Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Tuto Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn 2017-2018 Tɔn—Kpo Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn Kpo

Kpɔ́n tuto kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn enɛ e xlɛ́ xóɖiɖɔ atɔn e nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn na xwlé mɛ é.

Ma Jó Gbè Ðò Nǔɖagbewiwa Kɔn Ó!

Etɛwu é ka vɛwǔ bɔ è na wà nǔ ɖagbe? Amɔ̌, etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ é na kpa mǐ?

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn

È na na xósin nú nùkanbyɔ enɛ lɛ ɖò tuto ɔ hwenu.