Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Tuto Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn 2017-2018 Tɔn—Kpo Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn Kpo

Ma Jó Gbè Ðò Nǔɖagbewiwa Kɔn Ó!

Ma Jó Gbè Ðò Nǔɖagbewiwa Kɔn Ó!

 ZǍNZǍN

 • 9:30 Nùxixo

 • 9:40 Han 77gɔ́ ɔ kpo Ðɛ Kpo

 • 9:50 Etɛwu É ka Vɛwǔ Bɔ È Na Wà Nǔ Ðagbe?

 • 10:05 Xómaɖɔ: Nyì Alɔ nú Jlǒ Nyanya Gbɛtɔ́ Tɔn

  • Nɔ Zán Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn E Jí È Nɔ Zun Xɔ́ntɔn Ðè lɛ É kpo Nùnywɛ Kpo

  • Cyan Ayiɖeɖayi Ðagbe Lɛ

  • Xò Hun Xá Linlin Mɛnújlojló Tɔn

  • Jɛ Tagba Dó Sɔgudo E Ðó Jiɖe É ɖé Wu

 • 11:05 Han 45gɔ́ ɔ kpo Ðɔnúesè lɛ Kpo

 • 11:15 Nɔ Ðò Ðagbe Wà nú Mɛ Bǐ Wɛ

 • 11:30 Mɛɖée Zízé Jó kpo Baptɛm Kpo

 • 12:00 Han 63gɔ́ ɔ

 HWELƐKƆ

 • 1:10 Nùxixo

 • 1:20 Han 127gɔ́ ɔ kpo Ðɛ Kpo

 • 1:30 Xóɖiɖɔ Junjɔn Biblu Jí nú Mɛ Bǐ: Ma Cá nú Mawu Ó, Ðò Ali Tɛ Nu?

 • 2:00 Atɔxwɛ Kplɔnkplɔn

 • 2:30 Han 59gɔ́ ɔ kpo Ðɔnúesè lɛ Kpo

 • 2:40 Xómaɖɔ: Nɔ Ðò Jlǒ Gbigbɔ Tɔn Wà Wɛ

  • Sɔnǔ nú Aca Nùkplɔnkplɔn Tɔn Ðagbe

  • Zǎn Nugbodòdó Biblu Tɔn lɛ Dó Xlɛ́ Ali Gbɛzán Towe

  • “Ma Gɔn Azɔ̌ Wà Ó”

 • 3:40 Enyi Awakanmɛ Ma Kú Mǐ Ǎ ɔ, Nyɔna Tɛ lɛ Mǐ ka Na Mɔ?

 • 4:15 Han 126gɔ́ ɔ kpo Ðɛ Kpo