Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Tuto Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn 2017-2018 Tɔn—Kpo Afɔsɔ́ɖótetɔ́ Alaxɔ Tɔn Kpo

Ma Jó Gbè Ðò Klisu Sɛ́n ɔ Nyinyi Kɔn Ó!

Ma Jó Gbè Ðò Klisu Sɛ́n ɔ Nyinyi Kɔn Ó!

 ZǍNZǍN

 • 9:40 Nùxixo

 • 9:50 Han 17gɔ́ ɔ kpo Ðɛ Kpo

 • 10:00 Etɛ ka nyí “Klisu sín sɛ́n ɔ”?

 • 10:15 Klisu Sín Sɛ́n ɔ Nyinyi Hwenu E Mɛɖebǔ Ma Tlɛ Ðò Mɛ Mɔ Wɛ Ǎ É

 • 10:30 Klisu Sín Sɛ́n ɔ Nyinyi Ðò Sinsɛnzɔ́ ɔ Mɛ

 • 10:55 Han 70gɔ́ ɔ kpo Ðɔnúesè lɛ Kpo

 • 11:05 Etɛwu Klisu Sín Sɛ́n ɔ ka Kló Hugǎn?

 • 11:35 Mɛɖée Zízé Jó kpo Baptɛm Kpo

 • 12:05 Han 51gɔ́ ɔ

HWELƐKƆ

 • 1:20 Nùxixo

 • 1:30 Han 76gɔ́ ɔ

 • 1:35 Nùkanbyɔmɛ

 • 1:45 Atɔxwɛ Kplɔnkplɔn

 • 2:15 Klisu Sín Sɛ́n ɔ Nyinyi Ðò Xwédo Mɛ

 • 2:30 Klisu Sín Sɛ́n ɔ Nyinyi Ðò Wemaxɔmɛ

 • 2:45 Han 35gɔ́ ɔ kpo Ðɔnúesè lɛ Kpo

 • 2:55 Yí Wǎn nú Mɛ Ðevo lɛ Lee Jezu Yí Wǎn nú We Gbɔn É

 • 3:55 Han 13gɔ́ ɔ kpo Ðɛ Kpo