Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Tuto Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn 2017-2018 Tɔn—Kpo Afɔsɔ́ɖótetɔ́ Alaxɔ Tɔn Kpo

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn
  1. Etɛ ka nyí “Klisu sín sɛ́n ɔ”? (Ga. 6:2)

  2. Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì Klisu sín sɛ́n ɔ hwenu e mɛɖebǔ ma tlɛ ɖò mǐ mɔ wɛ ǎ é gbɔn? (1 Kɔ. 10:31)

  3. Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì Klisu sín sɛ́n ɔ gbɔn ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ? (Luk. 16:10; Mat. 22:39; Mɛ. 20:35)

  4. Etɛwu Klisu sín sɛ́n ɔ ka kló hugǎn Mɔyizi Sɛ́n ɔ? (1 Pi. 2:16)

  5.   Nɛ̌ asú alǒ asì lɛ kpo mɛjitɔ́ lɛ kpo ka sixu nyì Klisu sín sɛ́n ɔ ɖò xwédo yetɔn mɛ gbɔn? (Efɛ. 5:22, 23, 25; Ebl. 5:13, 14)

  6. Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì Klisu sín sɛ́n ɔ ɖò wemaxɔmɛ gbɔn? (Ðɛh. 1:1-3; Jaan 17:14)

  7. Nɛ̌ mǐ ka sixu yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ Jezu ɖɔhun gbɔn? (Ga. 6:1-5, 10)