Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n!

Wɛnɖagbe tɛ ka gosin Mawu gɔ́n? Etɛwu mǐ ka sixu ɖi nǔ na? Alɔnuwema elɔ na xósin nùkanbyɔ e mɛ lɛ nɔ kanbyɔ hwɛhwɛ dó Biblu jí lɛ é tɔn.

Lee A Sixu Ðu Wema Elɔ Sín Lè Gbɔn É

Alɔnuwema elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ vivǐ ɖò nùkplɔnkplɔn tlɔlɔ sín Mawuxó, Biblu ɔ mɛ. Kpɔ́n lee a sixu mɔ wemafɔ lɛ ɖò Biblu towe ɖesu mɛ gbɔn é.

Etɛ ka Nyí Wɛnɖagbe Ɔ?

Kpɔ́n wɛnɖagbe e wá sín Mawu gɔ́n é, nǔ e wu é nyí nùjɔnǔ ɖɔ è ni sè dìn é, kpo nǔ e a ɖó na wà é kpo.

Mɛ̌ ka Nyí Mawu?

Mawu ka ɖó nyikɔ ɖé à? É ka nɔ kpé nukún dó mǐ wu à?

Wɛnɖagbe ɔ Gosin Mawu Gɔ́n Nugbǒ À?

Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ nǔ e ɖò Biblu mɛ ɔ nyí nugbǒ?

Mɛ̌ ka Nyí Jezu Klisu?

Kplɔ́n nǔ dó nǔ e zɔ́n bɔ Jezu kú é, nǔ e gbɛxɔnumɛ nyí é, kpo nǔ e wà wɛ Jezu ɖè dìn é kpo wu.

Etɛ ka Nyí Linlin Mawu Tɔn nú Ayikúngban Ɔ?

Biblu tinmɛ nǔ e wu Mawu bló ayikúngban ɔ é, hwenu e wuvɛ̌ mimɔ lɛ na wá nɔte dó é, lee ayikúngban ɔ na wá cí sɔgudo é kpo mɛ e na nɔ jí lɛ é kpo.

Nukúnɖiɖo Tɛ ka Ðè nú Mɛkúkú Lɛ?

Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kú gudo? Mǐ ka na lɛ́ wá mɔ mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é gbè ɖokpo à?

Etɛ Axɔsuɖuta Mawu Tɔn ka Nyí?

Mɛ̌ ka nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto Mawu Tɔn? Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka na wá wà?

Aniwu Wɛ Nǔ Nyanya Wiwa kpo Wuvɛ̌ Mimɔ kpo ka Tíìn?

Nɛ̌ wuvɛ̌ mimɔ ka bɛ́ gbɔn? Aniwu Mawu ka lɔn bɔ é tíìn kaka jɛ dìn? É ka na wá nɔte à?

Nɛ̌ Xwédo Towe ka Sixu Ðó Awǎjijɛ Gbɔn?

Jehovah, Mawu awǎjijɛnɔ ɔ jló ɖɔ xwédo lɛ ni ɖó awǎjijɛ. Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ bɔ é na d’alɔ asú, asì, mɛjitɔ́ lɛ, kpo vǐ lɛ kpo é.

Nɛ̌ A ka Sixu Tuùn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Gbɔn?

Sinsɛn nugbǒ ɖokpo géé jɛn ka ɖè à? Ð’ayi wuntun e è na dó tuùn sinsɛn nugbǒ ɔ na é atɔ́ɔ́n wu.

Nɛ̌ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ ka Nɔ Hɛn Lè Wá nú Mǐ Gbɔn?

Jezu tinmɛ nǔ e wu mǐ ɖó hudo alixlɛ́mɛ tɔn é kpo nugbodòdó Biblu tɔn wè e ɖò taji lɛ é kpo.

Nɛ̌ A ka Sixu Sɛkpɔ Mawu Ganji Gbɔn?

Kpɔ́n ɖɔ Mawu ka nɔ ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ bǐ à jí. Ba dò nú lee mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ gbɔn é, kpo nǔ ɖevo e mǐ sixu bló bo sɛkpɔ Mawu é kpo.

Etɛ ka ɖò Na Jɛ dó Sinsɛn lɛ wu Wɛ?

Hwenu ɖé ka na wá tíìn bɔ gbɛtɔ́ lɛ bǐ na sɛ̀n Mawu nugbǒ ɖokpo géé ɔ ɖó kpɔ́ à?

Nɛ̌ ka Gbɔn bɔ Mawu Ðó Gbɛ̌-Tuto Ðé?

Biblu ɖɔ nǔ e wu è bló tuto nú Klisanwun nugbǒ lɛ é kpo lee nǔ nyí mɔ̌ gbɔn é kpo.

Etɛwu A ka ɖó Na Kpò ɖò Nǔ kplɔ́n Wɛ?

Nɛ̌ mɛ ɖevo lɛ ka sixu ɖu lè sín nǔ e a tuùn dó Mawu wu lɛ mɛ gbɔn? Ali tɛ ka hun nú we?