbɔn?

Sinsɛn nugbǒ ɖokpo géé jɛn ka ɖè à? Ð’ayi wuntun atɔ́ɔ́n elɔ lɛ e nɔ ɖè sinsɛn nugbǒ ɔ xlɛ́ lɛ é wu.

Nɛ̌ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ ka Nɔ Hɛn Lè Wá nú Mǐ Gbɔn?

Jezu tinmɛ nǔ e wu mǐ ɖó hudo alixlɛ́mɛ tɔn é kpo nugbodòdó Biblu tɔn wè e ɖò taji hugǎn lɛ é kpo.

Nɛ̌ A ka Sixu Sɛkpɔ Mawu Gbɔn?

Mawu ka nɔ sè ɖɛ lɛ bǐ à? Ba dò nú xósin ɔ kpo lee mǐ ɖó na xoɖɛ gbɔn é kpo gɔ́ nú nǔ ɖevo e mǐ sixu wà bo sɛkpɔ Mawu é.

Etɛ ka Ðò Na Jɛ Dó Sinsɛn lɛ Wu Wɛ?

Gbè ɖokpo ka na wá sù bɔ mɛ lɛ bǐ na nɔ bǔ bo sɛ̀n Mawu nugbǒ ɖokpo ɔ à?

Etɛwu Mawu ka Ðó Tutoblonunu Ðé?

Biblu ɖɔ nǔ e wu è bló tuto nú Klisanwun nugbǒ lɛ é kpo lee è bló tuto nú ye gbɔn é kpo.

Etɛwu A ka Ðó Na Kpó Ðò Nǔ Kplɔ́n Wɛ?

Nɛ̌ mɛ ɖevo lɛ ka sixu ɖu lè nǔ e a tuùn dó Mawu wu lɛ é tɔn gbɔn? Ali tɛ ka hun nú we?