Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Tuto Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn 2017-2018 Tɔn—Kpo Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn Kpo

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn
  1. Etɛwu é ka vɛwǔ bɔ è na wà nǔ ɖagbe? (1 Pi. 5:8; Hlɔ. 12:2; Hlɔ. 7:21-25)

  2. Etɛ ka nyí jlǒ nyanya gbɛtɔ́ tɔn wiwa? Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ na gbɔn? (Ga. 6:8)

  3. Mɛ̌ mɛ̌ e mǐ ka ɖó na ‘wà ɖagbe’ na? (Ga. 6:10)

  4. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà jlǒ gbigbɔ tɔn gbɔn? (Ga. 6:8)

  5. Enyi awakanmɛ ma kú mǐ ǎ ɔ, nyɔna tɛ lɛ mǐ ka na mɔ? (Ga. 6:9)