Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Tuto Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn 2017-2018 Tɔn—Kpo Afɔsɔ́ɖótetɔ́ Alaxɔ Tɔn Kpo

Kpɔ́n tuto kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn enɛ e xlɛ́ xóɖiɖɔ ɖěɖee afɔsɔ́ɖótetɔ́ alaxɔ tɔn ɖé na xwlé mɛ lɛ é.

Ma Jó Gbè Ðò Klisu Sɛ́n ɔ Nyinyi Kɔn Ó!

Tuto ɔ na tinmɛ nǔ e Klisu sín sɛ́n ɔ nyí é kpo lee mǐ sixu nyì gbɔn é kpo.

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn

È na na xósin nú nùkanbyɔ enɛ lɛ ɖò tuto ɔ hwenu.